Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contracte Indefinit

Indice de continguts

 1. Contracte indefinit
 2. Clàusules específiques del contracte indefinit ordinari
 3. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones amb discapacitat
 4. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació
 5. Clàusules específiques del contracte indefinit per a persones amb discapacitat procedents d'enclavaments laborals
 6. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones amb capacitat intel·lectual límit
 7. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones treballadores readmeses després d'haver cessat en l'empresa per incapacitat permanent total o absoluta
 8. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones desocupades de llarga durada
 9. Clàusules específiques del contracte indefinit per a persones treballadores en situació d'exclusió social
 10. Clàusules específiques del contracte indefinit per a persones treballadores en situació d'exclusió social en empreses d'inserció
 11. Clàusules específiques del contracte indefinit per a dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d'éssers humans, tant amb finalitats d'explotació sexual com laboral
 12. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones víctimes del terrorisme
 13. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones joves amb baixa qualificació beneficiaris del sistema nacional garantia juvenil
 14. Clàusules específiques del contracte indefinit de persones que realitzen formació pràctica en empreses
 15. Clàusules específiques de persones treballadores procedents d'un contracte formatiu (formació en alternança i formatiu per a obtenció de pràctica professional) d'una empresa de treball temporal
 16. Clàusules específiques del contracte indefinit de servei de la llar familiar
 17. Clàusules específiques de conversió de contractes formatius i temporal per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat en indefinit
 18. Clàusules específiques de conversió de contractes formatius (formació en alternança i formatiu per a obtenció de pràctica professional) i de relleu en indefinit i la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries
 19. Clàusules específiques del contracte indefinit de treball en grup
 20. Clàusules específiques del contracte indefinit d'alta direcció

   

Definició

És aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la durada del contracte.

El contracte de treball indefinit podrà ser verbal o escrit.

El contracte de treball indefinit podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus.

Clàusules específiques

Els contractes indefinits poden en alguns casos ser beneficiaris d'Incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que en cada cas s'exigeixin per la Normativa d'aplicació, depenent de les característiques de l'empresa, del treballador i, si escau, de la jornada.

Formalització

En el cas de relació laboral indefinida, hauran de constar per escrit: els acolliments al programa de foment de l'ocupació, quan així ho exigeixi una disposició legal i, en tot cas, els contractes a temps parcial, fixos discontinus i de relleu, els de les persones treballadores que treballin a distància i els contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger. Així com els contractes dels pescadors.

De no observar-se la formalització per escrit quan sigui exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis, tal com estableix l'article 8.2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de persones treballadores fixes, qualsevol que hagi estat la modalitat de la seva contractació, els que no haguessin estat donats d'alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal d'aquests, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació.
Quan es formalitzi el contracte amb una persona treballadora amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

Quan es tracti de treball fix discontinu el contracte s'haurà de formalitzar necessàriament per escrit en el model que s'estableixi, i en ell haurà de figurar la indicació sobre la durada estimada de l'activitat, així com sobre la forma i l'ordre de crida que estableixi el conveni col·lectiu aplicable, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral estimada i la seva distribució horària.

En el supòsit de persones treballadores a distància en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació. L'acord pel qual s'estableixi el treball a distància es formalitzarà per escrit. Tant si l'acord s'establís en el contracte inicial com si fos posterior, li seran aplicable les regles contingudes en l'article 8.4 de l'Estatut dels Treballadors per a la còpia bàsica del contracte de treball.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el número i distribució de les hores contractades.

Les conversions de contractes temporals en indefinits podran celebrar-se amb jornada a temps complet, a temps parcial o fix discontinu i hauran de formalitzar-se per escrit i igual que els contractes inicials, en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal i es comunicaran al Servei Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació.

Normativa

 • Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella.

En aquest contracte regeix l'establert amb caràcter general per als contractes indefinits, sense que doni lloc la seva celebració a l'establiment de contingut específic dins de les Clàusules específiques, al no donar dret a incentiu algun per la contractació.

Normativa

 • Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella.

Requisits de les persones treballadores

Ser persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Persones que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants de serveis d'ocupació en situació laboral d'aturades.

La persona treballadora no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

Queden exclosos les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8.2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Les dues últimes exclusions no s'aplicaran quan es tracti de persones treballadores amb especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquest efecte es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan la persona treballadora estigui inclosa en algun dels grups següents:

 • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
 • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Requisits de l'empresa

Podran sol·licitar els beneficis que a continuació s'indiquen les empreses que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial, així com les cooperatives de treball associat que incorporin treballadors amb discapacitat com a socis i compleixin els requisits següents:

 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d'alta dels treballadors com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents. Si durant el període de bonificació existeix una falta d'ingrés en termini reglamentari d'aquestes obligacions, es produirà la perduda automàtica de les bonificacions regulades en el present Programa, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en aquest termini, tenint-se en compte aquest període com consumit per al computo del temps màxim de bonificació.
 • No haver estat exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el que es preveu en l'article 46.2 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, Text Refós aprovat en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Incentius

Les quanties de referència de les subvencions destinades al finançament de les mesures previstes en l'article 47.2.a) i b) del RD 818/2021, seran les següents:

a) Subvenció per cada contractació indefinida inicial o transformació de contracte temporal en indefinit, a temps complet, de 5.500 euros amb caràcter general (6.000 euros si la persona treballadora a la qual es realitza la contractació indefinida inicial és dona, major de 45 anys o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el servei públic d'ocupació competent).

Quan la contractació indefinida inicial, a temps complet, se celebri amb persones treballadores amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, segons el que es preveu en l'article 5.c), la subvenció serà de 7.000 euros (7.500 euros si la persona contractada és dona o major de 45 anys, o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el servei públic d'ocupació competent).

b) Les quanties de les subvencions a la contractació indefinida, indicades en la lletra a) anterior, es podran incrementar fins a 2.000 euros quan la contractació es realitzi per persones treballadores autònomes o per una cooperativa o societat laboral que contractin el seu primer empleat, o bé quan les persones treballadores amb discapacitat procedeixin d'un enclavament laboral. En aquest últim supòsit, es requerirà que l'empresa col·laboradora realitzi la contractació sense solució de continuïtat i transcorregut, almenys, un termini de tres mesos des de la incorporació del treballador o treballadora a l'enclavament.

Així mateix, s'aplicaran les quanties indicades en la lletra a) anterior quan les persones treballadores amb discapacitat procedeixin directament de centres especials d'ocupació, sense passar per un enclavament laboral, sempre que acreditin una antiguitat en els mateixos de, almenys, sis mesos i no hagi transcorregut més de tres mesos des que fos baixa com a treballador del centre especial d'ocupació, qualsevol que fora la causa d'aquesta.

Quan el contracte es concerti a temps parcial, aquesta subvenció es reduirà proporcionalment en funció de la jornada realitzada, sense que aquesta pugui ser inferior al 50 per cent de la jornada a temps complet d'una persona treballadora comparable. Aquest límit mínim de durada de la jornada a temps parcial a l'efecte de la concessió d'aquestes subvencions, no resultarà d'aplicació en relació amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, com a mesura d'adequació de l'ocupació a les seves capacitats.

Bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4.500 €/any 5.350 €/any
Majors d'anys. 45 5.700 €/any 5.700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5.100 €/any 5.950 €/any
Majors d'anys. 45 6.300 €/any 6.300 €/any

En els supòsits de contractació a temps parcial, les citades quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta.

L'empresa, per a poder bonificar-se en la quota empresarial, haurà de complir els requisits establerts en els articles 5 al 9 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre) i en el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener.

