Seu electrónica

Sotsdirecció General d'Estadística i Informació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Sotsdirector General:
D. Federico Muñiz Alonso

C/. Comtessa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Telèfon: 91 275 15 70/71
Fax: 91 585 97 61

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a) Establir conjuntament amb les comunitats autònomes el contingut de la informació, resultats de la gestió de les polítiques actives d'ocupació, intermediació laboral i prestacions per desocupació, que ha de ser compartida i integrada en una base de dades comuna als Serveis Públics d'Ocupació, així com definir les regles de creació, funcionament, o modificació del seu contingut, en el marc del Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació.

       b) Elaborar i difondre les estadístiques i informes estandarditzats en matèria de mercat laboral, polítiques d'ocupació i per a la realització del seguiment i les avaluacions dels Planes d'Execució de l'Estratègia Europea d'Ocupació i de Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació, així com atendre als requeriments d'informació demandats per les Administracions Públiques i organismes internacionals en relació amb el Sistema Nacional d'Ocupació.

       c) Mantenir i actualitzar l'Observatori Ocupacional del Servei Públic d'Ocupació Estatal, elaborant estudis i informes en matèria d'ocupació, formació i protecció per desocupació; supervisant i analitzant la seva qualitat, com a base per a la definició d'estratègies, plans i programes que donin contingut a les polítiques d'ocupació, en cooperació amb les comunitats autònomes i la coordinació amb la Xarxa d'Observatoris dels Serveis Públics d'Ocupació.

       d) Analizar la situación nacional de empleo que posibilite la ordenación de los flujos migratorios.

       i) Desenvolupar la proposta, coordinació i seguiment del pla d'estudis del Servei Públic d'Ocupació Estatal dins de l'àmbit del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

       f) Gestionar els fons documentals del Servei Públic d'Ocupació Estatal.