Seu electrónica

Obligacions, infraccions i sancions

Las personas que perciban prestaciones por desempleo deben cumplir una serie de obligaciones establecidas en la ley.

L'incompliment d'aquestes obligacions suposa cometre infraccions que se sancionaran d'acord amb les lleis vigents.

 

 1. Cotitzar per l'aportació corresponent a la contingència de desocupació.
 2. Proporcionar la documentació i informació que s'estableixi reglamentàriament per al reconeixement, suspensió, extinció o represa del dret a les prestacions. A més, comunicar als serveis públics d'ocupació autonòmics i al Servei Públic d'Ocupació Estatal, el domicili per rebre notificacions i, si hi ha canvi de domicili, comunicar aquest canvi al moment en què es produeixi.
 3. Participar als programes d'ocupació o en accions de promoció, formació o reconversió professionals, que estableixin els serveis públics d'ocupació o les agències de col·locació (quan aquestes desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells). Així com acceptar la col·locació adequada que els serveis públics d'ocupació o aquestes agències li hagin ofert.
 4. Renovar la demanda d'ocupació en la forma i dates indicades en el document de renovació de la demanda. Així mateix, presentar-se, si ha estat citat prèviament, davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal, els serveis públics d'ocupació autonòmics o les agències de col·locació(quan aquestes desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells).
 5. Sol·licitar la baixa en les prestacions per desocupació perquè es produeixen situacions que donin lloc a la suspensió o extinció de les mateixes, o perquè es deixen de reunir els requisits exigits per seguir percebent-les, al moment en què es produeixin aquestes situacions.
 6. Retornar les quantitats que el Servei Públic d'Ocupació Estatal hagi abonat indegudament.
 7. Retornar, en el termini de cinc dies, als serveis públics d'ocupació, o si escau, a les agències de col·locació (quan aquestes desenvolupin activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells), el justificant d'haver-se presentat en el lloc i la data indicats per cobrir l'oferta d'ocupació que li hagin ofert.
 8. Inscriure's com a demandants d'ocupació, mantenir la inscripció i complir les exigències del compromís d'activitat, en els termes establerts en l'article 41 del Text Refós de la Llei 3 / 2015 , de 23 de octubre, d'Ocupació.
 9. Cercar activament ocupació i participar en accions per augmentar les possibilitats d'ocupació que, si escau, indiquin els serveis públics d'ocupació competents, dins d'un itinerari d'inserció.

Les persones beneficiàries de prestacions justificaran davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els serveis públics d'ocupació autonòmics, quan se'ls sol·liciti, les actuacions que hagin realitzat dirigides a la cerca activa d'ocupació, la seva volta al mercat laboral o a la millora de les seves possibilitats d'ocupació. Aquesta acreditació s'efectuarà en la forma en què aquests organismes acordin en el marc de la mútua col·laboració. Si no s'acredita, es considerarà que no es compleix el compromís d'activitat.

No obstant això, durant els primers trenta dies en què es perceben prestacions contributives, serà voluntari participar en les accions de millora de les possibilitats d'ocupació que es corresponguin amb la seva professió habitual o les seves aptituds formatives, segons el determinat en l'itinerari d'inserció. La no participació no comportarà sanció.

Infraccions lleus:

 1. No presentarse ante el Servicio Público de Empleo Estatal en la forma y fecha indicadas, salvo causa justificada, cuando haya sido citado o citada previamente.
 2. No presentarse ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación(cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada, si ha sido citado o citada previamente.
 3. No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio público de empleo o, en su caso, a las agencias de colocaciónsin fines lucrativos, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquellos.
 4. No cumplir las exigencias del compromiso de actividad,salvo causa justificada, siempre que la conducta no esté calificada como otra infracción leve o grave.
 5. No facilitar als serveis públics d'ocupació la informació necessària per poder rebre notificacions i comunicacions.

         Les citacions o comunicacions efectuades per mitjans electrònics seran vàlides a l'efecte de notificacions sempre que les persones treballadores hagin donat prèviament el seu consentiment.

 1. No cumplir, salvo causa justificada, el requisito de mantener la inscripción como demandante de empleo, exigido para continuar percibiendo la prestación.

Infraccions greus:

 1. No comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal, tret que existeixi causa justificada, la baixa en les prestacions al moment en què es produeixin situacions que donin lloc a la suspensió o extinció del dret a la prestació, o si es deixen de reunir els requisits necessaris per percebre la prestació quan, per qualsevol d'aquestes causes, la prestació s'hagi percebut indegudament.
 2. Rebutjar una oferta d'ocupació adequada, tant si és oferta pels serveis públics d'ocupació, com per les agències de col·locació (quan aquestes desenvolupin activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells), excepte causa justificada.
 3. Negarse a participar en los trabajos de colaboración social o en programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, ofrecidos por los servicios públicos de empleo, salvo causa justificada. Así como en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación (cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos).

Infraccions molt greus:

 1. Actuar fraudulentament amb la finalitat d'obtenir prestacions indegudes o superiors a les quals corresponguin, o perllongar indegudament el seu gaudi mitjançant l'aportació de dades o documents falsos, la simulació de la relació laboral i l'omissió de declaracions legalment obligatòries o altres incompliments que puguin ocasionar percepcions fraudulentes.
 2. Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidios por desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial, en los términos previstos en la normativa correspondiente.
 3. Posar-se d'acord amb l'empresari o l'empresària per obtenir indegudament qualsevol prestació de la Seguretat Social.
 4. No destinar o desviar las cantidades que se perciban de prestación por desempleo de acuerdo con lo establecido en los programas de fomento de empleo.

Lleus:

 • 1 ª. Infracció. Pèrdua de 1 mes de prestacions.
 • 2 ª. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de prestacions.
 • 3 ª. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de prestacions.
 • 4 ª. Infracció. Extinció de prestacions.

S'aplicaran aquestes escales a partir de la primera infracció i quan, entre una infracció lleu i l'anterior, no hagin passat més de 365 dies, amb independència del tipus d'infracció.

Greus:

 • 1 ª. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de prestacions.
 • 2 ª. Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones.
 • 3 ª. Infracció. Extinció de prestacions.

No obstant l'escala anterior, se sancionarà amb l'extinció de la prestació, el no comunicar, excepte causa justificada, les baixes en les prestacions al moment en què es produeixin situacions que donin lloc a la suspensió o extinció del dret, o quan es deixin de reunir els requisits per al dret a percebre-les, quan per qualsevol d'aquestes causes s'hagi percebut indegudament la prestació.

S'aplicaran aquestes escales a partir de la primera infracció i quan, entre una infracció greu i l'anterior, no hagin passat més dels 365 dies, amb independència del tipus d'infracció.

Molt greus:

En el cas de les prestacions o subsidis per desocupació o de la prestació per cessament d'activitat de la persona treballadora autònoma, les infraccions molt greus se sancionaran amb l'extinció.

Igualment, se'ls podrà excloure del dret a percebre qualsevol prestació econòmica i, si escau, ajuda de foment d'ocupació durant un any, així com del dret a participar durant aquest període en formació professional per a l'ocupació.

No obstant les sancions anteriors, si no es compleixen les obligacions i això afecta al compliment i conservació dels requisits que donen dret a la prestació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) podrà suspendre provisionalment aquesta prestació fins que la resolució administrativa sigui definitiva.

Independentment de la imposició de la sanció, es retornaran les quantitats percebudes indegudament.