CONTRACTE INDEFINIT

Indice de continguts

 1. Contracte indefinit
 2. Clàusules específiques del contracte indefinit ordinari
 3. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones amb discapacitat
 4. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació
 5. Clàusules específiques del contracte indefinit per a persones amb discapacitat procedents d'enclavaments laborals
 6. Clausulas específicas del contrato indefinido de personas desempleadas de larga duración
 7. Cláusulas específicas del contrato indefinido para trabajadores en situación de exclusión social
 8. Clàusules específiques del contracte indefinit per a treballadors que tinguin acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica, víctima del terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans
 9. Cláusulas específicas del contrato indefinido para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
 10. Clausulas específiques del contracte indefinit de familiar de treballador autònom
 11. Clàusules específiques del contracte indefinit per a treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació
 12. Clàusules específiques del contracte indefinit de servei de la llar familiar
 13. Clàusules específiques del contracte indefinit de treball en grup
 14. Clàusules específiques del contracte indefinit d'alta adreça
 15. Altres contractes indefinits
 16. Clàusules específiques de conversió de contractes formatius i temporal per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat en indefinit
 17. Cláusulas específicas de conversión de contrato en prácticas, de relevo, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación en indefinido.

Definició

És aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la durada del contracte.

El contracte de treball indefinit podrà ser verbal o escrit.

El contracte de treball indefinit podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus.

Clàusules específiques

Els contractes indefinits poden en alguns casos ser beneficiaris d'Incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que en cada cas s'exigeixin per la Normativa d'aplicació, depenent de les característiques de l'empresa, del treballador i, si escau, de la jornada.

Formalització

La seva formalització pot ser verbal o escrita. En el cas de relació laboral indefinida, hauran de constar per escrit: els acolliments al programa de foment de l'ocupació, quan així ho exigeixi una disposició legal i, en tot cas, els contractes a temps parcial, fixos discontinus i de relleu, els de els treballadors que treballin a distància i els contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger. Així com els contractes dels pescadors.

De no observar-se la formalització per escrit quan sigui exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis, tal com estableix l'article 8 . 2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de treballadors fixos, qualsevol que hagi estat la modalitat de la seva contractació, els que no haguessin estat donats de alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal dels mateixos, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació.

Quan es formalitzi el contracte amb un treballador amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

Quan es tracti de treball fix discontinu el contracte s'haurà de formalitzar necessàriament per escrit en el model que s'estableixi, i en ell haurà de figurar la indicació sobre la durada benvolguda de l'activitat, així com sobre la forma i l'ordre de crida que estableixi el conveni col·lectiu aplicable, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral benvolguda i la seva distribució horària.

En el supòsit de treballadors a distància en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació. L'acord pel qual s'estableixi el treball a distància es formalitzarà per escrit. Tant si l'acord s'establís en el contracte inicial com si fos posterior, li seran aplicable les regles contingudes en l'article 8 . 4 de l'Estatut dels Treballadors per a la còpia bàsica del contracte de treball.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el nombre i distribució de les hores contractades.

Les conversions de contractes temporals en indefinits podran celebrar-se amb jornada a temps complet, a temps parcial o fix discontinu i hauran de formalitzar-se per escrit i igual que els contractes inicials, en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal i es comunicaran al Servei Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació.

Normativa

 • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella. [BOE]

En aquest contracte regeix l'establert amb caràcter general per als contractes indefinits, sense que doni lloc la seva celebració a l'establiment de contingut específic dins de les Clàusules específiques, al no donar dret a incentiu algun per la contractació.

Normativa

 • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella. [BOE]

Requisits dels treballadors

Ser treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Estar inscrit en el Servei Públic d'Ocupació.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Les dues últimes exclusions no s'aplicaran quan es tracti de treballadors amb especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquests efectes es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

 • a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 33 100 per .
 • b) Persones amb discapacitat física o sen soria l, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100

Requisits de l'empresa

Podran sol·licitar els beneficis que a continuació s'indiquen les empreses que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial, així com les cooperatives de treball associat que incorporin treballadors amb discapacitat com a socis i compleixin els requisits següents:

 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d'alta dels treballadors com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents. Si durant el període de bonificació existeix una falta d'ingrés en termini reglamentari d'aquestes obligacions, es produirà la perduda automàtica de les bonificacions regulades al present Programa, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en aquest termini, tenint-se en compte aquest període com consumit pel computo del temps màxim de bonificació.
 • No haver estat exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el previst en l'article 46 . 2 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, Text Refós aprovat en el Reial decret Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Les empreses hauran de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d'Ocupació. Encara que aquest requisit es manté en l'article 8 del Reial decret 1451 / 1983 , si es vol aplicar la bonificació no és necessari sol·licitar al treballador mitjançant oferta d'ocupació en l'oficina corresponent, però si a més es pretén sol·licitar subvenció, ha de recaptar informació  prèvia a la formalització del contracte del Servei Autonòmic d'Ocupació per  si fos requisit exigit per a l'obtenció de la subvenció, la presentació de l'oferta d'ocupació.

