Seu electrónica

Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació


Xarxa COE

Dins de la inversió 5 del Pla de Recuperació “Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació” s'estan duent a terme dues línies d'actuació que reforcen la Governança del Sistema Nacional d'Ocupació:

  • La Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE).
  • Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació.

Xarxa COE

Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento Acompañamiento e Innovación para el Empleo

Dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) està prevista la creació d'una Xarxa 20 de Centres Públicsd'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació ( Xarxa COE).

Dels 20 proposats,s'han qualificat en el BOE 19 , una vegada superats els requisits establerts en el Protocol per a la creació dels COE, aprovat per la LXXIX Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals i en reunió extraordinària del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació, celebrada en madrid el 28 dia d'abril de 2021 .

Els centres de la Xarxa COE seran espais d'innovació i experimentacióper a l'enfortiment i integració de la igualtat d'oportunitats en el disseny, desenvolupament i evolució de les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació. 

La Xarxa COE es convertirà en un espai compartit del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE)per a la innovació i experimentació en matèria d'orientació i emprenedoria per a l'ocupació, que estarà plenament operativa a la fi de 2023 .

Noves Oportunitats per a l'Ocupació en sectors estratègics

Des del Centre de la Xarxa COE Estatal es manté contacte amb les associacions representatives i destacades de sectors estratègics d'àmbit estatal, amb l'objectiu de posar en comú les necessitats i oportunitats que planteja cada sector productiu per impulsar projectes innovadors que fomentin la inserció laboral. Tens tota la informació en aquest enllaç.

Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE

Accede al Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE, descubre todos los servicios que ofrece en un espacio polivalente único.

Visita el Tour Virtual

Funcions de la Xarxa COE

Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació

Accions de formació contínua, sobre la base de les necessitats formatives detectades, per al personal dels serveis públics d'ocupació amb la finalitat de millorar les seves competències i poder prestar un suport més eficaç a les persones usuàries d'aquests serveis.

Tenint en compte aquestes necessitats formatives s'establirà un pla de tres anys ( 2021 - 2023 ) amb els plantejaments generals objectius i línies d'actuació i els correspondienes plans anuals amb el contingut concret (referent formatiu) de cadascun.