Seu electrónica

Soci o sòcia d'entitat mercantil

Si vostè va a realitzar una activitat professional com a soci o sòcia d'una societat mercantil de la qual vagi a posseir el control efectiu, que sigui de nova creació o constituïda en el termini màxim dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic, donant-se de alta en la Seguretat Social com a persona treballadora per compte propi, pot obtenir fins al 100 % de l'import de la prestació que li quedi per  percebre per realitzar una aportació al capital social d'aquesta societat, així com per fer front a les despeses de constitució i posada en funcionament de la mateixa i al pagament de les taxes i tributs corresponents. També podrà destinar fins al 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

Com a despeses de posada en funcionament poden incloure's tant els corresponents a l'actiu fix o immobilitzat com a l'actiu circulant (matèries primeres incloses), així com altres derivats del condicionament del local, pagament de franquícia, transpaso, despeses d'alta de subministraments, etc. Així mateix, podrà incloure's la part proporcional al nombre d'accions o participacions, de les despeses generades durant els tres primers mesos (lloguers, cànons i subministraments inclosos), etc.

Si no va a obtenir tota la seva prestació en un sol pagament, pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social. Fins i tot pot sol·licitar i obtenir tot l'import per destinar-ho exclusivament a subvencionar aquestes cotitzacions.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners, (Quanties per aquest any).