Seu electrónica

Estic cobrant l'atur i vaig rebre una carta en la qual m'indiquen que m'han iniciat un procediment sancionador per incomplir les meves obligacions i una suspensió cautelar del pagament. Què haig de fer?

Si no està d'acord amb la infracció que li comuniquen en la carta i la proposta de sanció, pot presentar en l'oficina d'ocupació un escrit d'al·legacions.

Per presentar-ho té un termini de quinze dies hàbils des de l'endemà a la notificació de la comunicació de la sanció i pot aportar la documentació que consideri oportuna per recolzar les seves al·legacions.

Posteriorment, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) dictarà una resolució estimant o no aquestes al·legacions.

Contra aquesta resolució, podrà presentar escrit de reclamació prèvia en el termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució.

Si finalment, no està tampoc d'acord amb la resolució de la reclamació prèvia, podrà interposar una demanda davant el Jutjat social.

En el cas d'estar conforme des del principi amb la infracció i la proposta de sanció, pot deixar transcórrer el termini de quinze dies hàbils esmentat en el primer paràgraf sense presentar al·legacions i esperar al fet que acabi el procediment per resolució administrativa.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.