Seu electrónica

Vaig sol·licitar l'atur i vaig començar a treballar abans de començar a cobrar Quant em van a pagar i com queda la meva prestació? Haig de comunicar la meva col·locació?

Si es va col·locar abans de percebre el primer rebut, cobrarà des del començament de la prestació aprovada fins al dia anterior a la seva col·locació i haurà de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la col·locació. Podrà fer-ho:

La prestació o el subsidi per desocupació queden suspesos si la col·locació és per compte d'altri i de durada inferior a dotze mesos, o per compte propi de durada inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'hagi donat de alta com a persona treballadora per compte propi enquadrat dins d'algun dels règims de la Seguretat Social, o superior a 24 mesos i inferior a  60 mesos i hagi causat alta inicial en el Règim Especial d'Autònoms o de Treballadors del Mar.

Quan finalitzi la col·locació podrà sol·licitar la represa de la prestació suspesa o una nova si tingués dret a ella.