TINC DRET A LA RAI

Si segueix en paro i no té dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació, pot sol·licitar la renda activa d'inserció (RAI).

Haurà de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Si és persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament, haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la seva oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

 • Estar desempleado o desempleada e inscrito o inscrita como demandante de empleo, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad.
 • Ser menor d'anys.. 65
 • No tenir ingressos mensuals propis superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si té cònjuge i/o fills o filles menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o menors en acolliment, únicament s'entendrà complert el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la seva unitat familiar així constituïda, incloent-li a vostè, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiari o beneficiària de la RAI en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haber sido beneficiario o beneficiaria de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.

 

Persones aturades de llarga durada

Persones amb discapacitat

Persones emigrants retornades

Víctimes de violència de gènere o de violència domèstica

Més informació sobre la Renda Activa d'Inserció (RAI)

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim i es cobra amb efectes de l'endemà a la sol·licitud.

La cuantía mensual de esta ayuda es el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). (Cuantías para este año)

A més pot obtenir altres ajudes:

 • Si és víctima de violència de gènere o domèstica i s'ha vist obligada a canviar la seva residència en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la seva permanència en aquesta, pot sol·licitar una ajuda suplementària de tres mensualitats de la RAI, en un pagament únic sense que això minore la durada d'aquesta renda, i la podrà percebre una sola vegada per cada dret d'admissió a la RAI.
 • Si comença a treballar com a persona autònoma o es col·loca per compte d'altri a temps complet, se suspèn el pagament de la RAI i té dret a una ajuda equivalent a el 25 % de la quantia de la mateixa durant un màxim de 180 dies, sense que això redueixi la durada de la RAI pendent de percebre.
 • Si es col·loca a temps parcial es deduirà de l'import de la RAI la part proporcional al temps treballat i el període pendent de percebre mentre es mantingui la compatibilitat, s'ampliarà en la mateixa proporció. 

El pagament de la RAI es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

Per poder accedir a la RAI haurà de presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i, si escau del conyúge i/o dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte..
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si l'hi demanen en l'oficina d'ocupació haurà de lliurar un justificant de rendes. Si al·lega com carrega fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma

La condició de persona amb discapacitat de grau igual o superior a el 33% s'acredita amb algun dels següents documents:

 • Bé mitjançant la resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.

En cas d'accedir al programa per ser persona treballadora emigrant retornada haurà d'aportar:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U1 o E-301.
 • En el caso de los emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
 • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
 • Si torna d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern en la qual consti la data de tornada i el temps treballat al país d'emigració.

De acceder a la RAI como víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica deberá acreditar tal condición aportando sentencia judicial, orden de protección judicial, informe del Ministerio Fiscal o informe de los servicios sociales de la administración pública competente (autonómica o local) o casa de acogida, donde se indique que recibe asistencia por esta circunstancia o certificació expedida per l'òrgan competent.

En el supòsit d'accedir a la RAI per ser persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la seva oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, haurà d'aportar el justificant de rendes.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

La RAI es podrà sol·licitar una vegada que es compleixin els requisits d'accés, segons el col·lectiu al que es pertanyi.

El devengo de la cuantía de la RAI se iniciará a partir del día siguiente a la fecha de solicitud de admisión.

La sol·licitud podrà presentar-la a través de: