Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacións e Reducións para o Contrato Indefinido ou Temporal Dirixidos a Ámbitos e Colectivos Específicos

Traballadores parados de longa duración

Contratación indefinida de persoas desempregadas e rexistradas na oficina de emprego polo menos doce meses no dezaoito meses anteriores á contratación

Contía:

Homes menores de anos: 45 110 euros/mes.

Mulleres menores de anos: 45 128 euros/mes.

Homes maiores de anos: 45 128 euros/mes.

Mulleres maiores de anos: 45 128 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 21 do Real Decreto-lei 1 / 2023 , de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificacións pola contratación de persoas na contorna familiar

Contía:

Redución do 20 % ás cotizacións devindicadas á Seguridade Social por continxencias comúns.

Bonificación do 80 % nas achegas empresariais á cotización por desemprego e Fondo de Garantía Salarial.

Respecto das persoas traballadoras incluídas no Sistema Especial para Empregados de Fogar, poderán resultar de aplicación as bonificacións na cotización establecidas nas letras a) e b) do artigo 17.1 e no artigo 18.1 do Real Decreto-lei 1/2023 , de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas e na disposición adicional novena deste real decreto-lei, non resultándolles aplicables as exclusións que puidesen establecerse para as relacións laborais de carácter especial.

Duración: durante toda a situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Vixencia da medida: indefinida

Normativa

Real Decreto 1620/2011, de de 14 novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar.

Real Decreto-lei 16/2022, de de 6 setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar.

Disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Penados en institucións penais e menores en centros de internamento

Bonificación do 65 % polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, formación profesional e Fondo de Garantía Salarial.

Duración: toda a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida

Normativa:

Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Disposición transitoria segunda do Real Decreto-lei 1 / 2023 , de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificacións respecto de persoas contratadas en determinados sectores de actividade e ámbitos xeográficos

As empresas, excluída a administración pública e as entidades, organismos e empresas do sector público, dedicados a actividades encadradas nos sectores de agricultura, pesca e acuicultura; industria, excepto enerxía e auga; comercio; turismo; hostalaría e resto de servizos, excepto o transporte aéreo de á fixa, construción de edificios, actividades financeiras e de seguros e actividades inmobiliarias, así como noutros sectores ou ámbitos de actividade que se determinen legalmente, nas cidades de Ceuta e Melilla, con contas de cotización asignadas ás #este empresas nas que teñan persoas traballadoras con contratos indefinidos que presten actividade nas referidas cidades.

Tamén resultará de aplicación exclusivamente no caso de que as empresas #desenvolver, para cada persoa traballadora con contrato bonificado, accións formativas relacionadas coa actividade empresarial por un tempo mínimo de duración de horas 20 cada ano, salvo que o período de aplicación da bonificación dentro do ano fose inferior a seis meses. O desenvolvemento, organización e comunicación das accións formativas a que refírese o parágrafo anterior deberán realizarse no marco da iniciativa de formación programada polas empresas para as súas persoas traballadoras, conforme ao previsto na Lei 30/2015, de de 9 setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral, e na súa normativa de desenvolvemento.

Contía: 262 euros/mes.

Duración: Toda a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: Indefinida.

Normativa: artigo 31 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Tripulantes de buques (Illas Canarias)

Inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieras de Canarias e tripulantes de buques adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional.

Redución do 90 % na cota empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos.

Duración: indefinida.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Bonificación pola contratación indefinida ou a incorporación como persoa socia na cooperativa ou sociedade laboral de persoas que realizan formación práctica en empresas

A contratación indefinida ou a incorporación como persoa socia na cooperativa ou sociedade laboral das persoas que desenvolvan formación práctica nas empresas por parte da empresa onde as realice, xa sexa á finalización ou durante o desenvolvemento da mesma.

Para o caso de incorporación como persoa socia na cooperativa, a citada bonificación só será de aplicación cando dita entidade optase por un réxime de Seguridade Social propio de persoas traballadoras por conta allea.

Contía: 138 euros/mes.

Duración: Durante tres anos.

Vixencia da medida: indefinida ou durante toda a vixencia do contrato se se trata de persoas con discapacidade.

Normativa:

Lei 5/2011, de de 29 marzo, de Economía Social.

Artigo 25 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificacións pola incorporación de persoas traballadoras como socias traballadoras ou de traballo a cooperativas e sociedades laborais

Contía e duración:

A incorporación de persoas traballadoras desempregadas como socias traballadoras ou de traballo a cooperativas e sociedades laborais, dará dereito a unha bonificación na cotización, nos termos establecidos no artigo 10 , de euros/mes 73 durante tres anos, cando ditas entidades optasen por un réxime de Seguridade Social propio de persoas traballadoras por conta allea.

Se as incorporacións a que refírese o apartado anterior realízanse con persoas novas menores de anos, 30 ou persoas menores de anos 35 que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, a bonificación será de euros/mes 147 durante o primeiro ano, e de euros/mes 73 durante os dous anos restantes.

Normativa: artigo 28 e disposición final terceira do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023