La subvenció per adaptació de llocs de treball estarà destinada a finançar les mesures d'accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació i les mesures adequades en funció de les necessitats de cada situació concreta, tret que aquestes mesures suposin una càrrega excessiva per a l'entitat, així com la dotació de mitjans de protecció personal per a evitar riscos laborals a les persones treballadores amb discapacitat contractades i/o i eliminació de barreres arquitectòniques o obstacles que impedeixin o dificultin el seu treball.

La quantia de referència de la citada subvenció serà de 1.800 euros per persona treballadora contractada durant el període mínim que estableixi cada servei públic d'ocupació, sense que en cap cas depassi el cost real que, a aquest efecte, es justifiqui per la referida adaptació, dotació o eliminació.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de persones treballadores amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de persones treballadores amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Les subvencions per la contractació de persones treballadores amb discapacitat és competència de les comunitats autònomes, excepte en el cas de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. És important que abans de formalitzar el contracte de treball, en el supòsit que es vagi a sol·licitar subvenció, informar-se prèviament en el servei públic d'ocupació de la seva comunitat autònoma.

Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment dels requisits, depèn de cada comunitat autònoma i les Direccions Provincials del SEPE de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Normativa

 • Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació.

Requisits de les persones treballadores

Ser persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

La disminució de la capacitat de treball s'apreciarà posant-se aquesta en relació amb la capacitat normal de treball d'una persona de similar qualificació professional.

La determinació del grau de discapacitat es durà a terme pels Equips multiprofessionals en resolució motivada, aplicant-se els barems establerts en la corresponent norma reglamentària.

Persones que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants de serveis d'ocupació en situació laboral d'aturades.

La persona treballadora no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

Queden excloses les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8.2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Aquesta exclusió no s'aplicarà quan es tracti de persones treballadores amb especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquest efecte, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan la persona treballadora estigui inclosa en algun dels grups següents:

 • a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100.
 • b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.

Característiques del contracte

Els contractes que concertin els Centres Especials d'Ocupació podran ser de caràcter indefinit amb excepció del contracte de treball a distància.

Respecte de les cotitzacions a la Seguretat Social, s'aplicarà el règim de bonificacions o exempcions de quotes que, amb caràcter general o específic, resulti més beneficiosa.

Amb la finalitat de facilitar l'adaptació professional de la persona treballadora amb discapacitat per a l'acompliment de les tasques que constitueixen el contingut del seu lloc de treball o, en el seu cas, completar la formació necessària per a aquest, en els contractes podrà pactar-se un període d'adaptació al treball que, al seu torn, tindrà el caràcter de període de prova i la durada de la qual no podrà excedir de sis mesos.

La necessitat que la persona treballadora amb discapacitat passi per un període d'adaptació al treball i les condicions d'aquest seran determinades per l'Equip multiprofessional.

En matèria de jornada de treball, descansos, festes, vacances i permisos s'estarà al que es disposa en la secció cinquena del capítol segon del títol I de l'Estatut dels Treballadors, sense perjudici de les peculiaritats següents:

 • a) Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries excepte les necessàries per a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris.
 • b) La persona treballadora, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball per a assistir a tractaments de rehabilitació medicofuncionals i per a participar en accions d'orientació, formació i readaptació professional, amb dret a remuneració sempre que tals absències no excedeixin de deu dies en un semestre.

Requisits de l'empresa

Són empreses promogudes principalment per associacions de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, sense perjudici que qualsevol persona física o jurídica pugui constituir un.

L'objectiu principal d'aquests centres és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

Per a obtenir la qualificació de Centre Especial d'Ocupació, les empreses han de comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de persones treballadores amb discapacitat i sol·licitar la corresponent qualificació a l'administració competent.

Els Centres Especials d'Ocupació són empreses l'objectiu principal de les quals és el de proporcionar a les persones treballadores amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d'aquestes en el mercat ordinari de treball.

Poden ser creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes. Per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per a ser empresaris.

Poden tenir caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre.

És indispensable la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE), o, en el seu cas, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques.

La gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten qualsevol empresa.

Podran sol·licitar els beneficis que a continuació s'indiquen els Centres Especials d'Ocupació que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d'alta de les persones treballadores com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents. Si durant el període de bonificació existeix una falta d'ingrés en termini reglamentari d'aquestes obligacions, es produirà la perduda automàtica de les bonificacions regulades en el present Programa, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en aquest termini, tenint-se en compte aquest període com consumit per al computo del temps màxim de bonificació.

No haver estat exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 i 46 bis de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, Text Refós aprovat en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Els Centres Especials d'Ocupació que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Incentius

El programa d'inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat de treball protegit té per objecte la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de treball protegit, mitjançant la concessió de subvencions públiques dirigides a fomentar la creació i manteniment de llocs de treball en els centres especials d'ocupació que haguessin rebut la seva qualificació com a tal en els termes legalment establerts.

Les ajudes per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, consisteixen en:

Bonificació del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta.

Subvenció a la inversió fixa, que serà de fins a 12.000 euros per cada nova contractació amb caràcter indefinit o per cada transformació en indefinit de contractes temporals o de durada determinada que es realitzin amb persones amb discapacitat, sense que en cap cas depassi el cost real que, a aquest efecte, es justifiqui per la referida inversió.

Subvencions de cost salarial, que es graduaran tenint en compte el tipus i grau de discapacitat de les persones destinatàries últimes d'aquest programa, així com l'estabilitat dels llocs de treball que ocupen, en els següents termes: En el cas de persones treballadores amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, la quantia mínima de la subvenció per cada persona treballadora serà equivalent al 55 per cent del salari mínim interprofessional vigent (60 per cent si és dona o major de 45 anys) quan tingui un contracte indefinit, i al 50 per cent quan tingui un contracte temporal amb la durada mínima que estableixi, en el seu cas, el servei públic d'ocupació. En el cas de persones treballadores amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65 per cent, la quantia mínima de la subvenció per cada persona treballadora serà equivalent al 50 per cent del salari mínim interprofessional vigent quan tingui un contracte indefinit, i al 40 per cent quan tingui un contracte temporal amb la durada mínima que estableixi, en el seu cas, el servei públic d'ocupació.

Subvenció per adaptació de llocs de treball, incloses les mesures d'accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació i les mesures adequades en funció de les necessitats de cada situació concreta, tret que aquestes mesures suposin una càrrega excessiva per a l'entitat, així com la dotació de mitjans de protecció personal i eliminació de barreres arquitectòniques, tindrà una quantia màxima de 1.800 euros per persona treballadora amb discapacitat contractada durant el període mínim que estableixi cada servei públic d'ocupació, sense que en cap cas depassi el cost real que, a aquest efecte, es justifiqui per la referida adaptació, dotació o eliminació.

La subvenció pels serveis d'ajust personal i social que presten les unitats de suport a l'activitat professional tindrà la quantia assenyalada en l'article 4.2 del Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació.

S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips multiprofessionals, emmarcats dins dels Serveis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que les persones treballadores amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en aquest.

Altres característiques

El treball que realitzi la persona treballadora amb discapacitat en els Centres Especials d'Ocupació haurà de ser productiu i remunerat, adequat a les característiques individuals del treballador, amb vista a afavorir la seva adaptació personal i social, i facilitar, en el seu cas, la seva posterior integració laboral en el mercat ordinari de treball.

Amb la finalitat de garantir que el treball s'adeqüi en tot moment a les característiques personals i professionals de la persona treballadora amb discapacitat i valorar el grau d'adaptació professional aconseguit, els Equips Multiprofessionals els sotmetran a revisió, almenys amb una periodicitat de dos anys. Si a conseqüència de la revisió dels citats Equips Multiprofessionals observessin que el treball que realitza la persona treballadora suposa un greu risc per a la seva salut, hauran de declarar la inadequació d'aquest, havent de passar en aquest cas el treballador a ocupar un altre lloc adequat a les seves característiques dins del propi Centre i de no ser això possible cessaran en la prestació de serveis.

