Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a la Contractació de Persones amb Discapacitat

Contracte Indefinit per a persones amb discapacitat

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 4.500 euros; dones, 5.350 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 5.100 euros; dones, 5.950 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Persones amb capacitat intel·lectual límit

Quantia: bonificació d'1.500 euros a l'any.

Durada: 4 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa:

Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Disposició final primera del Reial decret-llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Contracte Temporal de Foment de l'Ocupació per a persones amb discapacitat

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 3.500 euros; dones: 4.100 euros.
 • Majors de 45 anys: homes, 4.100 euros; dones: 4.700 euros.

Discapacitat Severa

Quantia anual de la bonificació:

 • Menors de 45 anys: homes, 4.100 euros; dones, 4.700 euros.
 • Majors de 45 anys: homes: 4.700 euros; dones. 5.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

NormativaLlei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Contracte per a la Formació en Alternança per a persones amb discapacitat

En el supòsit de treballadors discapacitats sense límit d'edat.

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Reducció de les quotes de l'empresari segons la plantilla de l'empresa en quantia anual:

 • Empreses de menys de 250 treballadors: 100 %.
 • Empreses de 250 treballadors o més: 75 %.

En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil serà bonificació.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Contracte per a l'Adquisició de la Pràctica professional i per a la Formació en Alternança si no s'ha optat per la reducció que marca la Llei 3/2012 per a persones amb discapacitat

Reducció del 50 % de la quota empresarial per contingències comunes.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Contractació Indefinida o Temporal i Conversió de tots els Contractes Temporals per un Centre Especial d'Ocupació

Quantia anual: bonificació del 100 % de les quotes empresarials per tots els conceptes.

Durada: durant la vigència del contracto.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Conversió de Contractes Temporals de Foment de l'Ocupació, Contractes per a l'Adquisició de la Pràctica Professional i de Formació en Alternança en Empreses Ordinàries per a persones amb discapacitat

Inscrits com a demandants d'ocupació

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 4.500 euros; dones, 5.350 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 5.100 euros; dones, 5.950 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Contractes de substitució de persona treballadora amb aturats amb discapacitat per substituir a treballadors amb discapacitat en situació d'incapacitat temporal

Quantia anual: bonificació del 100 % de les quotes empresarials per tots els conceptes.

Durada: durant la vigència del contracto.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de la ocupabilidad.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a gener de 2023