Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contrato Indefinido

Indice de contidos

 1. Contrato indefinido
 2. Cláusulas específicas do contrato indefinido ordinario
 3. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con discapacidade
 4. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego
 5. Cláusulas específicas do contrato indefinido para persoas con discapacidade procedentes de enclaves laborais
 6. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con capacidade intelectual límite
 7. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas traballadoras readmitidas tras cesar na empresa por incapacidade permanente total ou absoluta
 8. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas desempregadas de longa duración
 9. Cláusulas específicas do contrato indefinido para persoas traballadoras en situación de exclusión social
 10. Cláusulas específicas do contrato indefinido para persoas traballadoras en situación de exclusión social en empresas de inserción
 11. Cláusulas específicas do contrato indefinido para mulleres vítimas de violencia de xénero, de violencias sexuais e de trata de seres humanos, tanto con fins de explotación sexual como laboral
 12. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas vítimas do terrorismo
 13. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas mozas con baixa cualificación beneficiarios do sistema nacional garantía xuvenil
 14. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas que realizan formación práctica en empresas
 15. Cláusulas específicas do contrato indefinido para persoas traballadoras maiores de cincuenta e dous anos beneficiarias dos subsidios por desemprego
 16. Cláusulas específicas de persoas traballadoras procedentes dun contrato formativo (formación en alternancia e formativo para obtención de práctica profesional) dunha empresa de traballo temporal
 17. Cláusulas específicas do contrato indefinido de servizo do fogar familiar
 18. Cláusulas específicas de conversión de contratos formativos e temporal para o fomento do emprego de persoas con discapacidade en indefinido
 19. Cláusulas específicas de conversión de contratos formativos (formación en alternancia e formativo para obtención de práctica profesional) e de substitución en indefinido e a transformación en contratos fixos-descontinuos de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias
 20. Cláusulas específicas do contrato indefinido de traballo en grupo
 21. Cláusulas específicas do contrato indefinido de alta dirección
   

Definición

É aquel que se *concierta sen establecer límites de tempo na prestación dos servizos, canto á duración do contrato.

O contrato de traballo indefinido poderá ser verbal ou escrito.

O contrato de traballo indefinido poderá celebrarse a xornada completa, parcial ou para a prestación de servizos fixos descontinuos.

Cláusulas específicas

Os contratos indefinidos poden nalgúns casos ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola Normativa de aplicación, dependendo das características da empresa, do traballador e, no seu caso, da xornada.

Formalización

No caso de relación laboral indefinida, deberán constar por escrito: as acollidas ao programa de fomento do emprego, cando así o esixa unha disposición legal e, en todo caso, os contratos a tempo parcial, fixos descontinuos e de substitución, os das persoas traballadoras que traballen a distancia e os contratados en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro. Así como os contratos dos pescadores.

De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal e como establece o artigo 8.2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de persoas traballadoras fixas, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación.
Cando se formalice o contrato cunha persoa traballadora con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

Cando se trate de traballo fixo descontinuo o contrato deberase formalizar necesariamente por escrito no modelo que se estableza, e nel deberá figurar a indicación sobre a duración estimada da actividade, así como sobre a forma e a orde de chamamento que estableza o convenio colectivo aplicable, facendo constar igualmente, de maneira orientadora, a xornada laboral estimada e a súa distribución horaria.

No suposto de persoas traballadoras a distancia no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación. O acordo polo que se estableza o traballo a distancia formalizarase por escrito. Tanto se o acordo establecésese no contrato inicial coma se fose posterior, seranlle de aplicación as regras contidas no artigo 8.4 do Estatuto dos Traballadores para a copia básica do contrato de traballo.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

As conversións de contratos temporais en indefinidos poderán celebrarse con xornada a tempo completo, a tempo parcial ou fixo descontinuo e deberán formalizarse por escrito e do mesmo xeito que os contratos iniciais, no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal e comunicaranse ao Servizo Público de Emprego nos dez días seguintes á súa concertación.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro, polo que se regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego, e o uso de medios telemáticos en relación con aquela.

Neste contrato rexe o establecido con carácter xeral para os contratos indefinidos, sen que dea lugar a súa celebración ao establecemento de contido específico dentro das Cláusulas específicas, ao non dar dereito a incentivo algún pola contratación.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro, polo que se regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego, e o uso de medios telemáticos en relación con aquela.

Requisitos das persoas traballadoras

Ser persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33% recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Persoas que figuren rexistradas nos servizos públicos de emprego como demandantes de servizos de emprego en situación laboral de desempregadas.

A persoa traballadora non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídos as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

As dúas últimas exclusións non se aplicarán cando se trate de persoas traballadoras con especiais dificultades para a súa inserción laboral. Para estes efectos considerarase que existen ditas especiais dificultades cando a persoa traballadora estea incluída nalgún dos grupos seguintes:

 • Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
 • Persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.

Requisitos da empresa

Poderán solicitar os beneficios que a continuación se indican as empresas que contraten traballadores con discapacidade por tempo indefinido a xornada completa ou parcial, así como as cooperativas de traballo asociado que incorporen traballadores con discapacidade como socios e cumpran os requisitos seguintes:

 • Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta dos traballadores como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das devanditas obrigacións, producirase a perdida automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no devandito prazo, téndose en conta devandito período como consumido para o computo do tempo máximo de bonificación.
 • Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto no artigo 46.2 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado no Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

Incentivos

As contías de referencia das subvencións destinadas ao financiamento das medidas previstas no artigo 47.2.a) e b) do RD 818/2021, serán as seguintes:

a) Subvención por cada contratación indefinida inicial ou transformación de contrato temporal en indefinido, a tempo completo, de 5.500 euros con carácter xeral (6.000 euros se a persoa traballadora á que se realiza a contratación indefinida inicial é muller, maior de 45 anos ou pertencente a calquera outro colectivo vulnerable que determine o servizo público de emprego competente).

Cando a contratación indefinida inicial, a tempo completo, celébrese con persoas traballadoras con discapacidade que presentan maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo, segundo o previsto no artigo 5.c), a subvención será de 7.000 euros (7.500 euros se a persoa contratada é muller ou maior de 45 anos, ou pertencente a calquera outro colectivo vulnerable que determine o servizo público de emprego competente).

b) As contías das subvencións á contratación indefinida, indicadas na letra a) anterior, poderanse incrementar ata en 2.000 euros cando a contratación realícese por persoas traballadoras autónomas ou por unha cooperativa ou sociedade laboral que contraten ao seu primeiro empregado, ou ben cando as persoas traballadoras con discapacidade procedan dun enclave laboral. Neste último suposto, requirirase que a empresa colaboradora realice a contratación sen solución de continuidade e transcorrido, polo menos, un prazo de tres meses desde a incorporación do traballador ou traballadora ao enclave.

Así mesmo, aplicaranse as contías indicadas na letra a) anterior cando as persoas traballadoras con discapacidade procedan directamente de centros especiais de emprego, sen pasar por un enclave laboral, a condición de que acrediten unha antigüidade nos mesmos de, polo menos, seis meses e non transcorrese máis de tres meses desde que causase baixa como traballador do centro especial de emprego, calquera que fose a causa da mesma.

Cando o contrato se concierte a tempo parcial, dita subvención reducirase proporcionalmente en función da xornada realizada, sen que esta poida ser inferior ao 50 por cento da xornada a tempo completo dunha persoa traballadora comparable. Este límite mínimo de duración da xornada a tempo parcial para os efectos da concesión destas subvencións, non resultará de aplicación en relación co colectivo de persoas con discapacidade, como medida de adecuación do emprego ás súas capacidades.

Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Nos supostos de contratación a tempo parcial, as citadas contías reduciranse proporcionalmente en función da xornada establecida.