Incentius

Subvenció* de 3 907 . euros per cada contracte celebrat a temps complet.

Quan el contracte per temps indefinit es concerti a temps parcial, la subvenció de 3 907 . euros es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.

Bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacdad severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4 . 500 €/any 5 . 350 €/any
Majors d'anys. 45 5 . 700 €/any 5 . 700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5 . 100 €/any 5 . 950 €/any
Majors d'anys. 45 6 . 300 €/any 6 . 300 €/any

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació correspondrà a l'establert en l'article 2 . 7 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, segons redacció donada per l'article 6 .Dos de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

L'empresa, per poder bonificar-se en la quota empresarial, haurà de complir els requisits establerts en la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Subvenció* per a l'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal fins a 901 52 , euros.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 33 % i inferior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

* Les subvencions per la contractació de persones amb discapacitat és competència de les comunitats autònomes, excepte en el cas de la ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. És important que abans de formalitzar el contracte de treball, en el supòsit que es vagi a sol·licitar subvenció, informar-se prèviament en el servei públic d'ocupació de la seva comunitat autònoma, per determinar si la presentació de l'oferta d'ocupació, en l'oficina corresponent, fora requisit exigit per accedir a la citada subvenció.
Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment del requisit depèn de cada comunitat autònoma.

Obligacions de l'empresa

En el cas d'haver rebut subvenció:

Les empreses beneficiàries estaran obligades a mantenir l'estabilitat d'aquests treballadors per un temps mínim de tres anys i, en cas de cessament voluntari, acomiadament procedent o extinció de la relació laboral per causes objectives hauran de substituir-los per altres treballadors amb discapacitat.

En cas d'incomplir aquesta obligació l'empresa haurà de reintegrar les quantitats corresponents al període d'incompliment; aquest reintegrament de quantitats ha de limitar-se a la subvenció rebuda, no estant obligada a retornar quantitat alguna per les bonificacions gaudides fins al moment. La devolució de la quantitat corresponent per la subvenció serà la part proporcional al temps durant el qual el treballador no està en la plantilla de l'empresa, és a dir, el temps que resta des de la data del cessament voluntari, acomiadament procedent o extinció de la relació laboral per causes objectives. En el supòsit d'acomiadament improcedent la devolució serà per la totalitat de la quantitat de subvenció rebuda.

Normativa

 • Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva o les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE legislació consolidada]
 • Article 57 del capítol II de la Llei 46 / 2002 , de 18 de desembre, de reforma parcial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i per la qual es modifiquen les Lleis dels Imposts de societats i sobre la Renda de no Residents. [BOE]
 • Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE]
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Ley 27 / 2014 , de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. [BOE legislación consolidada]

Requisits dels treballadors

Ser treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

La disminució de la capacitat de treball s'apreciarà posant-se aquesta en relació amb la capacitat normal de treball d'una persona de similar qualificació professional.

La determinació del grau de discapacitat es durà a terme pels Equips multiprofesionales en resolució motivada, aplicant-se els barems establerts en la corresponent norma reglamentària.

Estar inscrit en el Servei Públic d'Ocupació.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Aquesta exclusió no s'apliqués quan es tracti de treballadors amb especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquests efectes, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

 • a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 33 100 per .
 • b) Persones amb discapacitat física o sen soria l, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 65 100 per .

Característiques del contracte

Els contractes que concertin els Centres Especials d'Ocupació podran ser de caràcter indefinit amb excepció del contracte de treball a distància.

Respecte de les cotitzacions a la Seguretat Social, s'aplicarà el règim de bonificacions o exempcions de quotes que, amb caràcter general o específic, resulti més beneficiosa.

Amb la finalitat de facilitar l'adaptació professional del treballador amb discapacitat per a l'acompliment de les tasques que constitueixen el contingut del seu lloc de treball o, si escau, completar la formació necessària per al mateix, en els contractes podrà pactar-se un període d'adaptació al treball que, al seu torn, tindrà el caràcter de període de prova i la durada de la qual no podrà excedir de sis mesos.

La necessitat que el treballador amb discapacitat passi per un període d'adaptació al treball i les condicions d'aquest seran determinades per l'Equip multiprofesional.

