Sede electrónica

Traballei ou quero traballar na UE

AUnión Europea (UE) establece unha serie de normas comúns que protexen os dereitos de seguridade social da súa cidadanía cando se despraza por Europa.

Estas normas aplícanse a:

  • As persoas nacionais da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza, que estean ou estivesen aseguradas nun deses países e á súa familia.
  • As persoas apátridas ou refuxiadas residentes na UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza, que estean ou estivesen aseguradas nun deses países e á súa familia.
  • As persoas nacionais de países non pertencentes á UE que residan legalmente no territorio da UE e que se desprazaron entre os seus países membros e á súa familia.

O 1 de maio de entraron 2010 en vigor dúas normas que modernizan a coordinación: os Regulamentos 883 / 2004 e 987 / 2009 . Acceda aquí á información da Comisión Europea.

Información sobre o Brexit.

 

 

Traballos realizados en países do ámbito UE/EEE/Suíza

Se realizaches un traballo nun país de ámbito comunitario, podes facer uso dos períodos cotizados para acceder a prestacións por desemprego noutros países da Unión Europea (UE), do Espazo Económico Europeo(EEE) e en Suíza.

Para acceder á protección por desemprego en España, teranse en conta, ademais das cotizacións efectuadas en España, o que se cotizou noutros países da UE/EEE e en Suíza.

A información sobre os períodos cotizados será intercambiada principalmente por vía electrónica entre as institucións e non hai obriga de que os traballadores migrantes entreguen o PD Ou 1  senón que a institución que tramita a solicitude de prestacións por desemprego deberá solicitar a información necesaria a través do intercambio electrónico de datos (EESSI) coa institución competente do país onde efectuou as súas cotizacións.

Reducirase a duración da prestación que se aprobe en España en tantos días como cobrases dita prestación en calquera outro país do ámbito comunitario.

As persoas que non sexan nacionais de países da UE/EEE nin de Suíza poden utilizar os períodos cotizados nestes (excepto en Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein) para cobrar prestacións por desemprego, sempre que teñan dereito a residir e a traballar legalmente no territorio do Estado membro onde soliciten ditas prestacións.

Traballos realizados en España

Poderás facer uso dos períodos cotizados á Seguridade Social española para cobrar prestacións por desemprego noutro país da UE/EEE ou en Suíza.

A información sobre os períodos cotizados en España será intercambiada principalmente por vía electrónica entre as institucións e non hai obriga de que os traballadores migrantes soliciten o PD Ou 1  antes da súa saída de España senón que a institución do país que tramita a solicitude de prestacións por desemprego deberá solicitar á institución española a información necesaria a través do intercambio electrónico de datos (EESSI).

Se aínda así, a persoa desexa solicitar o documento Ou 1 ante o Servizo Público de Emprego Estatal deberá porse en contacto coa Dirección Provincial onde realizou o seu último traballo en España.  

Traballos realizados en países non pertencentes ao ámbito comunitario pero cos que existe un convenio para facer uso dos períodos cotizados:

Reino Unido

No caso de Reino Unido, dado que o Acordo de Comercio e Cooperación entre a UE e o Reino Unido de de 24 decembro de , 2020 permite que se poidan facer valer os períodos cotizados en Reino Unido ou outro Estado Membro da Unión Europea para o acceso a prestacións por desemprego, a información dos períodos cotizados realizarase tamén principalmente a través do intercambio electrónico entre institucións (Ver Información sobre o Brexit).

Australia

No caso de países que non pertencen ao ámbito comunitario, pero cos que España asinou un Convenio de Seguridade Social que permite totalizar os períodos de seguro, de ocupación ou de cotización para o acceso a prestacións por desemprego (na actualidade redúcese a Australia), deberás solicitar ante o Servizo Público de Emprego Estatal que a institución australiana competente expida o documento AUS/E 1 , para xustificar o tempo que cotizases no este país.

Para máis información pode chamar a o teléfono de atención á cidadanía

Se estás a percibir unha prestación e permaneciches rexistrada ou rexistrado como demandante de emprego en España durante 4 semanas como mínimo, e st trasladas a buscar emprego a un país da UE/EEE ou a Suíza, podes exportar dita prestación durante 3 meses, con posibilidade de prorrogala por outros 3 meses.

Para iso debes:

  • Solicitar a autorización de despraza miento y el documento U 2 na túa oficina de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Inscribirche como demandante de emprego no outro Estado membro no prazo do sete días posteriores á data en que deixes de estar a disposición dos servizos públicos de emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a túa residencia en España.

As persoas que non sexan nacionais da UE/EEE nin de Suíza, poden exportar a prestación para buscar traballo na UE/EEE (excepto en Dinamarca, Islandia, Noruega e Liechtenstein) ou en Suíza, se xustifican, coa correspondente autorización de residencia ou traballo, que poden inscribirse nos seus servizos de emprego e que van realizar legalmente un traballo.

Acceda aquí a outra información.