Seu electrónica

Per usar l'aplicació Certific@2, haig de tenir una clau o autorització?

Perquè una empresa o persona habilitada professional pugui utilitzar Certific@2, ha d'identificar-se davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Hi ha dues formes possibles d'identificar-se:

  1. Con la autorización concedida por la aplicación Contrat@ (servicio Web del SEPE que permite a los empresarios y las empresarias comunicar por Internet el contenido de la contratación laboral a los servicios públicos de empleo), que consiste en un código de usuario y una clave personal que se solicitará a través de la citada aplicación.
  2. Mitjançant qualsevol dels certificats digitals expedits per alguna de les autoritats de certificació reconegudes.