Seu electrónica

Sotsdirecció General de Gestió Financera

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Sotsdirector General:
D. Jaime Noguerales Wandelmer

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 16 03 / 04
Fax: 91 585 98 86

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

 a) Efectuar la preparació i seguiment dels contractes administratius i contractes privats que celebri el Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com l'inventari mobiliari i immobiliari.

b) L'exercici de les funcions relatives a la gestió pressupostària, comptable i financera del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

c) Preparar i confeccionar l'avantprojecte de pressupostos d'ingressos i despeses, tramitar els expedients de modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

d) Efectuar la gestió i control de la comptabilitat a la qual està subjecta l'execució del pressupost aprovat, així com la preparació del compte anual de liquidació.

i) Gestionar la tresoreria, habilitant els pagaments de l'exercici de l'activitat institucional finançada amb el pressupost autoritzat, així com supervisar totes les comptes amb les que opera l'organisme.

f) Realitzar la coordinació financera i de gestió de les ajudes de fons de procedència europea, garantint la presentació de les justificacions de les accions realitzades, corresponents a formes d'intervenció comunitària de titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com el seguiment del cofinançament europeu.

g) En relació amb les comunitats autònomes correspon a aquesta Sotsdirecció General l'exercici de la coordinació financera dels crèdits de les subvencions gestionades, distribuïts anualment per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant l'aplicació dels criteris objectius de distribució a les dotacions pressupostàries a tal fi habilitades, així com la tramitació econòmica-administrativa dels reglamentaris deslliuraments de fons.

h) El control i seguiment financer-pressupostari dels convenis de col·laboració que subscrigui l'organisme.

i) Establir el pla de necessitats de mitjans materials i la seva assignació i distribució.