Seu electrònica

Desitjo tornar al meu país

 

Si vostè és una persona estrangera no comunitària i vol tornar al seu país, conegui quins són els requisits i la informació necessaris per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Requisits

Per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació deu:

  • Ser nacional de un país que tenga convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, El Salvador, República de Corea, República de Cabo Verde y República Popular China), y tener residencia legal en España.
  • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguin doble nacionalitat, quan una d'elles sigui la d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra sigui l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
  • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
  • Tenir reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
  • Assumir el compromís de retornar al seu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la seva família reagrupades que no tinguin autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
  • No estar afectado o afectada por alguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

 

¿Puc tornar a Espanya en el futur?

No podrà tornar a Espanya fins que no passi el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·liciti de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podrà tornar abans de la fi d'aquest període per residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volgués retornar les quantitats que hagi percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al seu país d'origen.

Una vegada que tingui aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals vostè sigui titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la seva sortida d'Espanya, tindrà un dret preferent per incorporar-se al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifiqui els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si vostè era resident temporal a Espanya i decideix tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la seva situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que li faltés per obtenir, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per obtenir el permís de residència permanent.

Si tenia residència permanent a Espanya i torna després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podrà recuperar la seva condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.