JUSTIFICACIÓ

En els supòsits de pagament únic concedit per a l'exercici d'una activitat per compte propi, es justificarà que l'import del pagament únic s'ha destinat a aquesta activitat mitjançant la presentació de tot tipus de documents comptables (factures, rebuts de lloguer, escriptures, contractes de compravenda o traspàs, etc.), on figurin les quantitats abonades per cadascun dels conceptes.

Les aportacions dinerarias al capital social es justificaran mitjançant la certificació del dipòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat, en l'entitat de crèdit que la notaria hagi incorporat a l'escriptura de constitució o d'execució de l'augment del capital social. En aquesta certificació a més constaran les aportacions realitzades per cada soci o sòcia i es descriuran les aportacions no dinerarias, així com la seva valoració en euros.