En matèria de jornada de treball, descansos, festes, vacances i permisos s'estarà al que es disposa en la secció cinquena del capítol segon del títol I de l'Estatut dels Treballadors, sense perjudici de les peculiaritats següents:

 • a) Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries excepte les necessàries per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris.
 • b) El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball per assistir a tractaments de rehabilitació mèdic-funcionals i per participar en accions d'orientació, formació i readaptació professional, amb dret a remuneració sempre que tals absències no excedeixin de deu dies en un semestre.

Requisits de l'empresa

Són empreses promogudes principalment per associacions de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, sense perjudici que qualsevol persona física o jurídica pugui constituir un.

L'objectiu principal d'aquests centres és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

Per obtenir la qualificació de Centre Especial d'Ocupació, les empreses han d'explicar en la seva plantilla amb un mínim de el 70 % de treballadors amb discapacitat i sol·licitar la corresponent qualificació a l'administració competent.

Els Centres Especials d'Ocupació són empreses que el seu objectiu principal és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d'aquests al mercat ordinari de treball.

Poden ser creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes. Per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per ser empresaris.

Poden tenir caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre.

És indispensable la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o, si escau, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques.

La gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten a qualsevol empresa.

Podran sol·licitar els beneficis que a continuació s'indiquen els Centres Especials d'Ocupació que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d'alta dels treballadors com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents. Si durant el període de bonificació existeix una falta d'ingrés en termini reglamentari d'aquestes obligacions, es produirà la perduda automàtica de les bonificacions regulades al present Programa, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en aquest termini, tenint-se en compte aquest període com consumit pel computo del temps màxim de bonificació.

No haver estat exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el previst en l'article 46 . 2 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, Text Refós aprovat en el Reial decret Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost.

Els Centres Especials d'Ocupació que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Les empreses hauran de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d'Ocupació.

Incentius

Les ajudes que poden rebre consisteixen en:

1 . Per finançar parcialment projectes generadors d'ocupació (creació de centres o ampliació dels mateixos. Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998 ). Subvencions de:

 • 12 . 020 , 24 euros per lloc de treball creat amb caràcter estable, si el CEE supera el % 90 de treballadors amb discapacitat respecte del total de la seva plantilla o,
 • 9 . 015 , 18 euros per lloc de treball creat de caràcter estable si el nombre de treballadors amb discapacitat del CEE està comprès entre el % 70 i el % 90 del total de la plantilla.

Es podran concedir les subvencions anteriors sempre que el centre especial d'ocupació justifiqui adequadament la inversió que implica el projecte per alguna o alguna de les següents accions:

 • Subvenció per a assistència tècnica (estudis de viabilitat, auditories…).
 • Subvención parcial de intereses de préstamos de hasta 3 puntos de interés.
 • Subvenció per a inversió fixa en projectes de reconegut interès social.

2 . Suport al manteniment de llocs de treball en CEE (Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998 ).

Les ajudes per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, consisteixen en:

 • Bonificació de el 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta.
 • Subvencions del cost salarial per un import de el 50 % del salari mínim interprofessional. En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada.
 • Subvención del coste salarial en el caso de discapacidad severa (serán por un importe del 55 % del salario mínimo interprofesional).
 • Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en una quantia no superior a 1 803 . , 04 euros per lloc de treball.
 • Subvenció, per una sola vegada, destinada a equilibrar i sanejar financerament als centres especials d'ocupació.
 • Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad.

Els Centres Especials d'Ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, podent ser concedida a instàncies de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho demandi.

3 . Ajudes per a les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (RD 469 / 2006 , de 21 de abril).

S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips multiprofesionales, emmarcats dins dels Serveis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en el mateix.

Altres característiques

El treball que realitzi el treballador amb discapacitat als Centres Especials d'Ocupació haurà de ser productiu i remunerat, adequat a les característiques individuals del treballador, amb vista a afavorir la seva adaptació personal i social, i facilitar, si escau, la seva posterior integració laboral al mercat ordinari de treball.

Amb la finalitat de garantir que el treball s'adecue a tot moment a les característiques personals i professionals del treballador amb discapacitat i valorar el grau d'adaptació professional aconseguit, els Equips Multiprofesionales els sotmetran a revisió, almenys amb una periodicitat de dos anys. Si com a conseqüència de la revisió dels citats Equips Multiprofesionales observessin que el treball que realitza el treballador suposa un greu risc per a la seva salut, hauran de declarar la inadequació del mateix, havent de passar en aquest cas el treballador a ocupar un altre lloc adequat a les seves característiques dins del propi Centre i de no ser això possible cessaran en la prestació de serveis, en les condicions previstes en l'article 16 .

