TRANSMISSIÓ D'ALTES DE TREBALLADORS AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

Enviament telemàtic d'altes de treballadors afectats per ERO

Aquest servei permet a les empreses enviar a través d'Internet les altes de persones treballadores afectades per expedients de regulació d'ocupació d'extinció, suspensió o reducció de la relació laboral.

En tot cas, les empreses poden comunicar a les persones treballadores que hagin de finalitzar la seva relació laboral que al telèfon 901 11 99 99 del Servei Públic d'Ocupació Estatal poden obtenir informació sobre un possible dret a prestacions i sobre la documentació a aportar, de manera que així s'agilita el tràmit.

En què consisteix?

Consisteix a oferir la possibilitat, a qualsevol empresa que tingui accés a Internet, de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) les altes inicials en la prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball com a conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML, la gestió de tramesa dels quals és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada creat el fitxer, seleccionar-lo i enviar-lo al SEPE.

Per generar aquest fitxer XML, es disposa d'un assistent dins l'aplicació Certific@2.

Com funciona el servei?

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als serveis públics d'ocupació, obtinguda prèviament d'acord amb el que defineix l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@2, es fan dos nivells de control:

  • Control de format. Té lloc en temps real, en el mateix moment en què s'envia l'arxiu. Si es detecta un error, s'ha d'especificar i no s'ha d'enviar l'arxiu al SEPE perquè el processi. En cas contrari, s'haurà d'enviar l'arxiu al SEPE perquè el processi.
  • Resta de controls. Es fan quan l'arxiu s'ha enviat al SEPE. Com a resultat d'aquest segon nivell de control, s'enviarà un correu electrònic en el qual s'informarà del resultat definitiu del procés: processat correctament o rebutjat. En aquest darrer cas, s'envien els errors detectats.

A més, en cada tramesa es poden adjuntar fins a 10 arxius XML.

Les altes de prestacions arran d'un expedient de regulació d'ocupació es poden comunicar durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, sempre que es tingui l'autorització prèvia del treballador.

Quins beneficis ofereix?

Amb aquesta aplicació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal posa a l'abast de les empreses, es pretén simplificar els tràmits per reconèixer els expedients de regulació d'ocupació i reduir-ne el termini de tramitació.