Sede electrónica

Bonificacións e Reducións á Contratación de Persoas con Discapacidade

Contrato Indefinido para persoas con discapacidade

Contía anual da bonificación:

Discapacidade

 • Menores de 45 anos: homes, 4.500 euros; mulleres, 5.350 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 5.700 euros.

Discapacidade Severa

 • Menores de 45 anos: homes, 5.100 euros; mulleres, 5.950 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 6.300 euros.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Conversión: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

 • Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Persoas con capacidade intelectual límite

Contía:bonificación de 128 euros/mes.

Duración: 4 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contrato Temporal de Fomento do Emprego para persoas con discapacidade

Rexistrados como demandantes de emprego.

Contía anual da bonificación:

Discapacidade

 • Menores de 45 anos: homes, 3.500 euros    ; mulleres: 4.100 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes, 4.100 euros; mulleres: 4.700 euros.

Discapacidade Severa

 • Menores de 45 anos: homes, 4.100 euros    ; mulleres, 4.700 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes: 4.700 euros    ; mulleres. 5.300 euros.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

 • Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratos de Formación (Adquisición de Práctica Profesional e Formación Alternativa) celebrados con persoas con discapacidade

Importe: bonificación do 50% da cota empresarial por continxencias comúns.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa

 • Disposición adicional vixésima do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratación Indefinida ou Temporal e Conversión de todos os Contratos Temporais por un Centro Especial de Emprego

Contía anual: bonificación do 100 % das cotas empresariais por todos os conceptos.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

 • Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Conversión de Contratos Temporais de Fomento do Emprego, Contratos para a Adquisición da Práctica Profesional e de Formación en Alternancia en Empresas Ordinarias para persoas con discapacidade

Contía anual da bonificación:

Discapacidade

 • Menores de 45 anos: homes, 4.500 euros; mulleres, 5.350 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 5.700 euros.

Discapacidade Severa

 • Menores de 45 anos: homes, 5.100 euros; mulleres, 5.950 euros.
 • Maiores de 45 anos: homes e mulleres, 6.300 euros.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Conversión: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

 • Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Disposición adicional quinta do Real decreto lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos ao emprego e mellora da protección social dos artistas.

Contratos de substitución de persoa traballadora con desempregados con discapacidade para substituír a traballadores con discapacidade en situación de incapacidade temporal

Contía anual: bonificación do 100 % das cotas empresariais por todos os conceptos.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 17.1 d) do Real decreto lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social dos artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023