INFORME DO MERCADO DE TRABALLO DOS MAIORES DE ANOS. 45

2021

Informes Mercado de Trabajo

O Servizo Público de Emprego Estatal aborda a situación do mercado de traballo, tanto desde un punto de vista xeral, a través do informe estatal, como desde o de colectivos de interese para o emprego, mediante os informes específicos elaborados para tal fin.

Todos eses informes son resultado dos estudos que desenvolve o Observatorio das Ocupacións co fin de proporcionar ao usuario unha información actualizada e completa.

Este Informe do Mercado de Traballo dos Maiores de anos 45 estrutúrase nunha serie de capítulos nos que se van desagregando as principais variables que compoñen o mercado laboral, coa finalidade de expor de forma clara e sinxela, tanto a situación actual, como os posibles cambios conxunturais e estruturais que se poidan producir no mesmo.

Índice:

 • Índice de gráficos e táboas
 • Obxectivos
 • Metodoloxía
 • Información máis relevante
 • Poboación
 • Afiliación á Seguridade Social
 • Contratación
 • Demandantes de emprego parados
 • Ocupacións
 • Datos territoriais
 • Glosario de termos