Sede electrónica

Cobro o paro desde o día seguinte ao que deixo de traballar ou teño que esperar ao fin do período de vacacións non gozadas ou a estar de alta médica se me atopo de baixa médica?

Non podes cobrar o paro durante o período de vacacións non gozadas ou estando de baixa médica xa que non atópache en situación legal de desemprego, requisito para ter dereito á prestación por desemprego.

A situación legal de desemprego prodúcese, no primeiro caso consultado, tras o período de vacacións que non gozaches e que a empresa lle pagou na liquidación ou liquidación, período durante o que segue sendo obrigatoria a cotización á Seguridade Social.

No caso de que che atopes de baixa por incapacidade temporal ou por nacemento de fillo ou filla, e durante a este situación termine o teu contrato de traballo, a situación legal de desemprego producirase unha vez finalizada calquera destas situacións, e será a partir dese momento cando poidas percibir a prestación contributiva, sempre que reúnas os requisitos.

Durante ese período, terás unha prestación económica de incapacidade temporal ou por nacemento de fillo ou filla, xestionada polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

No caso de que a incapacidade temporal fose por continxencias comúns, cando finalice esta situación e pases a ser beneficiaria ou beneficiario da prestación por desemprego, descontarase da este prestación, como período xa consumido, o número de días que haxa entre o día seguinte ao final do contrato e a data de finalización da incapacidade. O Servizo Público de Emprego Estatal cotizará polo período que se desconta.

No entanto, non haberá ningún desconto se a incapacidade temporal está causada por un accidente laboral ou unha enfermidade profesional.

Máis información en: