ESTUDO PROSPECTIVO DO SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN ESPAÑA

2013

Estudios prospectivos sectores

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), a través do Observatorio das Ocupacións, realiza estudos sobre o mercado de traballo centrándose no coñecemento das actividades económicas e das ocupacións, así como nas tendencias e nas perspectivas de emprego, para coñecer cales son as actividades económicas que teñen mellores perspectivas de emprego a curto e medio prazo.

Este informe analiza o Sector Hortofrutícola abordando diferentes aspectos socioeconómicos e laborais relacionados coa situación actual, a tendencia do mercado de traballo e as perspectivas de emprego nos distintos ámbitos nacional, autonómico e provincial, co fin de brindar toda a información e o coñecemento dispoñible que poida ser de utilidade a todos axentes relacionados coas políticas de emprego, crecemento e mellora da competitividade.

Índice

 • Introdución e obxectivos do estudo
 • Metodoloxía
 • Caracterización do sector
 • Mercado de traballo do sector
 • Situación da hortofruticultura segundo os expertos
 • A formación relacionada co sector
 • Información das ocupacións
 • O perfil da oferta en internet
 • Anexos
 • Conclusións
 • Fontes e expertos consultados