Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions per al Manteniment de l'Ocupació

Manteniment de l'ocupació a treballadors majors

Major de 65 anys amb 38 anys i 6 mesos de cotització efectiva a la Seguretat Social i contracte indefinit (nou o vigent) o tenir 67 anys i 37 anys de cotització.

Reducció del 100 %de la quota empresarial per contingències comunes, excepte incapacitat temporal. Si el treballador no té l'antiguitat necessària en complir l'edat, l'exempció s'aplica des del compliment del requisit.

Durada: indefinida.

Normativa:

Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

Ocupació selectiva

Treballadors que haguessin cessat en l'empresa per haver-se'ls reconegut una incapacitat permanent total o absoluta i després d'haver rebut prestacions de recuperació professional haguessin recobrat la seva plena capacitat laboral o continuïn afectats per una incapacitat parcial i es reincorporin a l'empresa.

Reducció del 50 % de la quota patronal a la Seguretat Social corresponent a contingències comunes.

Durada: 2 anys.

Normativa: Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva o les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids.

Prolongació del període d'activitat fixos discontinus (mesos: febrer, març i novembre)

Treballadors amb contractes fixos discontinus en activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com les de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme i que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

Bonificació del 50 % de la quota patronal a la Seguretat Social corresponent a contingències comunes. (Exclusivament els mesos de febrer, març i novembre).

Durada: des del 01/01/2021, indefinit.

Normativa: Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.

Canvi de lloc de treball o funció diferent

Treballadores que per raó de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural (art. 26 de la Llei 31/1995), així com per raó de malaltia professional siguin destinades a un lloc o funció compatible amb el seu estat.

Bonificació del 50 % de la quota empresarial per contingències comunes.

Durada: durant el canvi de lloc.

Normativa: Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a gener de 2023