Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Víctima de violència de gènere, violència sexual o violència domèstica

Si ets víctima de violència de gènere, sexual o domèstica, per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI) hauràs de, a més de complir els  requisits generals:

  • Tenir acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere, sexual o domèstica, excepte quan convisquis amb la persona agressora, no haver estat beneficiària amb anterioritat de tres programes, complir el requisit de manca de rendes familiars i estar inscrita com a demandant d'ocupació.

És víctima de violència de gènere la dona que sofreix violència física o psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) de part d'els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o d'els qui estan o hagin estat lligats a ella per relacions similars d'afectivitat, encara sense convivència i independentment del seu estat civil. A més, també tindran la condició de víctima de violència de gènere els seus fills o filles menors i els menors subjectes a la seva tutela o guarda i custòdia que sofreixin aquesta violència.

Són víctimes de violència sexual, a l'efecte de la RAI, les dones, les nenes i els nens que sofreixin a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa, o a l'estranger, sempre que siguin de nacionalitat espanyola, qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicioni el lliure desenvolupament de la seva vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat, incloent l'àmbit digital.

Es considerarà víctima de violència domèstica, a l'efecte de la RAI:

Qui hagi sofert aquesta violència si aquesta s'ha exercit per:

  • El seu cònjuge, excónyuge, persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, o ex-parella, si la víctima no és dona o si tots dos membres de la parella són del mateix sexe.
  • Els seus fills o filles o el seus pares o mares, amb independència, en tots dos casos, de la seva edat.
  • Els fills o filles o els pares o mares del seu cònjuge o excónyuge o de la seva parella de fet o ex-parella, de qualsevol edat.
  • El cònjuge, excónyuge o parella de fet del seu progenitor o progenitora.

No tindran la consideració de víctimes de violència domèstica els qui sofreixin agressions d'altres membres de la seva unitat familiar diferents a les persones indicades.