INFORME DEL MERCAT DE TREBALL DE LES DONES

2022

Informis Mercat de Treball

El Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda la situació del mercat de treball, tant des d'un punt de vista general, a través de l'informe estatal, com des del de col·lectius d'interès per a l'ocupació, mitjançant els informes específics elaborats per a tal fi.

Tots aquests informes són resultat dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar a l'usuari una informació actualitzada i completa.

Aquest Informe del Mercat de Treball de les Dones s'estructura en una sèrie de capítols en els quals es van desglossant les principals variables que componen el mercat laboral, amb la finalitat d'exposar de forma clara i senzilla, tant la situació actual, com els possibles canvis conjunturals i estructurals que es puguin produir en el mateix.

Índex:

 • Índexs de gràfics i taules
 • Objectius
 • Metodologia
 • Informació més rellevant
 • Població
 • Afiliació a la Seguretat Social
 • Contractació
 • Demandants d'ocupació parades
 • Ocupacions
 • Dades territorials
 • Glossari de termes