En el cas que el risc quedés constatat amb anterioritat a la revisió periòdica de l'Equip Multiprofesional, es procedirà de la mateixa forma, donant compte d'això immediatament a l'Equip Multiprofesional.

Normativa

 • Reial decret 1368 / 1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials d'Ocupació. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 427 / 1999 , de 12 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1368 / 1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als centres especials d'ocupació. [BOE]
 • Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. [BOE]
 • Reial decret 2273 / 1985 , de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, d'Integració Social del Minusvàlid [BOE] (actual article 43 del Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social [BOE legislació consolidada]).
 • Ordre de 16 de octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [BOE]

Requisits dels treballadors

Ser treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme Competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Procedir d'un enclavament laboral i estar en situació d'excedència voluntària al Centre Especial d'Ocupació.

Pertànyer a algun dels següents col·lectius (segons s'estableix en l'article 6 del Reial decret 290 / 2004 , de 20 de febrer):

 • a) Les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 33 %.
 • b) Les persones amb discapacitat física o sen soria l amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 65 %.
 • c) Les dones amb discapacitat no incloses en els paràgrafs anteriors amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a el 33 %.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Requisits de l'empresa

Ser empresa col·laboradora i reunir els requisits establerts en el Reial decret 290 / 2004 , de 20 de febrer (BOE de 21 de febrer).

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Incentius

L'empresa col·laboradora que contracti a un treballador de l'enclavament que pertanyi al col·lectiu del grup a) o b) tindrà les següents ajudes:

 • Subvenció de 7 814 . euros per cada contracte de treball celebrat a jornada completa. Si el contracte fos a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment segons la jornada de treball pactada.
 • Subvenció per adaptació de lloc de treball i eliminació de barreres de conformitat amb l'establert en el Reial decret 1451 / 83 , de 11 de maig, modificat pel Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener.

Si l'empresa col·laboradora contracta a un treballador de l'enclavament que pertanyi al col·lectiu del grup c), tindrà dret a les següents ajudes:

 • Subvenció de 3 907 . euros per cada contracte de treball celebrat a jornada completa. Si el contracte fos a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment segons la jornada de treball pactada.
 • Subvenció per adaptació de lloc de treball i eliminació de barreres de conformitat amb l'establert en el Reial decret 1451 / 83 , de 11 de maig, modificat pel Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener.

Bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacdad severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4 . 500 €/any 5 . 350 €/any
Majors d'anys. 45 5 . 700 €/any 5 . 700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5 . 100 €/any 5 . 950 €/any
Majors d'anys. 45 6 . 300 €/any 6 . 300 €/any

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació correspondrà a l'establert en l'article 2 . 7 la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l'article 6 . 2 de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

Obligacions de l'empresa

Les empreses beneficiàries estaran obligades a mantenir l'estabilitat d'aquests treballadors per un temps mínim de tres anys i, en cas d'acomiadament procedent, hauran de substituir-los per altres treballadors amb discapacitat.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Altres característiques

En el no previst en el Reial decret 290 / 2004 , de 20 de febrer, serà aplicable a les empreses col·laboradores i a aquests contractes el règim sobre requisits i exclusions, així com d'obligacions, inclosa la de manteniment de l'estabilitat en l'ocupació dels treballadors, aplicable a les ajudes regulades en el Reial decret 1451 / 83 , de 11 de maig, modificat pel Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener.

Normativa

 • Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva o les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE]
 • Reial decret 290 / 2004 , de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. [BOE legislació consolidada]
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]

Requisits dels treballadors

Persones aturades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en 18 els anteriors a la contractació.

Caracteristicas del contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits de l'empresa

L'empresa haurà de mantenir en ocupació al treballador contractat almenys 3 anys des de la data d'inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d'ocupació en l'empresa aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració del mateix. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu.

No es consideressin incomplides les obligacions de manteniment de l'ocupació anteriors quan el contracte de treball s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant el període de prova.

En el no previst en aquesta disposició, serà aplicable el que es disposa en la secció I del capítol I de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establert en el seu article 2 . 7 .

Incentius

Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de:

 • Homes: 1300 euros/any.
 • Dones : 1500 euros/any.

Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudissin de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Durada

3 anys

Normativa

 • Reial decret-llei 8 / 2019 , de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball [BOE].

