Sede electrónica

Glosario de termos sobre Bonificacións e Reducións á Seguridade Social

Bonificación

Son deducións na cota á Seguridade Social que resultan da aplicación de determinadas porcentaxes ou cantidades á mesma e que teñen como finalidade a redución dos custos de Seguridade Social das empresas e a potenciación do acceso de determinados colectivos ao mercado laboral. (Con cargo ao Servizo Público de Emprego Estatal). Estas bonificacións poderán estar cofinanciadas polo FSE.

Redución

Son deducións na cota á Seguridade Social que resultan da aplicación de determinadas porcentaxes ou cantidades á mesma e que teñen como finalidade a redución dos custos de Seguridade Social das empresas e a potenciación do acceso de determinados colectivos ao mercado laboral. (Con cargo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social).

Programa de Fomento de Emprego (PFE)

Fai referencia a calquera norma que conteña medidas para incentivar a contratación.

Vítima de violencia de xénero

A muller que ten acreditada a condición de vítima “de violencia de xénero” de acordo con a súa norma reguladora, derivada da violencia exercida con todo acto de violencia física e psicolóxica, incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade.

Vítima de violencia terrorista

A persoa que ten acreditada a condición de vítima” de violencia terrorista”, de acordo con a súa norma reguladora, definida esta como a levada a cabo por persoas integradas en organizacións ou grupos criminais que teñan por finalidade ou por obxecto subvertir a orde constitucional ou alterar gravemente a paz pública.

Vítima de trata de seres humanos

A persoa que ten acreditada a condición de vítima” de trata de seres humanos” de acordo con a súa norma reguladora, que implica a compra e venda de persoas, onde a vítima está sometida á autoridade doutro suxeito. O habitual é que a trata realícese con fins de explotación, obrigando a traballar á persoa na prostitución ou outras tarefas análogas á escravitude. Trátaa de persoas é un delito que consiste no secuestro, o traslado ou a acollida de seres humanos por medio da ameaza, a violencia ou outros mecanismos coercitivos (estafa, abuso dunha posición dominante, etc.).

Exclusión social

A persoa que ten acreditada a condición da “situación de exclusión social” pola pertenza a algún dos colectivos establecidos no artigo 2 da Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro , para a regulación do réxime das empresas de inserción, relacionados a continuación:

  • Perceptores de Rendas Mínimas de Inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.
  • Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior, por algunha das seguintes causas: 1 .º Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora. 2 .º Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.
  • Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta, procedentes de Institucións de Protección de Menores.
  • Persoas con problemas de drogodependencia ou outros trastornos adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.
  • Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, así como liberados condicionais e ex recluídos.
  • Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, así como os que se atopan en situación de liberdade vixiada e os ex internos.
  • Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.
  • Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

Persoa con discapacidade

As persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Considéranse que presentan unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento os pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, e aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Discapacidade severa

Considérase severa cando hai parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %; ou en caso de discapacidade física ou sen soria l cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65 .

Centro Especial de Emprego

Son aqueles cuxo obxectivo principal é o de realizar unha actividade produtiva de bens ou de servizos , participando regularmente nas operacións do mercado, e tendo como finalidade o asegurar un emprego remunerado para as persoas con discapacidade, á vez que sexa un medio de integración do maior número destas persoas no réxime de emprego ordinario.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023