A empresa, para poder bonificarse na cota empresarial, terá que cumprir os requisitos establecidos nos artigos 5 ao 9 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro) e na Real Decreto Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

A subvención por adaptación de postos de traballo estará destinada a financiar as medidas de accesibilidade universal física, sensorial, cognitiva e de comunicación e as medidas adecuadas en función das necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supoñan unha carga excesiva para a entidade, así como a dotación de medios de protección persoal para evitar riscos laborais ás persoas traballadoras con discapacidade contratadas e/o e eliminación de barreiras arquitectónicas ou obstáculos que impidan ou dificulten o seu traballo.

A contía de referencia da citada subvención será de 1.800 euros por persoa traballadora contratada durante o período mínimo que estableza cada servizo público de emprego, sen que en ningún caso pase o custo real que, para o efecto, xustifíquese pola referida adaptación, dotación ou eliminación.

Dedución da cota íntegra a cantidade de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de persoas traballadoras con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto a o persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de persoas traballadoras con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto a o persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

As subvencións pola contratación de persoas traballadoras con discapacidade é competencia das comunidades autónomas, excepto no caso das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. É importante que antes de formalizar o contrato de traballo, no suposto que se vaia a solicitar subvención, informarse previamente no servizo público de emprego da súa comunidade autónoma.

As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento dos requisitos, depende de cada comunidade autónoma e as Direccións Provinciais do SEPE das cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Normativa

 • Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro, polo que se regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego, e o uso de medios telemáticos en relación con aquela.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego

Requisitos das persoas traballadoras

Ser persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33% recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A diminución da capacidade de traballo apreciarase poñéndose esta en relación coa capacidade normal de traballo dunha persoa de similar cualificación profesional.

A determinación do grao de discapacidade levará a cabo polos Equipos multiprofesionales en resolución motivada, aplicándose os baremos establecidos na correspondente norma regulamentaria.

Persoas que figuren rexistradas nos servizos públicos de emprego como demandantes de servizos de emprego en situación laboral de desempregadas.

A persoa traballadora non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídas as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

Esta exclusión non se aplicará cando se trate de persoas traballadoras con especiais dificultades para a súa inserción laboral. Para estes efectos, considerarase que existen ditas especiais dificultades cando a persoa traballadora estea incluída nalgún dos grupos seguintes:

 • a) Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por 100.
 • b) Persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por 100.

Características do contrato

Os contratos que concierten os Centros Especiais de Emprego poderán ser de carácter indefinido con excepción do contrato de traballo a distancia.

Respecto das cotizacións á Seguridade Social, aplicarase o réxime de bonificacións ou exencións de cotas que, con carácter xeral ou específico, resulte máis beneficiosa.

Co fin de facilitar a adaptación profesional da persoa traballadora con discapacidade para o desempeño das tarefas que constitúen o contido do seu posto de traballo ou, no seu caso, completar a formación necesaria para o mesmo, nos contratos poderá pactarse un período de adaptación ao traballo que, á súa vez, terá o carácter de período de proba e cuxa duración non poderá exceder de seis meses.

A necesidade de que a persoa traballadora con discapacidade pase por un período de adaptación ao traballo e as condicións deste serán determinadas polo Equipo multiprofesional.

En materia de xornada de traballo, descansos, festas, vacacións e permisos estarase ao disposto na sección quinta do capítulo segundo do título I do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo das peculiaridades seguintes:

 • a) Prohíbese a realización de horas extraordinarias salvo as necesarias para previr ou reparar sinistros e outros danos extraordinarios.
 • b) A persoa traballadora, aviso previo/previo aviso e xustificación, poderá ausentarse do traballo para asistir a tratamentos de rehabilitación médico-funcionais e para participar en accións de orientación, formación e readaptación profesional, con dereito a remuneración sempre que tales ausencias non excedan de dez días nun semestre.

Requisitos da empresa

Son empresas promovidas principalmente por asociacións de persoas con discapacidade e/o os seus familiares, sen prexuízo de que calquera persoa física ou xurídica poida constituír un.

O obxectivo principal destes centros é a integración laboral e por tanto social de persoas con discapacidade.

Para obter a cualificación de Centro Especial de Emprego, as empresas deben contar no seu persoal cun mínimo do 70% de persoas traballadoras con discapacidade e solicitar a correspondente cualificación á administración competente.

Os Centros Especiais de Emprego son empresas cuxo obxectivo principal é o de proporcionar ás persoas traballadoras con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas características persoais e que facilite a integración laboral destas no mercado ordinario de traballo.

Poden ser creados polas Administracións Públicas, directamente ou en colaboración con outros organismos. Por Entidades, por persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade xurídica e de obrar para ser empresarios.

Poden ter carácter público ou privado, con ou sen ánimo de lucro.

É indispensable a cualificación e inscrición no Rexistro de Centros do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), ou, no seu caso, no correspondente das Administracións Autonómicas.

A xestión está suxeita ás mesmas normas que afectan a calquera empresa.

Poderán solicitar os beneficios que a continuación se indican os Centros Especiais de Emprego que contraten traballadores con discapacidade por tempo indefinido a xornada completa ou parcial.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta das persoas traballadoras como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das devanditas obrigacións, producirase a perdida automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no devandito prazo, téndose en conta devandito período como consumido para o computo do tempo máximo de bonificación.

Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto no artigo 46 e 46 bis da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado no Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Os Centros Especiais de Emprego que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

Incentivos

O programa de inclusión laboral de persoas con discapacidade no mercado de traballo protexido ten por obxecto a integración das persoas con discapacidade no mercado de traballo protexido, mediante a concesión de subvencións públicas dirixidas a fomentar a creación e mantemento de postos de traballo nos centros especiais de emprego que recibisen a súa cualificación como tal nos termos legalmente establecidos.

As axudas para o mantemento de postos de traballo en Centros Especiais de Emprego, consisten en:

 • Bonificación do 100% da cota empresarial á Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidade profesional e as cotas de recadación conxunta.
 • Subvención ao investimento fixo, que  será de ata 12.000 euros por cada nova contratación con carácter indefinido ou por cada transformación en indefinido de contratos temporais ou de duración determinada que se realicen con persoas con discapacidade, sen que en ningún caso pase o custo real que, para o efecto, xustifíquese polo referido investimento.
 • Subvencións de custo salarial, que se graduarán @teniendo en cuenta o tipo e grao de discapacidade das persoas destinatarias últimas deste programa, así como a estabilidade dos postos de traballo que ocupan, nos seguintes termos: No caso de persoas traballadoras con discapacidade que presentan maiores dificultades de acceso ao mercado de traballo, a contía mínima da subvención por cada persoa traballadora será equivalente ao 55 por cento do salario mínimo interprofesional vixente (60 por cento se é muller ou maior de 45 anos) cando teña un contrato indefinido, e ao 50 por cento cando teña un contrato temporal coa duración mínima que estableza, no seu caso, o servizo público de emprego. No caso de persoas traballadoras con discapacidade física ou sensorial cun grao recoñecido inferior ao 65 por cento, a contía mínima da subvención por cada persoa traballadora será equivalente ao 50 por cento do salario mínimo interprofesional vixente cando teña un contrato indefinido, e ao 40 por cento cando teña un contrato temporal coa duración mínima que estableza, no seu caso, o servizo público de emprego.
 • Subvención por adaptación de postos de traballo, incluídas as medidas de accesibilidade universal física, sensorial, cognitiva e de comunicación e as medidas adecuadas en función das necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supoñan unha carga excesiva para a entidade, así como a dotación de medios de protección persoal e eliminación de barreiras arquitectónicas, terá unha contía máxima de 1.800 euros por persoa traballadora con discapacidade contratada durante o período mínimo que estableza cada servizo público de emprego, sen que en ningún caso pase o custo real que, para o efecto, xustifíquese pola referida adaptación, dotación ou eliminación.
 • A subvención polos servizos de axuste persoal e social que prestan as unidades de apoio á actividade profesional terá a contía sinalada no artigo 4.2 do Real Decreto 469/2006, do 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que as persoas traballadoras con discapacidade dos devanditos centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

Outras características

O traballo que realice a persoa traballadora con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego deberá ser produtivo e remunerado, adecuado ás características individuais do traballador, en orde a favorecer a súa adaptación persoal e social, e facilitar, no seu caso, a súa posterior integración laboral no mercado ordinario de traballo.

