DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Si vostè vol sol·licitar l'alta inicial del subsidi per cotització insuficient haurà d'aportar la següent documentació:

 • El model oficial de sol·licitud emplenat correctament, on s'incorpora la declaració de rendes de la persona sol·licitant i dels familiars amb els qui convisqui o que estiguin al seu càrrec, si escau. Així com les dades per a la domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de petició d'informació a l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).
 • En cas que el Servei Públic d'Ocupació Estatal l'hi requereixi, ha de presentar el justificant de rendes.

En tots els casos, per acreditar la situació legal de desocupació:

 • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

En el cas de persones treballadores transfrontereres:

 • Certificats de l'extracte de punts de la CASS o Vida laboral.
 • Carta d'acomiadament.
 • Contracte de treball.
 • Certificat de l'empresària o empresari que indiqui el cessament involuntari en l'activitat laboral a Andorra.

A més de la documentació general (certificat d'empresa), haurà de presentar una altra documentació, segons la seva situació:

Si ha perdut un treball a temps complet i manté un altre a temps parcial:

 • Justificant dels ingressos del treball que manté.

Si ha perdut un treball a temps parcial i manté un altre a temps parcial:

 • Justificant dels ingressos del treball que manté.

Si posteriorment perd el treball a temps parcial que mantenia:

 • Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial, en el cas que no es trobi en la base de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si ha impugnat l'acomiadament:

 • Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o acte d'extinció de la relació laboral en cas de no readmissió irregular pel qual es declari extingida la relació laboral.

Si ha cessat en l'activitat de torero o torera:

 • Contracte de treball de l'última actuació.

Nota: Els toreros o toreres no aportaran la documentació general (certificat d'empresa) per mancar d'ella.

Si ha cessat en una empresa havent sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior:

Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, haurà d'aportar escrit de l'empresa en el qual consti que no pot reingresar a la mateixa.

 • Escrit de no reingrés a l'empresa.

Si és representant de comerç:

 • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si no té el certificat d'empresa de l'última empresa en la qual ha treballat:

 • Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.

Si és sòcia o soci coooperativista:

 • En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'autoritat laboral constatant aquestes causes.

En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere:

 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal o, si escau, certificació dels Serveis Socials de l'Administració competent o del centre d'acolliment, per resolució judicial.

Si ha treballat en un país estranger:

 • Si torna d'un país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu:
  • Formulari O1 o I-301.
  • En el cas d'emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O1.
  • En el cas d'emigrants d'Austràlia, Formulari d'enllaç.
 • Si torna d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu, o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació:
  • Certificació emesa per la Dependència de Treball de les Delegacions i Subdelegacions de Govern, en la qual consti la data de la tornada i el temps treballat al país estranger.

En aquests últims dos casos:

 • Si quan torna a Espanya treballa:
  • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Si quan torna a Espanya no treballa:
  • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si és alliberat o alliberada de presó:

Segons correspongui:

 • Centre Penitenciari:
  • Certificació de l'Adreça del Centre Penitenciari, en la qual consti l'excarceració després de presó preventiva, per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
 • Centre de Deshabituació de Drogodependència:
  • Certificació del Centre de Deshabituació de Drogodependència.
  • Resolució Judicial de suspensió de la pena.
  • Resolució Judicial de remissió de la pena.

Per a qualsevol cas:

Si en els últims 6 anys ha realitzat treballs a temps parcial anteriors al de l'últim cessament i no ha cobrat cap prestació per ells:

 • Contractes dels últims 6 anys dels treballs a temps parcial.

Si el subsidi per cotització insuficient ho sol·licita sense responsabilitats familiars:

 • La persona interessada solament haurà de justificar, si escau, els ingressos que ha obtingut en el mes anterior a la sol·licitud.

Si el subsidi per cotització insuficient ho sol·licita amb responsabilitats familiars:

Per a la justificació de les responsabilitats familiars:

 • Justificant dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel seu cònjuge i/o fills i filles que hagi fet constar en la sol·licitud.

Si el seu cònjuge i/o fills i filles no resideixen a Espanya i estan treballant:

 • Formulari O0006 o I-302, per a països membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia).
 • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència, o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral del seu cònjuge i els seus fills i filles, per a països que no siguin membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no existeixi conveni sobre protecció per desocupació
 • Llibre de família o document equivalent en cas de persones estrangeres, amb traducció oficial a l'espanyol, si escau.

Si té fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat:

 • Certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública o de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Si té persones menors acolliments:

 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual consti el consentiment de l'Entitat Pública que a cada territori tingui encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.

En cas de separació o divorci:

 • Sentència i/o conveni regulador on figuri l'import de la pensió alimentosa a favor dels fills i filles i de la pensió compensatòria.