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats inscrits en l'oficina d'ocupació o treballant en altres empreses amb un contracte a temps parcial, sempre que la seva jornada de treball sigui inferior a un terç de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials públics competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

 • A) Perceptors de Rendes Mínimes d'Inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.
 • B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per alguna de les següents causes:
 • Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
 • C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta, procedents d'Institucions de Protecció de Menors.
 • D) Personas con problemas de drogadicción u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
 • I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.
 • F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.
 • G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 • H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i contracti a un sol familiar menor d'anys 45 que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en 24 els mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Característiques del contracte

Els contractes objecto de les ajudes que s'indiquen a l'apartat d'incentius podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'Article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Incentius

Cada contracte indefinit donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 50 €/mes ( 600 €/any) durant quatre anys.

Quan els contractes inicials o transformació en indefinit es realitzi a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'art. 2 . 7 de la llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donat per l'art. 6 . 2 de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE 31 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es consideressin els incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Article 2 . 1 . i disposició final tercera de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [BOE legislació consolidada]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [BOE legislació consolidada]

Requisits dels treballadors

Persones que tinguin acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica per part d'algun membre de la unitat familiar de convivència, víctima de terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans sense que sigui necessària la condició d'estar en desocupació.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i contracti a un sol familiar menor de quaranta-cinc anys que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Podran celebrar aquest contracte totes les empreses, incloses les cooperatives o societats laborals, que incorporin a aquest col·lectiu com a socis treballadors o de treball, sempre que l'entitat hagi optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d'altri, així com els autònoms que contractin a treballadors inclosos en aquest col·lectiu.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades.

Incentius

Cada contracte indefinit donarà dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social per cada treballador/a contractat/a víctima de:

 • Violencia doméstica, de 70 , 83 €/mes ( 850 €/año) durante 4 años.
 • Violencia de género o de terrorismo, 125 €/mes, ( 1 . 500 €/año) durante 4 años.
 • Trata de seres humanos, 125 €/mes, ( 1 . 500 €/año) durante 2 años.

Quan els contractes inicials o transformació en indefinits es realitzin a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'article 2 . 6 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l'article 6 . 2 de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Disposició final primera del Reial decret 1917 / 2008 , de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. [BOE legislació consolidada]
 • Article 34 de la Llei 29 / 2011 , de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. [BOE legislació consolidada]
 • Disposición final octava de la Ley 26 / 2015 , de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [BOE legislación consolidada]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [BOE legislació consolidada]

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials públics competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

 • A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.
 • B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:
  • Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora.
  • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
 • C) óvenes majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.
 • D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.
 • I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.
 • F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i els ex interns.
 • G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 • H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o d'els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims. El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit, o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos, previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu., excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, o temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial, havent d'en aquest cas ser la jornada diària o setmanal superior a la meitat de la jornada del treballador a temps complet comparable.

També es podrà concertar el contracte temporal de foment d'ocupació per a treballadors en situació d'exclusió social. Es formalitzaran per escrit en el model que es disposi pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Ser societat mercantil o societat cooperativa qualificada com a empresa d'inserció, que realitzi una activitat econòmica l'objecte social de la qual sigui la integració i formació soci-laboral de persones en situació d'exclusió social.

Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, és a dir, entitats sense ànim de lucre, associacions sense finalitats lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contempli la inserció social de persones desfavorides, que promoguin la constitució d'empreses d'inserció. Aquesta participació serà almenys d'un 51 % del capital social per a les societats mercantils. En el cas de societats cooperatives i societats laborals aquesta participació haurà de situar-se en els límits màxims recollits en les diferents legislacions que els sigui aplicable als socis col·laboradors o associats.

Trobar-se inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre Administratiu d'empreses d'Inserció de la Comunitat Autònoma.

Mantenir en còmput anual, un percentatge de treballadors en procés d'inserció, d'almenys el % 30 durant els primers tres anys d'activitat i d'almenys el % 50 del total de la plantilla a partir del quart any, no podent ser inferior a dos.

No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social.

Aplicar, almenys, el % 80 dels excedents disponibles a la millora o ampliació de les seves estructures productives i d'inserció.

Presentar anualment un Balanç Social que inclogui memòria econòmica i social, grau d'inserció al mercat laboral ordinari i composició de la plantilla, informació sobre les tasques d'inserció realitzades i previsions per al proper exercici.

Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos, derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del RD Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

Cada contracte indefinit donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 70 83 €, /mes ( 850 €/any) durant 3 anys.

Quan el contracte es formalitzi amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys 35 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %, donarà dret a una bonificació de 137 50 €, /mes ( 1 . 650 €/any), durant 3 anys.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de 12 mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

Requisits dels treballadors

Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.

Estar aturat i inscrit en l'oficina d'ocupació.

