Seu electrónica

Sotsdirecció General de Recursos i Organització

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Sotsdirector/a General:
Sra. Aurora Diz Monjo

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 93 33
Fax: 91 585 95 48 .

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a) Les funcions del Servei Públic d'Ocupació Estatal quant a planificació, ordenació i gestió dels recursos humans, inclosos els plans de millora del rendiment i formació, l'acció social, règim disciplinari, habilitació de personal, relacions amb els representants sindicals, i acordar l'execució de les resolucions judicials en matèria de personal, així com garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

      b) Determinar les necessitats d'inversió nova i de reposició d'obres, manteniment de les dependències del Servei Públic d'Ocupació Estatal, O.A.; règim interior; i registre i arxiu general.

      c) Coordinar la relació de les unitats que componen l'estructura perifèrica amb les àrees de l'estructura central, proposar els objectius i pla de treball a nivell perifèric del Servei Públic d'Ocupació Estatal i efectuar el seu seguiment, així com determinar els mitjans necessaris per al compliment de les seves finalitats.

      d) Implantar i desenvolupar el Pla de Qualitat i de Millora Contínua a través de l'organització i sistematització dels processos i procediments de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc de qualitat adoptat per l'Administració General de l'Estat.

Inspecció de Serveis:

Sota la dependència orgànica i funcional d'aquesta Sotsdirecció General, s'estableix la unitat d'Inspecció de Serveis del Servei Públic d'Ocupació Estatal amb el nivell orgànic que es determini en la relació de llocs de treball, sense perjudici de les atribucions pròpies de la Inspecció General de Serveis del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.