VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Si vostè és víctima de violència de gènere o de violència domèstica per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI) haurà de:

  • Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con la persona agresora, y estar inscrita como demandante de empleo, siempre que reúna los requisitos exigidos, excepto el de ser mayor de 45 años y ser demandante de empleo inscrita ininterrumpidamente como desempleada doce o más meses.

És víctima de violència de gènere la dona que sofreix violència física i psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) de part d'els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o d'els qui estan o hagin estat lligats a ella per relacions similars d'afectivitat, encara sense convivència i independentment del seu estat civil.

Es considerarà víctima de violència domèstica, a l'efecte de la RAI:

  • L'home que sofreixi violència exercida pel seu cònjuge, excónyuge, persona lligada a ell per anàloga relació d'afectivitat (parella de fet o ex-parella), per el seu pare, mare o els seus fills o filles.
  • La dona que sofreixi violència exercida per el seu pare, mare o pels seus fills o filles.
  • La dona que sofreixi violència exercida per la seva parella quan aquesta sigui dona.

No tindran la consideració de víctimes de violència domèstica els qui sofreixin agressions d'altres membres de la seva unitat familiar diferents a les persones indicades.