Seu electrónica

Per què causes es pot extingir el meu atur?

Les causes d'extinció de la prestació per desocupació són:

  • La realització d'un treball per compte d'altri de durada igual o superior a 12 mesos. Si en acabar la relació laboral, se li aprova una nova prestació, podrà optar entre reprendre la prestació que estava percebent (pel període que li quedava i les bases i tipus que li corresponien) o percebre la prestació que les noves cotitzacions efectuades hagin originat. Si tria la prestació anterior, les cotitzacions que hagin generat la prestació que no ha triat, no podran tenir-se en compte per aprovar-li una prestació posterior. És el que es diu dret d'opció.
  • L'esgotament del període de prestació.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus, greus i molt greus en els termes previstos en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
  • La realització d'un treball per compte propi de durada igual o superior a 60 mesos, si és una persona treballadora per compte propi que es dona de alta/dóna de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • El compliment de l'edat ordinària de jubilació. Si no reuneix el període de cotització exigit per jubilar-se, podrà seguir percebent la prestació fins que compleixi aquest requisit.
  • Passar a ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa. En aquests casos d'invalidesa podrà optar per la prestació més favorable.
  • El trasllat de residència a l'estranger per cercar o realitzar un treball, o per a perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat igual o superior a 12 mesos. Si surt a l'estranger per raons diferents a les anteriors, la prestació s'extingirà si roman a l'estranger més de 90 dies.
  • La renúncia voluntària a la prestació.
  • La defunció de la persona beneficiària.