ESTIC COBRANT L'ATUR I RECIB? UNA CARTA EN LA QUAL M'INDIQUEN QUE M'HAN INICIAT UN PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INCOMPLIR LES MEVES OBLIGACIONS I UNA SUSPENSI?N CAUTELAR DEL PAGAMENT. ?QU? HAIG DE FER?

Si no està d'acord amb la infracció que li comuniquen en la carta i la proposta de sanció, pot presentar en l'oficina d'ocupació un escrit d'al·legacions.

Per presentar-ho té un termini de quinze dies hàbils des de l'endemà a la notificació de la comunicació de la sanció i pot aportar la documentació que consideri oportuna per recolzar les seves al·legacions.

Posteriormente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dictará una resolución estimando o no dichas alegaciones.

Contra esta resolución, podrá presentar escrito de reclamación previa en el plazo de un mes desde la notificación de dicha resolución.

Si finalment, no està tampoc d'acord amb la resolució de la reclamació prèvia, podrà interposar una demanda davant el Jutjat social.

En el cas d'estar conforme des del principi amb la infracció i la proposta de sanció, pot deixar transcórrer el termini de quinze dies hàbils esmentat en el primer paràgraf sense presentar al·legacions i esperar al fet que acabi el procediment per resolució administrativa.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.