En el cas que el risc quedés constatat amb anterioritat a la revisió periòdica de l'Equip Multiprofessional, es procedirà de la mateixa forma, donant compte d'això immediatament a l'Equip Multiprofessional.

  

Normativa

 • Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials d'Ocupació.
 • Reial decret 427/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1368/1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als centres especials d'ocupació.
 • Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982 , de 7 de abril, d'Integració Social del Minusvàlid (actual article 43 del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels Centres Especials d'Ocupació.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

El trànsit de les persones treballadores amb discapacitat des de l'ocupació en els centres especials d'ocupació a l'ocupació en empreses del mercat ordinari, especialment a través dels enclavaments laborals regulats en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, incentivant la seva contractació amb caràcter indefinit.

Requisits de les persones treballadores

Ser persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut com a tal per l'Organisme Competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Procedir d'un enclavament laboral i estar en situació d'excedència voluntària en el Centre Especial d'Ocupació.

Pertànyer a algun dels següents col·lectius (segons s'estableix en l'article 6 del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer):

a) Les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

b) Les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

c) Les dones amb discapacitat no incloses en els paràgrafs anteriors amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Requisits de l'empresa

Ser empresa col·laboradora i reunir els requisits establerts en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer (BOE de 21 de febrer).

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.

Incentius

L'empresa col·laboradora que contracti una persona treballadora de l'enclavament que pertanyi al col·lectiu del grup a) o b) tindrà dret a les subvencions establertes en l'RD 818/2021, de 28 de setembre.

Si l'empresa col·laboradora contracta a una persona treballadora de l'enclavament que pertanyi al col·lectiu del grup c), tindrà dret a les subvencions establertes en l'RD 818/2021, de 28 de setembre.

Bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4.500 €/any 5.350 €/any
Majors d'anys. 45 5.700 €/any 5.700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5.100 €/any 5.950 €/any
Majors d'anys. 45 6.300 €/any 6.300 €/any

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació correspondrà al que s'estableix en l'article 10 del RD Llei 1/2023, de 10 de gener.

Obligacions de l'empresa

Les empreses beneficiàries estaran obligades a mantenir l'estabilitat d'aquestes persones treballadores per un temps mínim de tres anys i, en cas d'acomiadament procedent, hauran de substituir-los per altres persones treballadores amb discapacitat.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Altres característiques

En el no previst en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, serà aplicable a les empreses col·laboradores i a aquests contractes el règim sobre requisits i exclusions, així com d'obligacions, inclosa la de manteniment de l'estabilitat en l'ocupació dels treballadors, aplicable a les ajudes regulades en el Reial decret 818/2021, de 28 de setembre.

Normativa

 • Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació.

Requisits de les persones treballadores

Es consideren persones amb capacitat intel·lectual límit aquelles que es determinen en l'article 2 del Reial decret 368/2021, de 25 de maig, sobre mesures d'acció positiva per a promoure l'accés a l'ocupació de persones amb capacitat intel·lectual límit.

Ser persona amb capacitat intel·lectual limiti que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants de serveis d'ocupació en situació laboral d'aturades, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat almenys d'un 20% de discapacitat intel·lectual i que no aconsegueixin el 33%.

Queden excloses les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte.

La persona treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims.

La persona treballadora no ha d'haver estat vinculada a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors/as que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu.

Característiques del contracte

Els contractes objecte de les ajudes que s'indiquen en l'apartat d'incentius hauran de realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial.

Requisits de l'empresa

Podran sol·licitar els beneficis que a continuació s'indiquen les empreses i els treballadors i treballadores autònoms que contractin persones treballadores amb capacitat intel·lectual limiti per temps indefinit a jornada completa o parcial, així com les cooperatives de treball associat que incorporin persones treballadores amb capacitat intel·lectual limiti com a socis i sòcies i compleixin els requisits següents:

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d'alta de les persones treballadores com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents.

No haver estat exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el que es preveu en els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, Text Refós aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa. La citada exclusió afectarà un numero de contractes igual al d'extincions produïdes.

Incentius

Subvenció* de 2000 euros per cada contracte subscrit a temps complet.

Quan el contracte per temps indefinit es concerti a temps parcial, la subvenció de 2000 euros es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.
Bonificació de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

Bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys.

Si la contractació es realitza a temps parcial, la citada quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta i es correspondrà amb el que s'estableix en l'article 10 del RD Llei 1/2023, de 10 de gener.

La subvenció per adaptació de llocs de treball estarà destinada a finançar les mesures d'accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació i les mesures adequades en funció de les necessitats de cada situació concreta, tret que aquestes mesures suposin una càrrega excessiva per a l'entitat, així com la dotació de mitjans de protecció personal per a evitar riscos laborals a les persones treballadores amb discapacitat contractades i/o eliminació de barreres arquitectòniques o obstacles que impedeixin o dificultin el seu treball.

La quantia de referència de la citada subvenció serà de 1.800 euros per persona treballadora contractada durant el període mínim que estableixi cada servei públic d'ocupació, sense que en cap cas depassi el cost real que, a aquest efecte, es justifiqui per la referida adaptació, dotació o eliminació.

* Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment dels requisits depèn de cada comunitat autònoma i les Direccions Provincials de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació.

La contractació indefinida que suposi la readmissió de persones treballadores que haguessin cessat en l'empresa per incapacitat permanent total o absoluta, segons els supòsits previstos en l'article 2.1 i 2 del Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual en compliment del que es preveu en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids.

Incentius

Bonificació de 138 euros/mes durant 2 anys.

sempre que la citada readmissió no respongui a un dret de les persones treballadores a reincorporar-se al lloc de treball.

La bonificació indicada en el paràgraf anterior serà també d'aplicació en els supòsits de persones majors de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com de persones majors d'aquesta edat que recuperen la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual en compliment del que es preveu en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids.

Requisits de les persones treballadores

Persones desocupades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 anteriors a la contractació.

Caracteristicas del contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits de l'empresa

L'empresa haurà de mantenir en ocupació a la persona treballadora contractada almenys 3 anys des de la data d'inici de la relació laboral.

A l'efecte del compliment de les obligacions de manteniment de la situació d'alta, o assimilada a la d'alta, en el corresponent règim de la Seguretat Social, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats o reconeguts com a improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores, o per resolució del període de prova. Així mateix, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball causades per jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de l'empresari, per expiració del temps convingut en cas de contractes formatius o de durada determinada bonificats en aquesta norma, o per fi de la crida de persones treballadores amb contracte fix-discontinu, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades.

Incentius

Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de:

 • Homes: 110 euros/mes.
 • Dones i persones majors de 45 anys: la bonificació indicada serà de 128 euros/mes.

Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte d'acord amb el que s'estableix en l'article 10.2 del Reial decret llei 1/2023.

Durada

 • 3 anys

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Persones treballadores que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants de serveis d'ocupació en situació laboral d'aturades i es trobin incloses en algun dels col·lectius relacionats en l'article 2.1 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, així com qualsevol altre col·lectiu que, per les seves característiques i situació soci econòmica tingui acreditada aquesta condició pels serveis socials o òrgans competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

 • A) Perceptors de Rendes Mínimes d'Inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.
 • B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per alguna de les següents causes:
  • Falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la Unitat Perceptora.
  • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
 • C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta, procedents d'Institucions de Protecció de Menors.
 • D) Persones amb problemes de drogoaddicció o altres trastorns addictius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.
 • E) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i ex reclusos.
 • F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial a què es refereix l'article 53.4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.
 • G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 • H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla,
 • I) Uns altres que determinin els serveis públics d'ocupació competents de les comunitats autònomes.

