Seu electrónica

Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Sotsdirector/a General:
Dña. María Antonia Agudo Riaza

C/.Comtessa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Telèfon: 91 585 97 56
Fax: 91 585 98 19/ 91 585 98 09

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

  1. Realitzar les funcions d'unitat de suport a la Direcció general.
  2. Garantir l'aplicació de les competències del Servei Públic d'Ocupació Estatal en les matèries que requereixin la coordinació i col·laboració amb els Serveis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes tant quant a la coordinació entre polítiques actives i prestacions per desocupació, com en el relacionat amb el Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació i amb els Planes d'Execució de l'estratègia Europea per a l'Ocupació, així com qualsevol altra mesura de cooperació amb les mateixes.
  3. Programar de forma coordinada, desenvolupar, controlar i efectuar el seguiment de les activitats de representació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal, assegurant la col·laboració i coordinació amb els interlocutors socials, altres administracions o entitats, així com l'adequada presència de l'Organisme en institucions i esdeveniments, d'àmbit nacional i internacional.
  4. Les relacions internacionals del Servei Públic d'Ocupació estatal, així com la seva planificació i seguiment.
  5. L'emissió d'informes jurídics sobre normes i projectes i la coordinació dels projectes normatius de l'organisme.
  6. La coordinació i el suport tècnic jurídic a les diferents unitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal, la tramitació i resolució de consultes jurídiques, així com la salvaguardia de l'adequada cobertura legal i defensa dels interessos de l'organisme i de l'eficàcia jurídica dels actes realitzats.
  7. Informar i donar assistència tècnica al Consell General i la Comissió Executiva Central del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i als òrgans del Sistema Nacional d'Ocupació que correspongui.
  8. Coordinar i desenvolupar les accions i canals de comunicació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal i en particular la proposta, coordinació i seguiment del pla de publicitat i de publicacions, així com la pàgina web de l'organisme.
  9. La Coordinación y seguimiento de todos los convenios de colaboración que suscriba el organismo.