SI NO EM PRESENTO A LES OFERTES D'OCUPACI�� MENTRE COBRO L'ATUR O EL SUBSIDI, ?QU? PASSA?

Si no es presenta a una oferta d'ocupació adequada o no participa en treballs de col·laboració social sense causa justificada, pot tenir sanció per infracció greu d'acord amb l'escala següent:

- 1ª infracció: Pèrdua de tres mesos de prestació.

- 2ª infracció: Pèrdua de sis mesos de prestació.

- 3ª infracció: Extinció de la prestació.

S'aplicarà aquesta escala a partir de la primera infracció, amb independència del tipus d'infracció (és a dir, no sempre ha de ser un rebuig d'oferta, sinó que pot ser una altra de les infraccions greus) i quan entre una infracció greu i l'anterior no hagin transcorregut més de 365 dies.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.