Caracteristicas del contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits del treballador autonomo

No hagués extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.

L'ocupador haurà de mantenir el nivell d'ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació.

A l'efecte d'examinar el nivell d'ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant el període de prova.

En el no previst en aquesta disposició, serà aplicable el que es disposa en la secció I del capítol I de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establert en els seus articles 2 . 7 , 6 . 1 .b) i 6 . 2 .

Incentius

Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes.

Duracion

Període de 12 mesos.

Normativa

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats majors de cinquanta-dos anys, inscrits en el Servei Públic d'Ocupació, que siguin beneficiaris de qualsevol dels subsidis recollits en l'article 274 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social o del subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

L'aplicació d'aquesta mesura serà voluntària.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims.

Caracteristicas del contracte

El contracte es realitzarà a temps complet i de forma indefinida.

Es formalitzarà per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

No es podrà aplicar aquesta mesura quan es tracti de contractes d'inserció o de contractes subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment d'Ocupació Agrària o quan la contractació sigui efectuada per:

 • Empresas que tengan autorizado expediente de regulación de empleo en el momento de la contratación.
 • Empreses en les quals l'aturat beneficiari del subsidi per desocupació hagi treballat en els últims dotze mesos, excepte en el cas de contractes amb treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

Incentius

Les ajudes que podran rebre els beneficiaris del subsidi i les empreses que els contractin són les següents:

 1. Abono mensual al trabajador del 50 % de la cuantía del subsidio, durante la vigencia del contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir del subsidio y sin perjuicio de la aplicación de las causas de Extinción del derecho previstas en las letras a), e), f) y g) y del artículo 272 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
 2. Abono al trabajador, en un solo pago, de tres meses de la cuantía del subsidio si el trabajo que origina la compatibilidad obliga al beneficiario a cambiar de lugar habitual de residencia.
 3. Bonificación que corresponda en caso de contratación indefinida si se cumplen los requisitos de la ley 43 / 2006 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre) o del Real Decreto-ley 8 / 2019 , es decr si el trabajador se incluye en alguno de los siguientes colectivos: persona con discapacidad; persona en exclusión social; víctima de violencia de género, doméstica, terrorismo o trata de seres humanos; o en el artítulo 8 del Real Decreto-ley 8 / 2019 , de 8 de marzo (BOE de 12 de marzo), es decir, ser persona desempleada de larga duración.

L'abonament mensual al fet que es refereix l'apartat 1 anterior ho percebrà el treballador de l'entitat gestora de les prestacions durant el tiempoa establert en aquest apartat, descomptant, si escau, el període de tres mesos de subsidi de l'ajuda a la mobilitat geogràfica prevista a l'apartat 2 anterior equivalent a sis mesos d'abonament del subsidi en el règim de compatibilitat assenyalat.

L'empresari, durant aquest temps, tindrà complerta l'obligació del pagament del salari que correspon al treballador, completant la quantia del subsidi rebut pel treballador fins a l'import d'aquest salari, sent així mateix responsable de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat incloent l'import del subsidi. En el cas de treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari, l'empresari serà responsable de la cotització per jorn adas reals al REASS per les contingències que corresponguin.

Normativa

 • Disposición transitoria quinta de la Ley 45 / 2002 , de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. [BOE legislación consolidada]
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Reial decret-Llei 8 / 2019 , de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. [BOE legislació consolidada]

Definició

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar a la qual concerten el titular del mateix, com a ocupador i l'empleat que depenentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

Caracteristicas del contracte

Els ocupadors podran contractar als treballadors directament o a través dels serveis públics d'ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.

El contracte es podrà celebrar

 • De paraula.
 • Per escrit.

El contracte podrà celebrar-se per temps indefinit.

Podrà concertar-se per escrit un període de prova que no podrà excedir de dos mesos i durant el qual l'ocupador i l'empleat de llar estaran obligats a complir amb les seves respectives prestacions, amb possibilitat de resolució de la relació laboral per qual vulgui de les parts amb un període màxim de preavís de 7 dies.

El treballador ha de rebre informació sobre els Elements essencials del contracte si els mateixos no figuren en el contracte formalitzat per escrit, que a més dels aspectes generals (identificació de les parts, salari, jornada, etc..).

Inclourà:

 • Prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.
 • Durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació dels mateixos si escau.
 • Es garanteix com a mínim, el pagament en metàl·lic del SMI en còmput anual per sota de la quantia del qual no serà possible realitzar descompte algun per salari en espècie, per manutenció o allotjament. Quan existeixi el salari en espècie no podrà superar el % 30 de les percepcions salarials.

