?COBRO O PARO DESDE O D?A SEGUINTE AO QUE DEIXO DE TRABALLAR OU TE��O QUE ESPERAR AO FIN DO PER��ODO DE VACACI��NS NON GOZADAS OU A ESTAR DE ALTA M?DICA SE ME ATOPO DE BAIXA M?DICA?

Non pode cobrar o paro durante o período de vacacións non gozadas ou estando de baixa médica xa que non se atopa en situación legal de desemprego, requisito para ter dereito á prestación por desemprego.

A situación legal de desemprego prodúcese, no primeiro caso consultado, tras o período de vacacións que non gozou e que a empresa lle pagou na liquidación ou liquidación, período en que segue sendo obrigatoria a cotización á Seguridade Social.

 

No caso de que se atope de baixa por incapacidade temporal ou por maternidade ou paternidade, e durante dita baixa termine o seu contrato de traballo, a situación legal de desemprego producirase unha vez finalizada calquera destas situacións, e será a partir dese momento cando poida percibir a prestación contributiva, sempre que reúna os requisitos.

Durante ese período, terá unha prestación económica de incapacidade temporal ou de maternidade ou paternidade, xestionada polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

Si, al finalizar la situación de incapacidad temporal, pasa a ser beneficiaria o beneficiario de la prestación por desempleo, se descontará de dicha prestación, como periodo ya consumido, el número de días que haya entre el día siguiente al final del contrato y la fecha de terminación de la incapacidad. El Servicio Público de Empleo Estatal cotizará por el periodo que se descuenta.

No obstante, no habrá ningún descuento si la incapacidad temporal está causada por un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Máis información en: