ESTUDO PROSPECTIVO DO SECTOR DE BENS DE EQUIPO EN ESPAÑA

2016

Estudios prospectios sectores

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), a través do Observatorio das Ocupacións, realiza estudos sobre o mercado de traballo centrándose no coñecemento das actividades económicas e das ocupacións, así como nas tendencias e nas perspectivas de emprego, para coñecer cales son as actividades económicas que teñen mellores perspectivas de emprego a curto e medio prazo.

Este informe analiza o sector de fabricación de bens de equipo tendo en conta, por unha banda, a súa posición crave e a súa importancia na economía española, dado o lugar preeminente que ocupa na nosa exportación, e por outro o peso específico que supón no conxunto da nosa economía e a súa tendencia e previsión de crecemento. Pero ademais, unha obxectivo clave da Unión Europea e, polo tanto, do noso país é o impulso da industria como motor dinamizador da actividade produtiva dos estados para crecer e aumentar en competitividade mundial, para o que é vital dispor da infraestrutura e maquinaria necesaria.

Índice

  • Introdución e obxectivos do estudo
  • Metodoloxía
  • Caracterización do sector
  • Mercado de traballo
  • Situación do sector segundo os expertos
  • A formación relacionada co sector
  • Información das ocupacións
  • Conclusións
  • Marco normativo
  • Fontes e expertos consultados