Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Documentació necessària

Si vols sol·licitar l'alta inicial del subsidi per cotització insuficient hauràs d'aportar la següent documentació:

 • El model oficial de sol·licitud emplenat correctament, on s'incorpora la declaració de rendes de la persona sol·licitant i dels familiars amb els qui convisqui o que estiguin al seu càrrec, si escau. Així com les dades per a la domiciliació bancària, l'acord d'activitati l'autorització de petició d'informació a l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).
 • En cas que el Servei Públic d'Ocupació Estatal t'ho requereixi, has de presentar el justificant de rendes.

En tots els casos, per acreditar la situació legal de desocupació:

 • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

En el cas de persones treballadores transfrontereres:

 • Certificats de l'extracte de punts de la CASS o Vida laboral.
 • Carta d'acomiadament.
 • Contracte de treball.
 • Certificat de l'empresària o empresari que indiqui el cessament involuntari en l'activitat laboral a Andorra.

A més de la documentació general (certificat d'empresa), hauràs de presentar una altra documentació, segons la seva situació:

Si has perdut un treball a temps complet i mantens un altre a temps parcial:

 • Justificant dels ingressos del treball que mantens.

Si has perdut un treball a temps parcial i mantens un altre a temps parcial:

 • Justificant dels ingressos del treball que mantens.

Si posteriorment perds el treball a temps parcial que mantenies:

 • Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial, en el cas que no es trobi en la base de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si has impugnat l'acomiadament:

 • Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o acte d'extinció de la relació laboral en cas de no readmissió irregular pel qual es declari extingida la relació laboral.

Si has cessat en l'activitat de torero o torera:

 • Contracte de treball de l'última actuació.

Nota:Els toreros o toreres no aportaran la documentació general (certificat d'empresa) per mancar d'ella.

Si has cessat com a persona treballadora empleada de llar:
Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco:

 • La voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i
 • La causa per la qual s'extingeix la relació laboral.

Si has cessat en una empresa havent sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior:

Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licites la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, hauràs d'aportar escrit de l'empresa en el qual consti que no pots reingresar a la mateixa.

 • Escrit de no reingrés a l'empresa.

Si ets representant de comerç:

 • Certificat d'empresa, si no ha estat enviat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si no tens el certificat d'empresa de l'última empresa en la qual has treballat:

 • Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.

Si ets sòcia o soci coooperativista:

 • En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificat d'empresa o document d'acomiadament.

En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere o violència sexual:

 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o violència sexual mitjançant ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal o, si escau, certificació dels Serveis Socials de l'Administració competent o del centre d'acolliment, per resolució judicial.

Si has treballat en un país estranger:

 • Si regresas de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:
  • Formulari O 1 o I- 301 .
  • En el cas d'emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O 1 .
  • En el cas d'emigrants d'Austràlia, Formulari d'enllaç.
 • Si tornes d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu, o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació:

En aquests últims dos casos:

 • Si quan tornes a Espanya treballes:
  • Certificat d'empresa, signat i segellat de l'última empresa en la qual has treballat, després del teu retorn a Espanya, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Si quan tornes a Espanya no treballes:
  • Certificat d'empresa, signat i segellat de l'última empresa en la qual has treballat abans de l'última sortida d'Espanya, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si ets alliberat o alliberada de presó:

Segons correspongui:

 • Centre Penitenciari:
  • Certificació de l'Adreça del Centre Penitenciari, en la qual consti l'excarceració després de presó preventiva, per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
 • Centre de Deshabituació de Drogodependència:
  • Certificació del Centre de Deshabituació de Drogodependència.
  • Resolució Judicial de suspensió de la pena.
  • Resolució Judicial de remissió de la pena.

Per a qualsevol cas:

Si el subsidi per cotització insuficient ho sol·licites sense responsabilitats familiars:

 • La persona interessada solament haurà de justificar, si escau, els ingressos que ha obtingut en el mes anterior a la sol·licitud.

Si el subsidi per cotització insuficient ho sol·licites amb responsabilitats familiars:

Per a la justificació de les responsabilitats familiars:

 • Justificant dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel teu cònjuge i/o fills i filles que hagis fet constar en la sol·licitud.

Si el teu cònjuge i/o fills i filles no resideixen a Espanya i estan treballant:

 • Formulari O 0006 o I- 302 , per a països membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia).
 • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència, o certificació de l'organisme competent en aquest país sobre la situació laboral del teu cònjuge i els teus fills i filles, per a països que no siguin membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no existeixi conveni sobre protecció per desocupació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.

Si tens fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat:

 • Certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública o de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Si tens persones menors acolliments:

 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual consti el consentiment de l'Entitat Pública que a cada territori tingui encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.

En cas de separació o divorci:

 • Sentència i/o conveni regulador on figuri l'import de la pensió alimentosa a favor dels fills i filles i de la pensió compensatòria.