ESTUDO PROSPECTIVO DO SECTOR LOXÍSTICO: XESTIÓN DA CADEA DE SUBMINISTRACIÓN EN ESPAÑA

2014

Estudios prospectivos sectores

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), a través do Observatorio das Ocupacións, realiza estudos sobre o mercado de traballo centrándose no coñecemento das actividades económicas e das ocupacións, así como nas tendencias e nas perspectivas de emprego, para coñecer cales son as actividades económicas que teñen mellores perspectivas de emprego a curto e medio prazo.

Este informe aborda o estudo sobre o Sector Loxístico co fin de coñecer as previsións de emprego, as innovacións tecnolóxicas máis importantes, as ocupacións e os perfís profesionais máis relevantes, a formación existente no sector e as necesidades formativas máis requiridas polas empresas.

Índice

  • Introdución e obxectivos do estudo
  • Metodoloxía
  • Caracterización do sector
  • Mercado de traballo
  • Situación do sector segundo os expertos
  • A formación relacionada co sector
  • Información das ocupacións
  • Conclusións
  • Fontes e expertos consultados