A l'efecte de l'aplicació de la bonificació de quotes, l'empresa haurà de comptar prèviament amb l'acreditació de la situació d'exclusió social pels serveis socials o òrgan públic competent, conforme a l'assenyalat en l'article 6.d) del RD Llei 1/2023, de 10 de gener, i mantenir la documentació acreditativa durant cinc anys a la disposició dels òrgans competents per a la verificació, vigilància i control de les bonificacions.

En aquells supòsits en els quals la persona treballadora contractada hagi finalitzat un contracte de treball amb una empresa d'inserció durant els 12 mesos anteriors, no hagi prestat posteriorment els seus serveis per compte d'altri per un període superior a 30 dies per a un altre ocupador amb posterioritat al cessament en l'empresa d'inserció i sigui contractada amb caràcter indefinit per un ocupador que no tingui la condició d'empresa d'inserció o centre especial d'ocupació, la bonificació serà de 147 euros/mes durant un període màxim de 12 mesos. A la finalització d'aquest període de 12 mesos, serà aplicable la bonificació anterior fins a completar la durada màxima prevista en aquest apartat.

La persona treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims.

La persona treballadora no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden excloses les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu.

Característiques del contracte

Els contractes objecte de les ajudes que s'indiquen en l'apartat d'incentius podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el que es preveu en l'Article 46 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE de 8 d'agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats quedaran excloses per un període de 12 mesos de les bonificacions. La citada exclusió afectés un nombre de contractes igual al d'extincions produïdes.

Incentius

Bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys.

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació es *reducira proporcionalment en funció de la jornada establerta en el contracte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 del RD Llei 1/2023, de 10 de gener.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits dels persones treballadores

Persones treballadores en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials públics competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

 • A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.
 • B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:
  • Falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat perceptora..

  • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
 • C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.
 • D) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de rehabilitació o reinserció social.
 • I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.
 • F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i els ex interns.
 • G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 • H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

La persona treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, amb l'empresari o dels qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims. La persona treballadora no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit, o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden excloses les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos, previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8.2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, o temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial, havent d'en aquest cas ser la jornada diària o setmanal superior a la meitat de la jornada del treballador a temps complet comparable.

També es podrà concertar el contracte temporal de foment d'ocupació per a treballadors en situació d'exclusió social. Es formalitzaran per escrit en el model que es disposi pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Ser societat mercantil o societat cooperativa qualificada com a empresa d'inserció, que realitzi una activitat econòmica l'objecte social de la qual sigui la integració i formació soci-laboral de persones en situació d'exclusió social.

Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, és a dir, entitats sense ànim de lucre, associacions sense finalitats lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contempli la inserció social de persones desfavorides, que promoguin la constitució d'empreses d'inserció. Aquesta participació serà almenys d'un 51 % del capital social per a les societats mercantils. En el cas de societats cooperatives i societats laborals aquesta participació haurà de situar-se en els límits màxims recollits en les diferents legislacions que els sigui aplicable als socis col·laboradors o associats.

Trobar-se inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre Administratiu d'empreses d'Inserció de la Comunitat Autònoma.

Mantenir en còmput anual, un percentatge de treballadors en procés d'inserció, d'almenys el % 30 durant els primers tres anys d'activitat i d'almenys el % 50 del total de la plantilla a partir del quart any, no podent ser inferior a dos.

No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social.

Aplicar, almenys, el % 80 dels excedents disponibles a la millora o ampliació de les seves estructures productives i d'inserció.

Presentar anualment un Balanç Social que inclogui memòria econòmica i social, grau d'inserció al mercat laboral ordinari i composició de la plantilla, informació sobre les tasques d'inserció realitzades i previsions per al proper exercici.

Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos, derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del RD Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

Cada contracte indefinit donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 850 €/any durant 3 anys.

