Seu electrónica

Persona treballadora autònoma

Pots sol·licitar i obtenir la quantitat que justifiquis com a inversió per al desenvolupament d'una activitat per compte propi, incloent les càrregues tributàries i les despeses de posada en funcionament, amb el límit de el 100 % de la prestació que et quedi per percebre. Si no vas a obtenir tota la teva prestació en un sol pagament, pots sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per subvencionar la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat.

Pots sol·licitar i obtenir exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació que et quedi per percebre per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners, (Quanties per aquest any)

També podràs destinar fins a el 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.