Seu electrónica

Qui imposa les sancions en matèria de prestacions per desocupació?

Correspon imposar les sancions en matèria de prestacions per desocupació a l'entitat gestora o Servei Comú de la Seguretat Social competent, a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En el cas d'infraccions comeses per les persones sol·licitants o beneficiàries de les prestacions per desocupació de nivell contributiu o assistencial, o de la prestació per cessament d'activitat, la competència correspon a l'entitat gestora, excepte en el cas de les infraccions contingudes en els article 24 . 3 i 25 . 4 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, en el qual la imposició de la sanció correspondrà al servei públic d'ocupació competent, que comunicarà la sanció, al moment en què s'imposi, a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació perquè aquesta l'executi.

Més informació sobre infraccions i sancions en matèria de prestacions per desocupació en: “Obligacions, infraccions i sancions”.