Co fin de garantir que o traballo se adecue en todo momento ás características persoais e profesionais da persoa traballadora con discapacidade e valorar o grao de adaptación profesional alcanzado, os Equipos Multiprofesionales someteranlles a revisión, polo menos cunha periodicidade de dous anos. Se como consecuencia da revisión dos citados Equipos Multiprofesionales observasen que o traballo que realiza a persoa traballadora supón un grave risco para a súa saúde, deberán declarar a inadecuación do mesmo, debendo pasar nese caso o traballador para ocupar outro posto adecuado ás súas características dentro do propio Centro e de non ser iso posible cesarán na prestación de servizos.

No caso de que o risco queda constatado con anterioridade á revisión periódica do Equipo Multiprofesional, procederase da mesma forma, dando conta diso inmediatamente ao Equipo Multiprofesional.

Normativa

 • Real Decreto 1368/1985, de de 17 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos minusválidos que traballen nos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1368 / 1985 , de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo.
 • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 • Real Decreto 2273/1985, de de 4 decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei 13/1982 , de de 7 abril, de Integración Social do Minusválido (actual artigo 43 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto 469/2006, do 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

O tránsito das persoas traballadoras con discapacidade desde o emprego nos centros especiais de emprego ao emprego en empresas do mercado ordinario, especialmente a través dos enclaves laborais regulados no Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade, incentivando a súa contratación con carácter indefinido.

Requisitos das persoas traballadoras

Ser persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33% recoñecido como tal polo Organismo Competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Proceder dun enclave laboral e estar en situación de excedencia voluntaria no Centro Especial de Emprego.

Pertencer a algún dos seguintes colectivos (segundo establécese no artigo 6 do Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro):

a) As persoas con parálise cerebral, as persoas con enfermidade mental ou as persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.

b) As persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.

c) As mulleres con discapacidade non incluídas nos parágrafos anteriores cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.

Requisitos da empresa

Ser empresa colaboradora e reunir os requisitos establecidos no Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro (BOE do 21 de febreiro).

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

Incentivos

A empresa colaboradora que contrate a unha persoa traballadora do enclave que pertenza ao colectivo do grupo a) ou b) terá dereito ás subvencións establecidas no RD 818/2021, do 28 de setembro.

Se a empresa colaboradora contrata a unha persoa traballadora do enclave que pertenza ao colectivo do grupo c), terá dereito ás subvencións establecidas no RD 818/2021, do 28 de setembro.

Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacdiade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 10 do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

Obrigacións da empresa

As empresas beneficiarias estarán obrigadas a manter a estabilidade destas persoas traballadoras por un tempo mínimo de tres anos e, en caso de despedimento procedente, deberán substituílos por outras persoas traballadoras con discapacidade.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social.

Outras características

No non previsto no Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro, será de aplicación ás empresas colaboradoras e a estes contratos o réxime sobre requisitos e exclusións, así como de obrigacións, incluída a de mantemento da estabilidade no emprego dos traballadores, aplicable ás axudas reguladas no Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro.

Normativa

 • Real Decreto 290/2004, de de 20 febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego

Requisitos das persoas traballadoras

Considéranse persoas con capacidade intelectual límite aquelas que se determinan no artigo 2 do Real decreto 368/2021, do 25 de maio, sobre medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual límite.

Ser persoa con capacidade intelectual limite que figuren rexistradas nos servizos públicos de emprego como demandantes de servizos de emprego en situación laboral de desempregadas, segundo os baremos vixentes de valoración da situación de discapacidade polo menos dun 20% de discapacidade intelectual e que non alcancen o 33%.

Quedan excluídas as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o 2º grao inclusive, co empresario ou con quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

A persoa traballadora non debe estar vinculada á empresa, grupo de empresas ou entidade nos 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores/as que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo.

Características do contrato

Os contratos obxecto das axudas que se indican no apartado de incentivos terán que realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial.

Requisitos da empresa

Poderán solicitar os beneficios que a continuación se indican as empresas e os traballadores e traballadoras autónomos que contraten persoas traballadoras con capacidade intelectual limite por tempo indefinido a xornada completa ou parcial, así como as cooperativas de traballo asociado que incorporen persoas traballadoras con capacidade intelectual limite como socios e socias e cumpran os requisitos seguintes:

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta das persoas traballadoras como durante a aplicación das bonificacións correspondentes.

Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado mediante o Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa. A citada exclusión afectará a un numero de contratos igual ao de extincións producidas.

Incentivos

Subvención* de 2000 euros por cada contrato celebrado a tempo completo.

Cando o contrato por tempo indefinido se concierte a tempo parcial, a subvención de 2000 euros reducirase proporcionalmente á xornada pactada.
Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

Bonificación de 128 euros/mes durante 4 anos.

Se a contratación realízase a tempo parcial, as citada contías reduciranse proporcionalmente en función da xornada establecida e corresponderase co establecido no artigo 10 do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

A subvención por adaptación de postos de traballo estará destinada a financiar as medidas de accesibilidade universal física, sensorial, cognitiva e de comunicación e as medidas adecuadas en función das necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supoñan unha carga excesiva para a entidade, así como a dotación de medios de protección persoal para evitar riscos laborais ás persoas traballadoras con discapacidade contratadas e/o eliminación de barreiras arquitectónicas ou obstáculos que impidan ou dificulten o seu traballo.

A contía de referencia da citada subvención será de 1.800 euros por persoa traballadora contratada durante o período mínimo que estableza cada servizo público de emprego, sen que en ningún caso pase o custo real que, para o efecto, xustifíquese pola referida adaptación, dotación ou eliminación.

* As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento dos requisitos depende de cada comunidade autónoma e as Direccións Provinciais das cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego

A contratación indefinida que supoña a readmisión de persoas traballadoras que cesasen na empresa por incapacidade permanente total ou absoluta, segundo os supostos previstos no artigo 2.1 e 2 do Real decreto 1451/1983, do 11 de maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, do 7 de abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos.

Incentivos

Bonificación de 138 euros/mes durante 2 anos.

a condición de que a citada readmisión non responda a un dereito das persoas traballadoras a reincorporarse ao posto de traballo.

A bonificación indicada no parágrafo anterior será tamén de aplicación nos supostos de persoas maiores de 55 anos con incapacidade permanente reincorporadas á súa empresa noutra categoría, así como de persoas maiores desa idade que recuperan a súa capacidade e puidesen ser contratadas por outra empresa.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 1451/1983, do 11 de maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, do 7 de abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas desempregadas e rexistradas na oficina de emprego polo menos 12 meses nos 18 anteriores á contratación.

Caracteristicas do contrato

Por tempo indefinido a tempo completo ou parcial.

Requisitos da empresa

A empresa deberá manter en emprego á persoa traballadora contratada polo menos 3 anos desde a data de inicio da relación laboral.

A efectos do cumprimento das obrigacións de mantemento da situación de alta, ou asimilada á de alta, no correspondente réxime da Seguridade Social, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados ou recoñecidos como improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a dereito, así como as extincións causadas por dimisión, xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez das persoas traballadoras, ou por resolución do período de proba. Así mesmo, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo causadas por xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do empresario, por expiración do tempo convido en caso de contratos formativos ou de duración determinada bonificados nesta norma, ou por fin do chamamento de persoas traballadoras con contrato fixo-descontinuo, así como, no caso de subrogacións, polas causas legais estipuladas.

Incentivos

Bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de:

 • Homes: 110 euros/mes.
 • Mujeres e persoas maiores de 45 anos: A bonificación indicada será de 128 euros/mes.

Se o contrato celébrase a tempo parcial as bonificacións gozaranse de maneira proporcional á xornada de traballo pactada no contrato #de acordo con o establecido no artigo 10.2 da Real Decreto Lei 1/2023.

Duración

 • 3 anos

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas traballadoras que figuren rexistradas nos servizos públicos de emprego como demandantes de servizos de emprego en situación laboral de desempregadas e áchense incluídas nalgún dos colectivos relacionados no artigo 2.1 da Lei 44/2007, do 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción, así como calquera outro colectivo que, polas súas características e situación socio económica teña acreditada esta condición polos servizos sociais ou órganos competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

 • A) Perceptores de Rendas Mínimas de Inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.
 • B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior, por algunha das seguintes causas:
  • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.
  • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.
 • C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta, procedentes de Institucións de Protección de Menores.
 • D) Persoas con problemas de drogadicción ou outros trastornos adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.
 • E) Internos de centros penais cuxa situación penal permítalles acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782/2001, do 6 de xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.
 • F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que se refire o artigo 53.4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopan en situación de liberdade vixiada e os ex internos.
 • G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.
 • H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla,
 • I) Outros que determinen os servizos públicos de emprego competentes das comunidades autónomas.

A efectos da aplicación da bonificación de cotas, a empresa deberá contar previamente coa acreditación da situación de exclusión social polos servizos sociais ou órgano público competente, conforme ao sinalado no artigo 6.d) do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro, e manter a documentación acreditativa durante cinco anos ao dispor dos órganos competentes para a verificación, vixilancia e control das bonificacións.

Naqueles supostos nos que a persoa traballadora contratada finalizase un contrato de traballo cunha empresa de inserción durante os 12 meses anteriores, non prestase posteriormente os seus servizos por conta allea por un período superior a 30 días para outro empregador con posterioridade ao cesamento na empresa de inserción e sexa contratada con carácter indefinido por un empregador que non teña a condición de empresa de inserción ou centro especial de emprego, a bonificación será de 147 euros/mes durante un período máximo de 12 meses. Á finalización deste período de 12 meses, será de aplicación a bonificación anterior ata completar a duración máxima prevista no devandito apartado.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o 2º grao inclusive, co empresario ou con quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

A persoa traballadora non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídas as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo.

Características do contrato

Os contratos obxecto das axudas que se indican no apartado de incentivos poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial. Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no Artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (BOE do 8 de agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados quedarán excluídas por un período de 12 meses das bonificacións. A citada exclusión afectase a un número de contratos igual ao de extincións producidas.

Incentivos

Bonificación de 128 euros/mes durante 4 anos.

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación se reducira proporcionalmente en función da xornada establecida no contrato, #de acordo con o establecido no artigo 10 do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas traballadoras en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais públicos competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

 • A) Perceptores de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.
 • B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:
  • •Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.

  • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.
 • C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de Institucións de Protección de Menores.
 • •D) Persoas con problemas de drogadicción ou outros trastornos *adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

 • E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non é­­­té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.
 • F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e os ex internos.
 • G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado pola Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.
 • H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o 2º grao inclusive, co empresario ou de quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos. A persoa traballadora non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade os 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido, ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídas as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses, previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

Caracteristicas do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, ou temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial, debendo neste caso ser a xornada diaria ou semanal superior á metade da xornada do traballador a tempo completo comparable.

Tamén se poderá concertar o contrato temporal de fomento de emprego para traballadores en situación de exclusión social. Formalizaranse por escrito no modelo que se dispoña polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Ser sociedade mercantil ou sociedade cooperativa cualificada como empresa de inserción, que realice unha actividade económica cuxo obxecto social sexa a integración e formación socio-laboral de persoas en situación de exclusión social.

Estar promovidas e participadas por unha ou varias entidades promotoras, é dicir, entidades sen ánimo de lucro, asociacións sen fins lucrativos e as Fundacións, cuxo obxecto social contemple a inserción social de persoas desfavorecidas, que promovan a constitución de empresas de inserción. Esta participación será polo menos dun 51 % do capital social para as sociedades mercantís. No caso de sociedades cooperativas e sociedades laborais dita participación deberá situarse nos límites máximos recolleitos nas diferentes lexislacións que lles sexa de aplicación aos socios colaboradores ou asociados.

Atoparse rexistradas no Rexistro correspondente, así como no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción da Comunidade Autónoma.

Manter en cómputo anual, unha porcentaxe de traballadores en proceso de inserción, de polo menos o 30 % durante o primeiros tres anos de actividade e de polo menos o 50 % do total do persoal a partir do cuarto ano, non podendo ser inferior a dous.

Non realizar actividades económicas distintas ás do seu obxecto social.

Aplicar, polo menos, o 80 % dos excedentes dispoñibles á mellora ou ampliación das súas estruturas produtivas e de inserción.

Presentar anualmente un Balance Social que inclúa memoria económica e social, grao de inserción no mercado laboral ordinario e composición do persoal, información sobre as tarefas de inserción realizadas e previsións para o próximo exercicio.

Contar cos medios necesarios para cumprir cos compromisos, derivados dos itinerarios de inserción sociolaboral.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do R.D. Lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

Cada contrato indefinido dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de, 850 €/ano durante 3 anos.

Cando o contrato formalícese con persoas menores de 30 anos ou menores de 35 anos se teñen recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, dará dereito a unha bonificación de 147 euros/mes, durante 3 anos.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de meses 12 das axudas contempladas na citada Lei.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses de demora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 44/2007, de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Disposición Adicional 6ª da Real Decreto Lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

A contratación indefinida de mulleres que teñan acreditada a condición de vítimas de violencia de xénero, de violencias sexuais ou de trata de seres humanos, de explotación sexual ou de explotación laboral e mulleres en contextos de prostitución conforme ás definicións contidas nos artigos 6.e), f) e g) da Real Decreto Lei 1/2023, do 10 de xaneiro. Non sendo necesaria a súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

a) Mujeres vítimas de violencia de xénero: as mulleres que acrediten dita situación de conformidade co previsto no artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

b) Mujeres vítimas de trata de seres humanos, de explotación sexual ou laboral e mulleres en contextos de prostitución: as mulleres que acrediten dita situación mediante informe dun servizo público encargado da atención integral ás vítimas de trata, explotación sexual ou laboral e mulleres en contextos de prostitución ou por entidades sociais especializadas debidamente recoñecidas polas Administracións públicas competentes na materia, #de acordo con o disposto no artigo 47 da Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína.

c) Mujeres vítimas de violencias sexuais: as mulleres maiores de 16 anos que acrediten dita situación de conformidade co previsto no artigo 37 da Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual.

Caracteristicas do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial. Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Poderán celebrar este contrato todas as empresas, incluídas as cooperativas ou sociedades laborais, que incorporen a este colectivo como socios traballadores ou de traballo, sempre que a entidade optase por un réxime de Seguridade Social propio de traballadores por conta allea, así como os autónomos que contraten a traballadores incluídos neste colectivo.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.
Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (BOE do 8 de agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan contratos bonificados por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, quedarán excluídas por un período de doce meses dos incentivos á contratación. A citada exclusión afectase a un número de contratos igual ao de extincións producidas.

Incentivos

Cada contrato indefinido dará dereito, desde a data de celebración do contrato, a unha bonificación mensual da cota empresarial á Seguridade Social por cada persoa traballadora.

Bonificación de 128 euros/mes durante 4 anos

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación reducirase proporcionalmente en función da xornada establecida no contrato, #de acordo con o establecido no artigo 10 do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual.
 • Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
 • Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína.

Requisitos das persoas traballadoras

A contratación indefinida de persoas que teñan acreditada a condición de vítima do terrorismo conforme á definición contida no artigo 6.h do Real decreto Lei 1/2023 (Persoas vítimas do terrorismo: As persoas que acrediten dita condición #de acordo con o disposto no artigo 34 da Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo).

Incentivos

Bonificación de 128 euros/mes durante 4 anos.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo.

Requisitos da persoa traballadora

Persoas mozas menores de 30 anos con baixa cualificación e que sexan beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Consideraranse persoas mozas con baixa cualificación aquelas que non alcanzasen os estudos correspondentes ao título de Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Medio do sistema de Formación Profesional, #de acordo con a declaración que realicen a este respecto na súa inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. O falseamiento na devandita declaración poderá dar lugar á súa exclusión como persoas beneficiarias do citado Sistema.

Requisitos da empresa

a) Non ser inhabilitado para obter subvencións e axudas públicas e para gozar de beneficios e incentivos fiscais ou da Seguridade Social, #de acordo con o artigo 33.7.f) da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal.

b) Respecto dos beneficios nas cotizacións da Seguridade Social, non ser excluído do acceso ás axudas, subvencións, bonificacións e beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego ou formación profesional para o emprego, pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Así mesmo, respecto das subvencións públicas, non ser excluído do acceso aos beneficios derivados da aplicación de programas de emprego pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 62 e 63 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

c) Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias.

No caso de que se trate de beneficios nas cotas da Seguridade Social, a data en que se deberá estar ao corrente no cumprimento destas obrigacións será aquela en a que se comunique á Tesourería Xeral da Seguridade Social o alta da persoa traballadora ou a variación de datos correspondente no caso de que o inicio do dereito á bonificación de cotas non se produza como consecuencia do alta.

Para os efectos de considerarse cumprido o requisito de acharse ao corrente nas obrigacións tributarias durante toda a duración dos beneficios, así como para o acceso a novos beneficios, considerarase que os certificados emitidos por vía telemática polo órgano competente terán un prazo de validez de seis meses desde a súa emisión, quedando acreditado o cumprimento do citado requisito durante a totalidade do devandito prazo, con independencia da situación tributaria na que se atope a empresa entre a data á que se refire o parágrafo anterior e a do vencemento do prazo de validez de seis meses indicado anteriormente. Devandito prazo de validez estenderase durante outros seis meses desde que se verifique, dentro de cada un dos devanditos prazos, a condición de atoparse ao corrente no cumprimento de obrigacións tributarias polo acceso a novos beneficios.

d) Atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social en relación co ingreso por cotas e conceptos de recadación conxunta, así como respecto de calquera outro recurso da Seguridade Social que sexa obxecto da xestión recadatoria da Seguridade Social, nos termos e condicións establecidos no artigo 20 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, e no seu desenvolvemento regulamentario, salvo que se estableza legalmente a inaplicación dalgún dos apartados do devandito artigo.

No suposto de beneficios nas cotas empresariais da Seguridade Social, se durante o período do seu goce concorren as circunstancias establecidas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, producirase a perda automática dos beneficios regulados na presente norma, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados en prazo regulamentario, salvo que sexan debidas a erro da Administración, téndose en conta devandito período como consumido para o cómputo do tempo máximo de goce de tales beneficios. A citada perda automática de beneficios aplicarase exclusivamente respecto das persoas traballadoras nas que concorran as circunstancias descritas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social no marco das liquidacións de cotas practicadas no sistema de liquidación directa ao que se refire o artigo 22 da citada lei.

Para estes efectos entenderase que as empresas non se atopan ao corrente no cumprimento do requisito ao que se refire esta letra d) cando o alta da persoa traballadora comunicouse pola empresa #ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social en momento posterior á finalización do prazo regulamentario de presentación da correspondente liquidación de cotas ou, no seu caso, a aquel no que se realizou a última confirmación da liquidación de cotas, dentro do correspondente prazo regulamentario de presentación, na que debería incluírse por primeira vez á persoa traballadora afectada con aplicación das bonificacións na cotización de que se trate.

e) Contar co correspondente plan de igualdade, no caso das empresas obrigadas legal ou convencionalmente á súa implantación, #de acordo con o establecido no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

O requisito previsto no parágrafo anterior entenderase cumprido coa inscrición obrigatoria en rexistro público de conformidade co previsto no artigo 11 do Real Decreto 901/ 2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

Características do contrato

Os contratos poderán realizarse con carácter indefinido, a tempo completo, a tempo parcial ou fixo descontinuo.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

No primeiro ano de vixencia deste real decreto-lei, os contratos indefinidos que se celebren con persoas mozas menores de 30 anos con baixa cualificación e que sexan beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, darán dereito a unha bonificación na cotización, nos termos establecidos no artigo 10, de 275 euros/mes, durante tres anos.

O Goberno poderá ampliar, por anos sucesivos, a medida prevista cando o permitan as dispoñibilidades financeiras do Programa Operativo de Emprego Xuvenil vixente en cada momento.

Outras características

Nas bonificacións á contratación laboral indefinida, incluída a transformación de contratos nos supostos previstos nesta norma, e pola incorporación, con carácter indefinido, como persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas e sociedades laborais, o beneficiario deberá manter á persoa destinataria destas medidas en situación de alta, ou asimilada á de alta con obrigación de cotizar, no réxime correspondente da Seguridade Social, polo menos tres anos desde a data de inicio do contrato, transformación ou incorporación bonificados. Dita obrigación é de aplicación nos supostos e os termos deste apartado cando se goce de subvencións previstas no artigo 1.2.

A efectos do cumprimento das obrigacións de mantemento da situación de alta, ou asimilada á de alta, no correspondente réxime da Seguridade Social, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados ou recoñecidos como improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a dereito, así como as extincións causadas por dimisión, xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez das persoas traballadoras, ou por resolución do período de proba. Así mesmo, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo causadas por xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do empresario, por expiración do tempo convido en caso de contratos formativos ou de duración determinada bonificados nesta norma, ou por fin do chamamento de persoas traballadoras con contrato fixo-descontinuo, así como, no caso de subrogacións, polas causas legais estipuladas. Tamén quedarán excluídas as extincións de contratos a persoas traballadoras con discapacidade de centros especiais de emprego que pasen de prestar os seus servizos en centros especiais de emprego á empresa ordinaria.

O incumprimento das obrigacións de mantemento do alta, ou da situación asimilada ao alta con obrigación de cotizar, no réxime correspondente da Seguridade Social, previstas neste artigo, determinará a perda do dereito aos correspondentes beneficios, con aplicación do establecido no artigo 13.

Normativa

 • Disposición adicional primeira da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos da persoa traballadora

A contratación indefinida ou a incorporación como persoa socia na cooperativa ou sociedade laboral das persoas que desenvolvan formación práctica nas empresas por parte da empresa onde as realice, xa sexa á finalización ou durante o desenvolvemento da mesma.

Requisitos da empresa

a) Non ser inhabilitado para obter subvencións e axudas públicas e para gozar de beneficios e incentivos fiscais ou da Seguridade Social, #de acordo con o artigo 33.7.f) da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal.

b) Respecto dos beneficios nas cotizacións da Seguridade Social, non ser excluído do acceso ás axudas, subvencións, bonificacións e beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego ou formación profesional para o emprego, pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Así mesmo, respecto das subvencións públicas, non ser excluído do acceso aos beneficios derivados da aplicación de programas de emprego pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 62 e 63 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

c) Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias.

No caso de que se trate de beneficios nas cotas da Seguridade Social, a data en que se deberá estar ao corrente no cumprimento destas obrigacións será aquela en a que se comunique á Tesourería Xeral da Seguridade Social o alta da persoa traballadora ou a variación de datos correspondente no caso de que o inicio do dereito á bonificación de cotas non se produza como consecuencia do alta.

Para os efectos de considerarse cumprido o requisito de acharse ao corrente nas obrigacións tributarias durante toda a duración dos beneficios, así como para o acceso a novos beneficios, considerarase que os certificados emitidos por vía telemática polo órgano competente terán un prazo de validez de seis meses desde a súa emisión, quedando acreditado o cumprimento do citado requisito durante a totalidade do devandito prazo, con independencia da situación tributaria na que se atope a empresa entre a data á que se refire o parágrafo anterior e a do vencemento do prazo de validez de seis meses indicado anteriormente. Devandito prazo de validez estenderase durante outros seis meses desde que se verifique, dentro de cada un dos devanditos prazos, a condición de atoparse ao corrente no cumprimento de obrigacións tributarias polo acceso a novos beneficios.

d) Atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social en relación co ingreso por cotas e conceptos de recadación conxunta, así como respecto de calquera outro recurso da Seguridade Social que sexa obxecto da xestión recadatoria da Seguridade Social, nos termos e condicións establecidos no artigo 20 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, e no seu desenvolvemento regulamentario, salvo que se estableza legalmente a inaplicación dalgún dos apartados do devandito artigo.

No suposto de beneficios nas cotas empresariais da Seguridade Social, se durante o período do seu goce concorren as circunstancias establecidas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, producirase a perda automática dos beneficios regulados na presente norma, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados en prazo regulamentario, salvo que sexan debidas a erro da Administración, téndose en conta devandito período como consumido para o cómputo do tempo máximo de goce de tales beneficios. A citada perda automática de beneficios aplicarase exclusivamente respecto das persoas traballadoras nas que concorran as circunstancias descritas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social no marco das liquidacións de cotas practicadas no sistema de liquidación directa ao que se refire o artigo 22 da citada lei.

Para estes efectos entenderase que as empresas non se atopan ao corrente no cumprimento do requisito ao que se refire esta letra d) cando o alta da persoa traballadora comunicouse pola empresa #ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social en momento posterior á finalización do prazo regulamentario de presentación da correspondente liquidación de cotas ou, no seu caso, a aquel no que se realizou a última confirmación da liquidación de cotas, dentro do correspondente prazo regulamentario de presentación, na que debería incluírse por primeira vez á persoa traballadora afectada con aplicación das bonificacións na cotización de que se trate.

e) Contar co correspondente plan de igualdade, no caso das empresas obrigadas legal ou convencionalmente á súa implantación, #de acordo con o establecido no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

O requisito previsto no parágrafo anterior entenderase cumprido coa inscrición obrigatoria en rexistro público de conformidade co previsto no artigo 11 do Real Decreto 901/ 2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

Características do contrato

Os contratos poderán realizarse con carácter indefinido, a tempo completo, a tempo parcial ou fixo descontinuo.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

A contratación indefinida por parte da empresa onde está a desenvolver a formación práctica dará dereito a unha bonificación de 138 €/mes durante 3 anos ou toda a vixencia do contrato en caso de contratar a unha persoa con discapacidade (Art. 25 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro).

A contratación indefinida ou a incorporación como persoa socia na cooperativa ou sociedade laboral das persoas que desenvolvan formación práctica nas empresas por parte da empresa onde as realice, xa sexa á finalización ou durante o desenvolvemento da mesma.

Para o caso de incorporación como persoa socia na cooperativa, a citada bonificación só será de aplicación cando dita entidade optase por un réxime de Seguridade Social propio de persoas traballadoras por conta allea.

Outras características

Nas bonificacións á contratación laboral indefinida, incluída a transformación de contratos nos supostos previstos nesta norma, e pola incorporación, con carácter indefinido, como persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas e sociedades laborais, o beneficiario deberá manter á persoa destinataria destas medidas en situación de alta, ou asimilada á de alta con obrigación de cotizar, no réxime correspondente da Seguridade Social, polo menos tres anos desde a data de inicio do contrato, transformación ou incorporación bonificados. Dita obrigación é de aplicación nos supostos e os termos deste apartado cando se goce de subvencións previstas no artigo 1.2.

A efectos do cumprimento das obrigacións de mantemento da situación de alta, ou asimilada á de alta, no correspondente réxime da Seguridade Social, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados ou recoñecidos como improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a dereito, así como as extincións causadas por dimisión, xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez das persoas traballadoras, ou por resolución do período de proba. Así mesmo, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo causadas por xubilación, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do empresario, por expiración do tempo convido en caso de contratos formativos ou de duración determinada bonificados nesta norma, ou por fin do chamamento de persoas traballadoras con contrato fixo-descontinuo, así como, no caso de subrogacións, polas causas legais estipuladas. Tamén quedarán excluídas as extincións de contratos a persoas traballadoras con discapacidade de centros especiais de emprego que pasen de prestar os seus servizos en centros especiais de emprego á empresa ordinaria.

O incumprimento das obrigacións de mantemento do alta, ou da situación asimilada ao alta con obrigación de cotizar, no réxime correspondente da Seguridade Social, previstas neste artigo, determinará a perda do dereito aos correspondentes beneficios, con aplicación do establecido no artigo 13.

Normativa

 • Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social.
 • Artigo 25 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas traballadoras desempregadas maiores de cincuenta e dous anos, rexistrados rexistradas no Servizo Público de Emprego, que sexan beneficiarias de calquera dos subsidios recolleitos no artigo 274 do Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social ou do subsidio por desemprego en favor das traballadores persoas traballadoras eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

A aplicación desta medida será voluntaria.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario ou con quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

Caracteristicas do contrato

O contrato realizarase a tempo completo e de forma indefinida.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Non se poderá aplicar esta medida cando se trate de contratos de inserción ou de contratos subvencionados polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento de Emprego Agrario ou cando a contratación sexa efectuada por:

 • Empresas que teñan autorizado expediente de regulación de emprego no momento da contratación.
 • Empresas nas que a persoa desempregada beneficiaria do subsidio por desemprego traballase nos últimos doce meses, salvo no caso de contratos con traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Incentivos

As axudas que poderán recibir os beneficiarios do subsidio e as empresas que os contraten son as seguintes:

Abono mensual á persoa traballadora do 50% da contía do subsidio, durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir do subsidio e sen prexuízo da aplicación das causas de Extinción do dereito previstas nas letras a), e), f) e g) e do artigo 272 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Abono á persoa traballadora, nun só pago, de tres meses da contía do subsidio se o traballo que orixina a compatibilidade obriga á persoa beneficiaria a cambiar de lugar habitual de residencia.

Bonificación que corresponda en caso de contratación indefinida se se cumpren os requisitos da lei 43/2006 do 29 de decembro (BOE 30 de decembro) ou da Real Decreto-lei 8/2019, é dicir, se a persoa traballadora inclúese nalgún dos seguintes colectivos: persoa con discapacidade; persoa en exclusión social; vítima de violencia de xénero, doméstica, terrorismo ou trata de seres humanos; ou no artigo 8 da Real Decreto-lei 8/2019, do 8 de marzo (BOE do 12 de marzo), é dicir, ser persoa desempregada de longa duración.

O abono mensual a que se refire o apartado 1 anterior percibirao a persoa traballadora da entidade xestora das prestacións durante o tempo establecido no devandito apartado, descontando, no seu caso, o período de tres meses de subsidio da axuda á mobilidade xeográfica prevista no apartado 2 anterior equivalente a seis meses de abono do subsidio no réxime de compatibilidade sinalado.

O empresario, durante este tempo, terá cumprida a obrigación do pago do salario que corresponde á persoa traballadora, completando a contía do subsidio recibido polo traballador ata o importe do devandito salario, sendo así mesmo responsable das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado incluíndo o importe do subsidio. No caso de persoas traballadoras eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario, o empresario será responsable da  cotización por xornadas reais ao REASS polas continxencias que correspondan.

Normativa

 • Disposición transitoria quinta da Lei 45/2002, de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.    
 •       Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos da persoa traballadora

Persoa traballadora que estivese contratada por unha empresa de traballo temporal cun contrato formativo (formación en alternancia ou formativo para a obtención de práctica profesional) prestando servizos na empresa e sen solución de continuidade celébrese este contrato.

