Sede electrónica

Bonificacións e Reducións para o Contrato Indefinido ou Temporal Dirixidos a Ámbitos e Colectivos Específicos

Traballadores parados de longa duración

Contía anual da bonificación:

Homes, 1.300 euros.

Mulleres, 1.500 euros.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Real Decreto-lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

Persoas que presten servizos no fogar familiar e queden incorporadas ao sistema especial de seguridade social

Redución do 20 % ás cotizacións devindicadas á Seguridade Social por continxencias comúns.

Bonificación do 80 % nas achegas empresariais á cotización por desemprego e Fondo de Garantía Salarial.

Duración: durante toda a situación de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Vixencia da medida: indefinida

Normativa

Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar.

Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas.

Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar.

Persoas que presten servizos no fogar familiar

No caso de familias numerosas de categoría xeral, os ascendientes (ou o ascendiente, no caso de familias monoparentais) deben traballar fóra de casa.

Bonificación do 45 % da cota do empregador.

Duración: toda a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar.

Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar.

Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas.

Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

Penados en institucións penais e menores en centros de internamento

Bonificación do 65 % polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, formación profesional e Fondo de Garantía Salarial.

Duración: toda a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Bonificación pola contratación de familiares do traballador autónomo

Ata o 2º grao de *consanguineidad ou afinidade. Rexistrados como demandantes de emprego.

Bonificación do 100 % da cota empresarial por continxencias comúns.

Duración: 12 meses.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.

Traballadores en Ceuta e Melilla

Os empresarios, excluída a Administración Pública e as entidades, organismos e empresas do sector público, dedicados a actividades encadradas nos Sectores de Agricultura, Pesca e Acuicultura; Industria, excepto Enerxía e Auga; Comercio; Turismo; Hostalaría e resto de servizos, excepto o Transporte Aéreo de á fixa, Construción de Edificios, Actividades Financeiras e de Seguros e Actividades inmobiliarias nas Cidades de Ceuta e Melilla, con contas de cotización asignadas ás #este empresas nas que teñan traballadores que presten actividade nas referidas cidades.

Bonificación do 50 % da Base de cotización por continxencias comúns e conceptos de recadación conxunta.

Duración: Toda a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: Indefinida.

Normativa: Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Tripulantes de buques (Illas Canarias)

Inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieras de Canarias e tripulantes de buques adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional.

Redución do 90 % na cota empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos.

Duración: indefinida.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Cooperativas ou sociedades laborais

Inscritos como demandantes de emprego.

Que se incorporen como socios traballadores ou de traballo.

No caso de cooperativas, estas tiveron que optar por un Réxime de Seguridade Social propio de traballadores por conta allea.

Contía anual da bonificación:

  • Menores de 30 anos ou menores de 35 anos no caso de ser persoas con discapacidade: primeiro ano, 1.650 euros; segundo e terceiro ano, 800 euros.
  • Maiores de 30 anos: 800 euros.

Duración: durante tres anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a xaneiro de 2023