Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Persona aturada de llarga durada

Si ets persona aturada de llarga durada, prèviament hauràs d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la teva oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE) i hauràs de complir els següents requisits per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI), a més dels requisits generals:

 • Tenir 45 o més anys d'edat.
 • Haver extingit una prestació contributiva o subsidi per desocupació, salvo per sanció.
 • No tenir dret a les prestacions o subsidis de desocupació o a la renda agrària.
 • Estar inscrit o inscrita ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 o més mesos. Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat un període acumulat d'o 90 més dies en 365 els anteriors a la data de sol·licitud d'incorporació al programa de renda activa d'inserció o si s'ha sortit a l'estranger. No es considerarà interrompuda la inscripció per treball inferior a 90 dies i quan s'acrediti que la sortida a l'estranger ha estat per una estada igual o inferior a 15 dies i s'ha produït per:
  • Matrimoni.
  • Naixement de fill o filla.
  • Defunció o malaltia greu del cònjuge o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

Tampoc interromprà la inscripció la sortida a països de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, sempre que l'estada sigui inferior a 90 dies, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional.

Cercar activament ocupació, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o unes altres per incrementar l'ocupabilidad.

Prèviament hauràs d'acreditar davant l'oficina del servei públic d'ocupació autonòmica la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE). 

Es consideraran actuacions de BAE cadascuna de les següents:

 1. Treball per compte propi o aliena.
 2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació.
 3. Enviament o presentació de curriculos en, almenys, tres empreses diferents.
 4. Realització de, almenys, una entrevista de treball.
 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats.
 6. Presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada pels Serveis Públics d'Ocupació.
 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria, oferta pels Serveis Públics d'Ocupació.

Constituirà acreditació suficient del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció de la persona sol·licitant en la mateixa, la realització per aquesta de dues de les actuacions entre la tercera i sisena anteriors.