Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions per al Contracte Indefinit o Temporal Dirigits a Àmbits i Col·lectius Específics

Treballadors aturats de llarga durada

Contractació indefinida de persones aturades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació

Quantia:

Homes menors d'anys: 45 110 euros/mes.

Dones menors d'anys: 45 128 euros/mes.

Homes majors d'anys: 45 128 euros/mes.

Dones majors d'anys: 45 128 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 21 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificacions per la contractació de persones en l'entorn familiar

Quantia:

Reducció de el 20 % a les cotitzacions reportades a la Seguretat Social per contingències comunes.

Bonificació de el 80 % en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i Fons de Garantia Salarial.

Respecte a les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, podran resultar d'aplicació les bonificacions en la cotització establertes en les lletres a) i b) de l'article 17.1 i en l'article 18.1 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes i en la disposició addicional novena d'aquest reial decret-llei, no resultant-los aplicables les exclusions que poguessin establir-se per a les relacions laborals de caràcter especial.

Durada: durant tota la situació d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

Vigència de la mesura: indefinida

Normativa

Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

Disposició addicional tercera del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Penats en institucions penitenciàries i menors en centres d'internament

Bonificació de el 65 % pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.

Durada: tota la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida

Normativa:

Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Disposició transitòria segona del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificacions respecte de persones contractades en determinats sectors d'activitat i àmbits geogràfics

Les empreses, exclosa l'administració pública i les entitats, organismes i empreses del sector públic, dedicats a activitats enquadrades en els sectors d'agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri d'ala fixa, construcció d'edificis, activitats financeres i d'assegurances i activitats immobiliàries, així com en altres sectors o àmbits d'activitat que es determinin legalment, a les ciutats de Ceuta i Melilla, amb comptes de cotització assignades a aquestes empreses en les quals tinguin persones treballadores amb contractes indefinits que prestin activitat a les referides ciutats.

També resultarà d'aplicació exclusivament en el cas que les empreses desenvolupin, per a cada persona treballadora amb contracte bonificat, accions formatives relacionades amb l'activitat empresarial per un temps mínim de durada d'hores 20 cada any, tret que el període d'aplicació de la bonificació dins de l'any hagi estat inferior a sis mesos. El desenvolupament, organització i comunicació de les accions formatives al fet que es refereix el paràgraf anterior hauran de realitzar-se en el marc de la iniciativa de formació programada per les empreses per a les seves persones treballadores, conforme al previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i en la seva normativa de desenvolupament.

Quantia: 262 euros/mes.

Durada: Tota la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: Indefinida.

Normativa: article 31 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Tripulants de bucs (Illes Canàries)

Inscrits en el Registre Especial de Bucs i Empreses Navilieres de Canàries i tripulants de bucs adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre aquestes i la resta del territori nacional.

Reducció del 90 % en la quota empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes.

Durada: indefinida.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

Bonificació per la contractació indefinida o la incorporació com persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses

La contractació indefinida o la incorporació com persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de les persones que desenvolupin formació pràctica en les empreses per part de l'empresa on les realitzi, ja sigui a la finalització o durant el desenvolupament de la mateixa.

Per al cas d'incorporació com persona sòcia en la cooperativa, la citada bonificació només serà aplicable quan aquesta entitat hagi optat per un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d'altri.

Quantia: 138 euros/mes.

Durada: Durant tres anys.

Vigència de la mesura: indefinida o durant tota la vigència del contracte si es tracta de persones amb discapacitat.

Normativa:

Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Article 25 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificacions per la incorporació de persones treballadores com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals

Quantia i durada:

La incorporació de persones treballadores aturades com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals, donarà dret a una bonificació en la cotització, en els termes establerts en l'article 10 , d'euros/mes 73 durant tres anys, quan aquestes entitats hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d'altri.

Si les incorporacions al fet que es refereix l'apartat anterior es realitzen amb persones joves menors d'anys, 30 o persones menors d'anys 35 que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la bonificació serà 147 d'euros/mes durant el primer any, i d'euros/mes 73 durant els dos anys restants.

Normativa: article 28 i disposició final tercera del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023