Requisitos da empresa

a) Non ser inhabilitado para obter subvencións e axudas públicas e para gozar de beneficios e incentivos fiscais ou da Seguridade Social, #de acordo con o artigo 33.7.f) da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal.

b) Respecto dos beneficios nas cotizacións da Seguridade Social, non ser excluído do acceso ás axudas, subvencións, bonificacións e beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego ou formación profesional para o emprego, pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Así mesmo, respecto das subvencións públicas, non ser excluído do acceso aos beneficios derivados da aplicación de programas de emprego pola comisión de infraccións graves ou moi graves non prescritas, de conformidade co previsto nos artigos 62 e 63 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

c) Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias.

No caso de que se trate de beneficios nas cotas da Seguridade Social, a data en que se deberá estar ao corrente no cumprimento destas obrigacións será aquela en a que se comunique á Tesourería Xeral da Seguridade Social o alta da persoa traballadora ou a variación de datos correspondente no caso de que o inicio do dereito á bonificación de cotas non se produza como consecuencia do alta.

Para os efectos de considerarse cumprido o requisito de acharse ao corrente nas obrigacións tributarias durante toda a duración dos beneficios, así como para o acceso a novos beneficios, considerarase que os certificados emitidos por vía telemática polo órgano competente terán un prazo de validez de seis meses desde a súa emisión, quedando acreditado o cumprimento do citado requisito durante a totalidade do devandito prazo, con independencia da situación tributaria na que se atope a empresa entre a data á que se refire o parágrafo anterior e a do vencemento do prazo de validez de seis meses indicado anteriormente. Devandito prazo de validez estenderase durante outros seis meses desde que se verifique, dentro de cada un dos devanditos prazos, a condición de atoparse ao corrente no cumprimento de obrigacións tributarias polo acceso a novos beneficios.

d) Atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións coa Seguridade Social en relación co ingreso por cotas e conceptos de recadación conxunta, así como respecto de calquera outro recurso da Seguridade Social que sexa obxecto da xestión recadatoria da Seguridade Social, nos termos e condicións establecidos no artigo 20 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, e no seu desenvolvemento regulamentario, salvo que se estableza legalmente a inaplicación dalgún dos apartados do devandito artigo.

No suposto de beneficios nas cotas empresariais da Seguridade Social, se durante o período do seu goce concorren as circunstancias establecidas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, producirase a perda automática dos beneficios regulados na presente norma, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados en prazo regulamentario, salvo que sexan debidas a erro da Administración, téndose en conta devandito período como consumido para o cómputo do tempo máximo de goce de tales beneficios. A citada perda automática de beneficios aplicarase exclusivamente respecto das persoas traballadoras nas que concorran as circunstancias descritas no artigo 20.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social no marco das liquidacións de cotas practicadas no sistema de liquidación directa ao que se refire o artigo 22 da citada lei.

Para estes efectos entenderase que as empresas non se atopan ao corrente no cumprimento do requisito ao que se refire esta letra d) cando o alta da persoa traballadora comunicouse pola empresa #ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social en momento posterior á finalización do prazo regulamentario de presentación da correspondente liquidación de cotas ou, no seu caso, a aquel no que se realizou a última confirmación da liquidación de cotas, dentro do correspondente prazo regulamentario de presentación, na que debería incluírse por primeira vez á persoa traballadora afectada con aplicación das bonificacións na cotización de que se trate.

e) Contar co correspondente plan de igualdade, no caso das empresas obrigadas legal ou convencionalmente á súa implantación, #de acordo con o establecido no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

O requisito previsto no parágrafo anterior entenderase cumprido coa inscrición obrigatoria en rexistro público de conformidade co previsto no artigo 11 do Real Decreto 901/ 2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

Características do contrato

O contrato realizarase a tempo completo e de forma indefinida.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

No caso de que a persoa traballadora haxa estado contratada por unha empresa de traballo temporal cun contrato formativo (formación en alternancia ou formativo para a obtención de práctica profesional) prestando servizos na empresa e sen solución de continuidade celébrese este contrato, a empresa terá dereito á bonificación na cotización establecida no Art. 24 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, coas seguintes contías:

Homes: 128 euros/mes.

Mujeres: 147 euros/mes.

Duración: 3 anos.

Vixencia da medida: Indefinida.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Definición

Considérase relación laboral especial do servizo do fogar familiar á que conciertan o titular do mesmo, como persoa empregadora e persoa empregada que dependientemente e por conta daquel, presta servizos retribuídos no ámbito do fogar familiar.

Caracteristicas do contrato

Os empregadores poderán contratar ás persoas traballadoras directamente ou a través dos Servizos Públicos de Emprego ou das Axencias de Colocación debidamente autorizadas, con garantía plena do principio de igualdade e non discriminación.

A forma do contrato de traballo axustarase ao previsto no Estatuto dos Traballadores.

O contrato poderase celebrar

 • De palabra.
 • Por escrito.

Salvo proba en contrario, en defecto de pacto escrito, o contrato de traballo presumirase concertado por tempo indefinido e a xornada completa.

Calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito, mesmo durante o transcurso da relación laboral.

A persoa traballadora deberá recibir información sobre os elementos esenciais do contrato e as principais condicións de execución da prestación laboral se os mesmos non figuran no contrato formalizado por escrito, #de acordo con o establecido no Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, polo que se desenvolve o artigo 8, apartado 5, da Lei do Estatuto dos Traballadores en materia de información ao traballador sobre os elementos esenciais do contrato de traballo.

Ademais dos extremos a que refírese o artigo 2.2 do Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, dita información deberá comprender:

a) As prestacións salariais en especie, cando se conveu a súa existencia.

b) A duración e distribución dos tempos de presenza pactados, así como o sistema de retribución ou compensación dos mesmos.

c) O réxime de pásalas a noite da persoa empregada de fogar no domicilio familiar, no seu caso.

De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das persoas empregadoras modelos de contratos de traballo, así como a información necesaria para o cumprimento do establecido neste artigo.

Extinción do contrato

1. A relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar poderá extinguirse polas causas establecidas no artigo 49.1 do Estatuto dos Traballadores, aplicándose a normativa laboral común salvo no que resulte incompatible coas peculiaridades derivadas do carácter especial desta relación.

2. Despedimento disciplinario, mediante notificación escrita, polas causas previstas no Estatuto dos Traballadores.

3. Sen prexuízo do anterior, esta relación laboral de carácter especial poderá extinguirse por algunha das seguintes causas, sempre que estean xustificadas:

a) Diminución dos ingresos da unidade familiar ou incremento dos seus gastos por circunstancia sobrevinda.

b) Modificación substancial das necesidades da unidade familiar que xustifican que se prescinda da persoa traballadora do fogar.

c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

A extinción por estas causas producirase de acordo co disposto neste apartado.

A decisión de extinguir o contrato deberá comunicarse por escrito á persoa empregada do fogar, debendo constar de modo claro e inequívoco a vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e a causa pola que se adopta dita decisión.

Simultaneamente á comunicación da extinción, a persoa empregadora deberá pór a disposición da persoa traballadora unha indemnización, en contía equivalente ao salario correspondente a doce días por ano de servizo co límite de seis mensualidades.

No caso de que a prestación de servizos superase a duración dun ano, a persoa empregadora deberá conceder un prazo de aviso previo cuxa duración, computada desde que se comunique á persoa traballadora a decisión de extinción, haberá de ser, como mínimo, de vinte días. Nos demais supostos o aviso previo será de sete días.

Durante o período de aviso previo, a persoa que preste servizos a xornada completa terá dereito, sen perda da súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin de buscar novo emprego.

A persoa empregadora poderá substituír o aviso previo por unha indemnización equivalente aos salarios do este período.

4. De incumprirse os requisitos relativos á forma escrita da comunicación de extinción ou a posta a disposición da indemnización aos que se refire o apartado anterior, presumirase que a persoa empregadora ha optado pola aplicación do réxime *extintivo do despedimento regulado no Estatuto dos Traballadores.