Aquest salari s'entén referit a la jornada de treball completa, percebent-se a prorrata si es realitza una jornada inferior. La treballadora o treballador tindrà dret a dues pagues extraordinàries a l'any, de manera que es garanteixi la percepció del SMI en còmput anual.

 • Els treballadors que treballin per hores, en règim extern perceben una retribució global per les hores efectivament treballades, que inclou la totalitat dels conceptes retributius (salari pel temps treballat, més les parts proporcionals de descans setmanal, vacances i pagues extraordinàries)
 • La documentació del salari es realitzarà mitjançant l'entrega al treballador d'un rebut de salaris en els termes acordats per les parts.
 • La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presència, a la disposició de l'ocupador, que poguessin acordar-se entre les parts.

Els temps de presència tindran la durada i seran objecte de retribució o compensació en els termes que les parts acordin, no podent excedir d'hores 20 setmanals de mitjana en un període d'un mes, tret que les parts convinguin en la seva compensació per períodes equivalents al descans.

La seva retribució no serà de quantia inferior a la corresponent a les hores ordinàries.

 • Entre el final d'una jornada i l'inici de la següent haurà d'intervenir un descans mínim d'hores, 12 podent reduir-se a 10 en el cas de l'empleat de llar interna compensant-se la resta fins a 12 hores en períodes de fins a 4 setmanes.

L'empleat intern disposarà almenys de dues hores diàries per als menjars principals. Aquest temps no computa com a temps de treball, sinó de descans. El descans setmanal serà 36 d'hores consecutives que comprendrà com a regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

 • El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals que podran fraccionar-se en dos o més períodes, si ben almenys un d'ells serà com a mínim de quinze dies consecutius. A falta de pacte sobre l'o els períodes de vacances, quinze dies podran fixar-se per l'ocupador, d'acord amb les necessitats familiars i la resta es triarà lliurement per l'empleat. Aquestes dates hauran de ser conegudes amb dos mesos d'antelació a l'inici del seu gaudi.

Durant el període o períodes de vacances, l'empleat de llar no estarà obligat a residir al domicili familiar o en el lloc al que es desplaci la família o algun dels seus membres.

El treballador tindrà dret al gaudi de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.

 • La relació laboral podrà extingir-se per:
  • Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.
  • Si el despido se declara improcedente por la jurisdicción competente, las indemnizaciones, que se abonarán íntegramente en metálico, serán equivalentes al salario correspondiente a veinte días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el límite de doce mensualidades.
  • Extinció per desestimiento de l'ocupador, que haurà de ser comunicat per escrit a l'empleat de llar. En el cas que la prestació de servei hagués estat superior a un any l'ocupador haurà de concedir un termini de preavís de vint dies, sent en els altres casos de set dies.
 • Simultáneamente, deberá poner a disposición del trabajador una indemnización íntegramente en metálico, en cuantía equivalente a 12 días naturales por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. La cuantía de la indemnización de 12 días se aplica únicamente a los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2012 .
 • L'ocupador podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període. Conforme als supòsits de l'article 49 . 1 de l'Estatut dels Treballadors, excepte força major, acomiadament col·lectiu i causes objectives legalment procedents.
 • A partir del de 1 gener de 2012 , el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de Llar s'integra en el Règim General com un Sistema Especial.

Incentius

Per a l'exercici 2021 se segueix mantenint d'acord amb l'establert en l'article 119 .quatre. 4 del Reial decret-llei 11 / 2020 , de 28 de desembre, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 , l'aplicació d'una reducció del 20 per 100 , en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en el Sistema Especial d'Empleats de Llar, tal com disposa l'article 7 . 3 del Reial decret-llei 18 / 2019 , de 27 de desembre. Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat de alta en el Règim General a un empleat de llar a partir del de 1 gener de 2012 , sempre que l'empleat no hagués figurat d'alta a temps complet en el citat Sistema Especial per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el d'agost 2 i el de 31 desembre de 2011 .

La reducció de el 20 % s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar a el 45 % per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que dos ascendent o l'ascendent, en el cas de família monoparental, exerceixin una activitat professional per compte d'altri o pròpia fos de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

 • Quan la família nombrosa sigui de categoria especial, no serà necessari que els dos progenitors desenvolupin qualsevol activitat retribuïda fora de la llar.
 • Solament es reconeixerà aquesta bonificació a un sol cuidador per unitat familiar.

Normativa

 • Article 4 . 2 del Reial decret-llei 28 / 2018 , de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. [BOE]
 • Real Decreto 1620 / 2011 , de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. [BOE legislación consolidada]
 • Llei 11 / 2020 , de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 . [BOE legislació consolidada]

Definició

Celebrat amb un grup de treballadors considerat íntegrament.

