TRABALLEI OU QUERO TRABALLAR NA UE

A Unión Europea (UE) establece unha serie de normas comúns que protexen os dereitos de seguridade social da súa cidadanía cando se despraza por Europa.

Estas normas aplícanse a:

  • As persoas nacionais da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza, que estean ou estivesen aseguradas nun deses países e á súa familia.
  • As persoas apátridas ou refuxiadas residentes na UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza, que estean ou estivesen aseguradas nun deses países e á súa familia.
  • As persoas nacionais de países non pertencentes á UE que residan legalmente no territorio da UE e que se desprazaron entre os seus países membros e á súa familia.

El 1 de mayo de 2010 entraron en vigor dos normas que modernizan la coordinación: los Reglamentos 883 / 2004 y 987 / 2009 . Acceda aquí a la información de la Comisión Europea.

Información sobre o Brexit.

 

Traballos realizados en países do ámbito UE/EEE/Suíza

Se realizou un traballo nun país de ámbito comunitario, pode facer uso dos períodos cotizados para acceder a prestacións por desemprego noutros países da Unión Europea (UE), do Espazo Económico Europeo (EEE) e en Suíza.

Para acceder á protección por desemprego en España, teranse en conta, ademais das cotizacións efectuadas en España, o que cotizase noutros países da UE/EEE e en Suíza.

Para demostrar os este períodos, debe presentar o formulario Ou 1 , facilitado pola institución competente do Estado onde realizou o traballo que pretende xustificar.

Pode solicitalo antes de regresar a España á institución competente do país onde efectuou as súas cotizacións ou presentar a solicitude a través da súa oficina do Servizo Público de Emprego Estatal en España.

Se reducirá la duración de la prestación que se le apruebe en España en tantos días como haya cobrado dicha prestación en cualquier otro país del ámbito comunitario.

As persoas que non sexan nacionais de países da UE/EEE nin de Suíza poden utilizar os períodos cotizados nestes (excepto en Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein) para cobrar prestacións por desemprego, sempre que teñan dereito a residir e a traballar legalmente no territorio do Estado membro onde soliciten ditas prestacións.

Traballos realizados en España

Poderá facer uso dos períodos cotizados á Seguridade Social española para cobrar prestacións por desemprego noutro país da UE/EEE ou en Suíza.

Deberá acreditar o tempo cotizado en España co formulario Ou 1 , proporcionado pola oficina do Servizo Público de Emprego Estatal. Pódeo solicitar vostede ou ben reclamalo a España a institución competente do país onde solicite o cobro da prestación por desemprego.

Tramitación: 

Para tramitar a petición do documento Ou 1 ante o Servizo Público de Emprego Estatal deberá porse en contacto coa Dirección Provincial onde realizou o seu último traballo en España.  

Traballos realizados en países non pertencentes ao ámbito comunitario pero cos que existe un convenio para facer uso dos períodos cotizados: Australia

No caso de países que non pertencen ao ámbito comunitario, pero cos que España asinou un Convenio de Seguridade Social que permite totalizar os períodos de seguro, de ocupación ou de cotización para o acceso a prestacións por desemprego (na actualidade redúcese a Australia), deberá solicitar ante o Servizo Público de Emprego Estatal que a institución australiana competente expida o documento AUS/E 1 , para xustificar o tempo que vostede cotizase no este país.

Para más información puede llamar a los teléfonos de atención a la ciudadanía

Se vostede está a percibir unha prestación e permaneceu rexistrada ou rexistrado como demandante de emprego en España durante 4 semanas como mínimo, e trasládase a buscar emprego a un país da UE/EEE ou a Suíza, pode exportar dita prestación durante 3 meses, con posibilidade de prorrogala por outros 3 meses.

Para iso debe:

  • Solicitar a autorización de despraza miento y el documento U 2 na súa oficina de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Inscribirse como demandante de emprego no outro Estado membro no prazo do sete días posteriores á data en que deixe de estar a disposición dos servizos públicos de emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a súa residencia en España.

As persoas que non sexan nacionais da UE/EEE nin de Suíza, poden exportar a prestación para buscar traballo na UE/EEE (excepto en Dinamarca, Islandia, Noruega e Liechtenstein) ou en Suíza, se xustifican, coa correspondente autorización de residencia ou traballo, que poden inscribirse nos seus servizos de emprego e que van realizar legalmente un traballo.

Acceda aquí a outra información.