SI TREBALL EN L'EMPRESA D'UN FAMILIAR FINS A EL 2º GRAU DE PARENTIU, PUC COBRAR L'ATUR?

Si treballa en una empresa d'un familiar per consanguinitat o afinitat fins a 2º grau i és un empresari o empresària individual, no té dret a percebre les prestacions per desocupació si conviu amb ell i no hi ha evidència del caràcter laboral de la relació.

Per a això, es valoraran totes les dades de forma conjunta que provin la relació laboral: temps de prestació de serveis i de cotització a la Seguretat Social, si hi ha hagut modificació del règim d'afiliació, si forma part d'un altre nucli familiar, existència d'un treball efectiu, llunyania o proximitat del grau de parentiu, antecedents respecte a la percepció de prestacions per cessament en una relació laboral anterior amb el mateix empresari o empresària, etc.

No obstant això, sí tindria dret a cobrar les prestacions si no conviu amb el seu familiar, si l'empresa és una societat mercantil o laboral i vostè no té una participació social en la mateixa.

No tindria dret a desocupació si la participació al capital social del seu familiar que conviu amb vostè, aconsegueix, almenys el % 50 del capital social, excepte prova en contrari. Sí tindria dret si aquesta participació al capital social no aconsegueix el % 50 o vostè no conviu amb familiars titulars d'aquest percentatge.

Podrà ser contractat o contractada com a persona treballadora per compte d'altri, sense cotització a desocupació, si vostè és fill o filla de l'empresari o l'empresària i és menor d'anys, 30 encara que convisquin. En aquest cas, no cotitzarà per desocupació. Si finalitza la relació laboral sent menor d'anys, 30 es trobarà en situació legal de desocupació, però els períodes així treballats no es computaran com d'ocupació cotitzada a l'efecte de la protecció per desocupació.

Si una vegada complerts els 30 anys continua treballant per compte d'altri (el que ha hagut de demostrar presentant davant la Tresoreria General de la Seguretat Social la declaració del seu familiar i seva, en la qual es faci constar la condició de persona treballadora per compte d'altri), s'inicia a partir de llavors la cotització per desocupació.

Quan acabi la relació laboral, si justifica situació legal de desocupació, per al càlcul del període d'ocupació cotitzada, es tindran en compte les cotitzacions efectuades per desocupació des del compliment de la citada edat, així com les  realitzades sent menor d'anys.. 30