Seu electrònica

Persona treballadora autònoma

Pot sol·licitar i obtenir la quantitat que justifiqui com a inversió per al desenvolupament d'una activitat per compte propi, incloent les càrregues tributàries i les despeses de posada en funcionament, amb el límit de el 100 % de la prestació que li quedi per percebre. Si no va a obtenir tota la seva prestació en un sol pagament, pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat.

Pot sol·licitar i obtenir exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació que li quedi per percebre per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero,  (Cuantías para este año)

También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.