GOVERNANÇA I IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SUPORT A L'ACTIVACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

Licitacions publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic referides al Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Ceuta

 


Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo

Dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) està prevista la creació d'una Xarxa 20 de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (COE). 

Els COE seran espais d'innovació i experimentació per a l'enfortiment i integració de la igualtat d'oportunitats en el disseny, desenvolupament i evolució de les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació. 

La Xarxa COE es convertirà en un espai compartit del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) per a la innovació i experimentació en matèria d'orientació i emprenedoria per a l'ocupació, que estarà plenament operativa a la fi de 2023

Funciones de los COE

Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació

Accions de formació contínua, sobre la base de les necessitats formatives detectades, per al personal dels serveis públics d'ocupació amb la finalitat de millorar les seves competències i poder prestar un suport més eficaç a les persones usuàries d'aquests serveis.

Tenint en compte aquestes necessitats formatives s'establirà un pla de tres anys ( 2021 - 2023 ) amb els plantejaments generals objectius i línies d'actuació i els correspondienes plans anuals amb el contingut concret (referent formatiu) de cadascun.