Caracteristicas del contracte

L'empresari no tindrà enfront de cadascun dels seus membres els drets i deures que com tal li competeixen.

El cap de grup ostentés la representació dels quals ho integren, responent de les obligacions inherents a aquesta representació.

El contracte podrà ser verbal o escrit.

La seva durada podrà ser indefinida.

Normativa

 • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

Definició

Es considera personal d'Alta Direcció a aquells treballadors que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i els relatius als objectius generals de la mateixa amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'Entitat que respectivament ocupi aquella titularitat.

Caracteristicas del contracte

Es formalitzarà per escrit, en exemplar duplicat, un per a cada part contractant. En absència de pacte escrit, s'entendrà que l'empleat és personal d'alta adreça quan es donin els supòsits de l'article 8 . 1 . de l'Estatut dels Treballadors i la prestació professional es correspongui amb la qual defineix l'article 1 . 2 . del Reial decret 1382 / 1985 , de 1 de agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta adreça.

Podrà concertar-se un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador en l'Empresa.

El contracte de treball tindrà la durada que les parts acordin.

La jornada, horaris, festes i permisos, així com per a vacances, serà el fixat en les clàusules del contracte, quan no configurin prestacions a càrrec de l'empleat que excedeixin notòriament de les quals siguin usuals en l'àmbit professional corresponent.

Normativa

 • Real Decreto 1382 / 1985 , de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. [BOE legislación consolidada]

Qualsevol altra relació laboral que no pugui incloure's en cap de les definides en aquesta guia.

Requisits dels treballadors

Ser un treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

El treballador haurà de tenir subscrit i en vigor un contracte temporal per a foment de l'ocupació o un contracte formatiu (de pràctiques o per a la formació i l'aprenentatge). El contracte temporal de foment d'ocupació es poden transformar en indefinit amb bonificació a qualsevol moment de la vigència del mateix. Els contractes formatius per tenir dret a l'incentiu, es transformessin en indefinit a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

En el cas de la transformació del contracte temporal de foment d'ocupació per a persones amb discapacitat: subvenció de 3 907 . euros per cada contracte transformat en indefinit a temps complet.

Quan el contracte per temps indefinit es concerti a temps parcial, la subvenció de 3 907 . euros es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacdad severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4 . 500 €/any 5 . 350 €/any
Majors d'anys. 45 5 . 700 €/any 5 . 700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5 . 100 €/any 5 . 950 €/any
Majors d'anys. 45 6 . 300 €/any 6 . 300 €/any

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació correspondrà a l'establert en l'article 2 . 7 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, segons redacció donada per l'article 6 . 2 del Reial decret Llei 2 / 2009 , de 6 de març (BOE de 7 de març).

Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 901 , 52 euros.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 33 % i inferior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social, amb el recàrrec i els interessos de mora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial, tret que l'ocupador sigui un Centre Especial d'Ocupació.

Normativa

 • Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva o les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE]
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre , pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Requisits dels treballadors

El treballador haurà de tenir subscrit i en vigor un contracte en pràctiques, de relleu o substitució per anticipació de l'edat de jubilació.

Els contractes en pràctiques a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, es poden transformar en indefinits amb bonificació; els de relleu i de substitució, qualsevol que sigui la data de celebració, es poden transformar en indefinits amb bonificació a qualsevol moment durant la seva vigència.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i transformi el contracte quan es tracti d'un sol familiar menor de quaranta-cinc anys que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec, o en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

Requisits de l'empresa

Podran ser beneficiaris de les bonificacions que s'indiquen a l'apartat següent, les empreses que tinguin menys de 50 treballadors al moment de la contractació, inclosos els autònoms i societats laborals o cooperatives, sempre que aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi dels treballadors per compte d'altri.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social per cada contracte en pràctiques, de relleu o de substitució per anticipació de l'edat de jubilació per transformació en indefinit: 500 €/any durant tres anys, i de 700 €/any, si és dona.

Quan la transformació dels contractes es realitzi a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'article 2 . 7 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica. En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social, amb el recàrrec i els interessos de mora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial, tret que l'ocupador sigui un Centre Especial d'Ocupació.

Serà aplicable l'establert en la secció primera del capítol primer de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

* La  substitució per anticipació de l'edat de jubilació com a mesura de foment d'ocupació va ser derogada amb efectes de 01/01/2013 segons disposició derogatòria única de la Llei 27 / 2011 , DE 1 de agost, sobre actualització adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Normativa

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-006-7

Actualitzada a gener 2021