Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Transmissió prèvia de dades d'acomiadaments col·lectius, suspension de la relacion laboral i reduccion de jornada previst en l'Ordre ESS/982/2013

¿En què consisteix?

Consisteix a oferir la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per part de les empreses i amb caràcter previ a la seva efectivitat, la informació relativa a les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, encara que en cap cas podrà fer-se extensiva aquesta comunicació al pagament de les prestacions per desocupació que puguin derivar-se de l'aplicació de les mesures citades.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'una persona usuària para, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

¿Com funciona el servei?

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@2, es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, al mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica aquest i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha estat enviat al SEPE. Com a resultat d'aquest segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en aquest cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació sobre les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

¿Quins són els beneficis?

Es faciliten a les empreses els mitjans electrònics per a la transmissió d'informació al SEPE, que suposa la simplificació de tràmits, estalvi de costos i eliminació de paper.

Enllaços d'interès

  • Per a aquelles qüestions relatives a procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada poden contactar amb l'Autoritat Laboral corresponent o consultar la Guia Laboral.
  • Per a qüestions relacionades amb les obligacions, infraccions o sancions derivades de l'incompliment de l'Ordre ESS/982/2013 poden contactar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent.