RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ PARA PERSONES EMIGRANTS RETORNADES (RAI)

L'objectiu d'aquesta ajuda és incrementar les oportunitats d'inserció al mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar ocupació.

 • Ser persona aturada i estar inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat .
 • Tener 45 o más años de edad y ser menor de 65 años.
 • No tenir dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació.
 • No tenir ingressos propis superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI). (Quanties per aquest any) . Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si escau, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, (el cònjuge i els fills menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de membres que la componen no pot superar el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiari de la renda activa d'inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa de la renda activa d'inserció, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o violència domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haver estat beneficiari de tres RAI anteriors. La RAI es pot cobrar com a màxim tres períodes.
 • Haver treballat almenys 6 mesos a l'estranger des de l'última sortida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.

La RAI es pot cobrar durant 11 mesos com a màxim i es comença a percebre des de l'endemà al de la sol·licitud.

L'import que es percep és el % 80 de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) mensual vigent a cada moment. (Quanties per aquest any ).

El pagament es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació del sol·licitant i, si escau, del cònjuge i fills que conviuen o estan al seu càrrec que figurin en la sol·licitud, (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR, i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família, o document equivalent en el cas d'estrangers.
 • Si l'hi demanen en l'oficina d'ocupació haurà de lliurar un justificant de rendes. Si al·lega com carrega fills majors d'anys 26 discapacitats, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.
 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U1 o E-301.
 • En el caso de los emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
 • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
 • Si torna d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existeixi conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern en la qual consti la data de tornada i el temps treballat al país d'emigració.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon ).
 • En qualsevol oficina de registre públic o
 • Per correu administratiu.

Puedes obtener más información en el  teléfono de atención al ciudadano.