Esta presunción non resultará aplicable pola non concesión do aviso previo ou o erro excusable no cálculo da indemnización, sen prexuízo da obriga da persoa empregadora de aboar os salarios correspondentes ao #este período ou ao pago da indemnización na contía correcta.

5. A decisión *extintiva non poderá levar a cabo respecto da empregada ou empregado interno entre o dezasete horas e o oito horas do día seguinte, salvo que a extinción do contrato estea motivada por falta moi grave aos deberes de lealdade e confianza.

6. De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das empregadoras modelos e información para a debida notificación da extinción do contrato de traballo ás persoas traballadoras.

Incentivos

As persoas que teñan contratada ou contraten baixo calquera modalidade contractual a unha persoa traballadora ao servizo do fogar e déanlle de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, terán dereito a unha redución do 20 por cento na achega empresarial á cotización á Seguridade Social por continxencias comúns correspondente ao Sistema Especial para Empregados de Fogar establecido no #este réxime.

Así mesmo, terán dereito a unha bonificación do 80 por cento nas achegas empresariais á cotización por desemprego e ao Fondo de Garantía Salarial nese Sistema Especial.

As persoas empregadoras que desen de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social a unha persoa traballadora ao servizo do fogar, poderán aplicar, durante toda a situación de alta no devandito réxime, a unha bonificación do 45 por 100 ou do 30 por 100 na achega empresarial á cotización ao sistema especial, sempre que se cumpran certos requisitos de patrimonio e/o renda. Esta bonificación entrará en vigor cando se desenvolva Regulamentariamente, o prazo para este desenvolvemento regulamentario conclúe o 1 de abril de 2024.

A redución do 20% ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45% para familias numerosas sempre que os empregados de fogar presten servizos de maneira exclusiva e que os *ascendientes ou o *ascendiente, no caso de familia monoparental, exerzan unha actividade profesional por conta allea ou propia fose do fogar ou estean incapacitados para traballar.

Estas bonificacións só serán aplicables respecto dunha única persoa empregada de fogar en alta no Réxime Xeral da Seguridade Social por cada persoa empregadora. Se houbese máis dunha persoa empregada de fogar en alta no #este Réxime por cada persoa empregadora, a bonificación será aplicable unicamente respecto daquela que figure en alta en primeiro lugar.

Normativa

 • Real decreto Lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar.
 • Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar.
 • Disposición final undécima da Lei 11/2023, do 8 de maio, de trasposición de Directivas da Unión Europea en materia de accesibilidade de determinados produtos e servizos, migración de persoas altamente cualificadas, tributaria e dixitalización de actuacións notariais e rexistrais; e pola que se modifica a Lei 12/2011, do 27 de maio, sobre responsabilidade civil por danos nucleares ou producidos por materiais radioactivos.

Requisitos das persoas traballadoras

Ser unha persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33% recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A persoa traballadora deberá ter subscrito e en vigor un contrato temporal para fomento do emprego ou un contrato formativo (de prácticas ou para a formación e a aprendizaxe). Os contratos temporais de fomento de emprego pódense transformar en indefinido con bonificación en calquera momento da vixencia do mesmo. Os contratos formativos para ter dereito ao incentivo, transformaranse en indefinido á finalización da súa duración inicial ou prorrogada.

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

No caso da transformación do contrato temporal de fomento de emprego para persoas con discapacidade: subvención segundo o establecido no Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro.

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacidade esevera Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 10 do RD Lei 1/2023, do 10 de xaneiro.

Subvención por adaptación de postos de traballo, incluídas as medidas de accesibilidade universal física, sensorial, cognitiva e de comunicación e as medidas adecuadas en función das necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supoñan unha carga excesiva para a entidade, así como a dotación de medios de protección persoal e eliminación de barreiras arquitectónicas, terá unha contía máxima de 1.800 euros por persoa traballadora con discapacidade contratada durante o período mínimo que estableza cada servizo público de emprego, sen que en ningún caso pase o custo real que, para o efecto, xustifíquese pola referida adaptación, dotación ou eliminación.

Dedución da cota íntegra a cantidade de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media do persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto a o persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media do persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto a o persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Normativa

 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.
 • Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto 818/2021, do 28 de setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego

Requisitos da persoa traballadora

A persoa traballadora deberá ter subscrito e en vigor un contrato formativo (formación en alternancia e formativo para obtención de práctica profesional), de substitución ou a transformación en contratos fixos-descontinuos de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias

Os contratos formativos á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, pódense transformar en indefinidos con bonificación; os de substitución, calquera que sexa a data de celebración, pódense transformar en indefinidos con bonificación en calquera momento durante a súa vixencia.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario ou con quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e transforme o contrato cando se trate dun só familiar menor de corenta e cinco anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo, ou no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de 30 anos que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

Requisitos da empresa

Poderán ser beneficiarios das bonificacións que se indican no apartado seguinte, as empresas, incluídos os autónomos e sociedades laborais ou cooperativas, sempre que estas últimas optasen por un réxime de Seguridade Social propio dos traballadores por conta allea.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto (BOE do 8 de agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

A transformación en indefinidos de contratos formativos (Contrato para a Formación en Alternancia e Contrato Formativo para a Obtención da Práctica Profesional) á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización.

Contía:

 • Homes: 128 euros/mes.
 • Mujeres: 147 euros/mes.
 • Duración: 3 anos.
 • Vixencia da medida: Indefinida.

A transformación en indefinidos de contratos de substitución, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización.

Contía:

 • Homes: 55 Euros/mes.
 • Mujeres: 73 euros/mes.
 • Duración: 3 anos.
 • Vixencia da medida: Indefinida.

A transformación en contratos fixos-descontinuos de contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias.

 • A transformación de contratos temporais no contrato por tempo indefinido fixo-descontinuo regulado no artigo 16 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, dará dereito, a unha bonificación na cotización, cando a citada transformación corresponda a contratos temporais subscritos con persoas traballadoras por conta allea agrarias incluídas no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios.

A aplicación das bonificacións limitarase ás transformacións de contratos temporais no contrato por tempo indefinido fixo-descontinuo que se realicen durante os dous primeiros anos posteriores á entrada en vigor deste real decreto-lei.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Definición

Celebrado cun grupo persoas traballadoras considerado na súa totalidade.

Caracteristicas do contrato

O empresario non terá fronte a cada un dos seus membros os dereitos e deberes que como tal compétenlle.

O xefe de grupo ostentase a representación dos que o integran, respondendo as obrigacións inherentes á este representación.

O contrato poderá ser verbal ou escrito.

A súa duración poderá ser indefinida.

Normativa

Definición

Considérase persoal de Alta Dirección a persoas traballadoras que exercitan poderes inherentes á titularidade xurídica da empresa, e os relativos aos obxectivos xerais da mesma con autonomía e plena responsabilidade só limitadas polos criterios e instrucións directas emanadas da persoa ou dos órganos superiores de goberno e administración da Entidade que respectivamente ocupe aquela titularidade.

Caracteristicas do contrato

Formalizarase por escrito, en exemplar duplicado, un para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, entenderase que a persoa empregada é persoal de alta dirección cando se dean os supostos do artigo 8.1. do Estatuto dos Traballadores e a prestación profesional correspóndase coa que define o artigo 1.2. do Real Decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección.

Poderá concertarse un período de proba que en ningún caso poderá exceder de nove meses, se a súa duración é indefinida.

Transcorrido o período de proba sen que se produciu desistimiento, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na Empresa.

O contrato de traballo terá a duración que as partes acorden.

A xornada, horarios, festas e permisos, así como para vacacións, será o fixado nas cláusulas do contrato, en canto non configuren prestacións a cargo do empregado que excedan notoriamente das que sexan usuais no ámbito profesional correspondente.

Normativa

 • Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-010-5

Actualizado a setembro de 2023