Sede electrónica

Bonificacións e Reducións ao Traballo Autónomo con Carácter Xeral

Traballadores autónomos durante o descanso por nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural

Contía: 100 % da cota por continxencias comúns resultante de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que inicie esta bonificación, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento, excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada das #este continxencias.

Esta bonificación será compatible coa establecida no Real Decreto-Lei 11/1998.

Duración: a duración será durante o período de descanso.

Normativa: artigo 38 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e  polo Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

Familiar colaborador

Novas altas de familiares colaboradores de traballadores autónomos en Réxime Especial de Traballo por conta propia que corresponda: cónxuxe, parella de feito e familiares autónomos por *consanguineidad ou afinidade ata o 2º grao inclusive e, no seu caso, por adopción.

Sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima do tipo correspondente de cotización vixente en cada momento:

  • Meses 1 a 18, bonificación do 50 %.
  • Meses 19 a 24, bonificación do 25 %.

Duración: 24 meses.

Normativa: Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Bonificación pola contratación de familiares do traballador autónomo

Ata o 2º grao de *consanguineidad ou afinidade. Rexistrados como demandantes de emprego.

Bonificación do 100 % da cota empresarial por continxencias comúns.

Duración: 12 meses.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa:

Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.

Por conciliación da vida persoal e familiar vinculadas á contratación

Traballadores/*as autónomos que permanezan de alta no RETA e contraten a un traballador/á tempo completo ou parcial nos supostos de:

a) Por coidado de fillos menores de 12 anos.

b) Por ter ao seu cargo a un familiar, por *consanguineidad ou afinidade ata o segundo grao en situación de dependencia.

c) Por ter ao seu cargo un familiar por *consanguineidad ou afinidade ata o segundo grao inclusive con discapacidade severa cando dita discapacidade estea debidamente acreditada, sempre que #este familiar non desempeñe unha actividade retribuída.

Bonificación da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador/a en os 12 meses anteriores á data de acollerse a estas medidas, do tipo de cotización mínimo vixente, segundo tipo de contrato.

  • Contrato Indefinido: 100 %.
  • Contrato a tempo parcial: 50 %.

Duración: ata 12 meses, sempre que se manteña ao traballador contratado durante o tempo de goce da bonificación.

Mínimo de duración do contrato: 3 meses.

Normativa: Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Traballadores autónomos por inicio dunha actividade por conta propia.

Traballadores por conta propia ou autónomos que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, a contar desde a data de efectos do alta, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

Tamén será de aplicación, cando cumpran os requisitos neles establecidos, aos traballadores por conta propia que queden incluídos no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, así como aos socios de sociedades de capital e de sociedades laborais e aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado que queden encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dentro do grupo primeiro de cotización.

Contía: con carácter xeral, aplicarase unha cota reducida por continxencias comúns e profesionais, a contar, quedando os traballadores #opoñer# excepción de cotizar por cesamento de actividade e por formación profesional.

A contía anual da cota reducida establecerase na respectiva Lei de Orzamentos Xerais do Estado e a súa distribución entre as referidas continxencias determinarase *reglamentariamente.

Tamén poderá aplicarse unha cota reducida durante os seguintes doce meses naturais completos, respecto daqueles traballadores por conta propia cuxos rendementos económicos netos anuais, nos termos do artigo 308.1.*c) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional anual que corresponda a este período.

Cando este segundo período abarque parte de dous anos naturais, o requisito relativo aos rendementos económicos deberase cumprir en cada un diso.

Duración: desde a data de efectos do alta e durante os doce meses naturais completos seguintes.
O dereito ás reducións na cotización a que refírese este artigo extinguirase cando os traballadores por conta propia causen baixa no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos durante calquera dos períodos en que resulten aplicables.

Cando os traballadores por conta propia ou autónomos a que refírese este artigo teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, ou sexan vítimas de violencia de xénero ou vítimas de terrorismo, os períodos de aplicación da cota reducida a que refírense os apartados 1 e 2 serán, respectivamente, de 24 meses naturais completos e de 36 meses naturais completos.

Normativa: artigo 38 *ter da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

Reincorporadas

As traballadoras autónomas que cesasen na súa actividade por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela e volvan realizar unha actividade por conta propia nos 2 anos seguintes á data efectiva de cesamento.

Contía: bonificación equivalente do 80 por cento da cota por continxencias comúns resultante de aplicar á base media que tivesen as traballadoras nos doce meses anteriores á data en que cesaron na súa actividade, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento, excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada das #este continxencias.

Duración: durante os 24 meses seguintes á data de reincorporación.

Normativa: artigo 38 bis da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

Traballadores autónomos por coidado de menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave.

Traballadores autónomos que sexan beneficiarios da prestación para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, á que se refire o capítulo X do título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Contía: bonificación do 75 por cento da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que inicie esta bonificación, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento, excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou autónomos.

Duración: durante o período de percepción da dita prestación.

Normativa: artigo 38 quater da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade.

Traballadores autónomos de Ceuta e Melilla nos sectores que recolle o artigo 36 da lei 20/2007

Contía: Bonificación do 50 % sobre a base de cotización por continxencias comúns.

Duración: indefinida.

Normativa: Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Traballadores autónomos de empresas emerxentes en situación de pluriactividade

Traballadores autónomos por posuír o control efectivo, directo ou indirecto, dunha empresa emerxente regulada na Lei 28/2022, do 21 de decembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes, e que, de forma simultánea, traballen por conta allea para outro empregador.

Contía: bonificación do cento por cento da cota correspondente á base mínima establecida con carácter xeral, en cada momento, no citado réxime especial durante o tres primeiros anos.

Esta bonificación será incompatible cos beneficios na cotización previstos nos artigos 31 e 32.

Duración: de forma continuada en tanto persista a situación de pluriactividade e, como máximo, durante o tres primeiros anos, a contar desde a data do alta que se produza como consecuencia do inicio da actividade autónoma pola dedicación á empresa emerxente.

A bonificación extinguirase, en todo caso, no momento en que cese a situación de pluriactividade, non podendo reiniciarse posteriormente a súa aplicación no caso de que se produza unha nova situación de pluriactividade.

Normativa: artigo 38 quinquies da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada pola Disposición Final 4 da Lei 28/2022, do 21 de decembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a xaneiro de 2023