Quan el contracte es formalitzi amb persones menors de 30 anys o menors de 35 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, donarà dret a una bonificació de 147 euros/mes, durant 3 anys.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de 12 mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Disposició Addicional 6a del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

La contractació indefinida de dones que tinguin acreditada la condició de víctimes de violència de gènere, de violències sexuals o de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual o d'explotació laboral i dones en contextos de prostitució conforme a les definicions contingudes en els articles 6.e), f) i g) del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener. No sent necessària la seva inscripció en els serveis públics d'ocupació.

a) Dones víctimes de violència de gènere: les dones que acreditin aquesta situació de conformitat amb el que es preveu en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

b) Dones víctimes de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució: les dones que acreditin aquesta situació mitjançant informe d'un servei públic encarregat de l'atenció integral a les víctimes de tràfic, explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució o per entitats socials especialitzades degudament reconegudes per les Administracions públiques competents en la matèria, d'acord amb el que es disposa en l'article 47 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

c) Dones víctimes de violències sexuals: les dones majors de 16 anys que acreditin aquesta situació de conformitat amb el que es preveu en l'article 37 de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecte de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, inclosa la modalitat de fixos discontinus, mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Podran celebrar aquest contracte totes les empreses, incloses les cooperatives o societats laborals, que incorporin a aquest col·lectiu com a socis treballadors o de treball, sempre que l'entitat hagi optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d'altri, així com els autònoms que contractin treballadors inclosos en aquest col·lectiu.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el que es preveu en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE de 8 d'agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin contractes bonificats per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, quedaran excloses per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació. La citada exclusió afectés un nombre de contractes igual al d'extincions produïd

Incentius

Cada contracte indefinit donarà dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social per cada persona treballadora.

Bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació es reduirà proporcionalment en funció de la jornada establerta en el contracte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 del RD Llei 1/2023, de 10 de gener.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el 60% del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Requisits de les persones treballadores

La contractació indefinida de persones que tinguin acreditada la condició de víctima del terrorisme conforme a la definició continguda en l'article 6.h del Reial decret llei 1/2023 (Persones víctimes del terrorisme: Les persones que acreditin aquesta condició d'acord amb el que es disposa en l'article 34 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme).

Incentius

Bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme.

Requisits de la persona treballadora

Persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació i que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Es consideraran persones joves amb baixa qualificació aquelles que no hagin aconseguit els estudis corresponents al títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà del sistema de Formació Professional, d'acord amb la declaració que realitzin referent a això en la seva inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El falsejament en aquesta declaració podrà donar lloc a la seva exclusió com a persones beneficiàries del citat Sistema.

Requisits de l'empresa

a) No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 33.7.f) de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

b) Respecte dels beneficis en les cotitzacions de la Seguretat Social, no haver estat exclòs de l'accés a les ajudes, subvencions, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació, per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Així mateix, respecte de les subvencions públiques, no haver estat exclòs de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació de programes d'ocupació per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.

En el cas que es tracti de beneficis en les quotes de la Seguretat Social, la data en què s'haurà d'estar al corrent en el compliment d'aquestes obligacions serà aquella en la qual es comuniqui a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'alta de la persona treballadora o la variació de dades corresponent en el cas que l'inici del dret a la bonificació de quotes no es produeixi a conseqüència de l'alta.

A l'efecte de considerar-se complert el requisit de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries durant tota la durada dels beneficis, així com per a l'accés a nous beneficis, es considerarà que els certificats emesos per via telemàtica per l'òrgan competent tindran un termini de validesa de sis mesos des de la seva emissió, quedant acreditat el compliment del citat requisit durant la totalitat d'aquest termini, amb independència de la situació tributària en la qual es trobi l'empresa entre la data a la qual es refereix el paràgraf anterior i la del venciment del termini de validesa de sis mesos indicat anteriorment. Aquest termini de validesa s'estendrà durant altres sis mesos des que es verifiqui, dins de cadascun d'aquests terminis, la condició de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries per l'accés a nous beneficis.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l'ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, en els termes i condicions establerts en l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en el seu desenvolupament reglamentari, tret que s'estableixi legalment la inaplicació d'algun dels apartats d'aquest article.

En el supòsit de beneficis en les quotes empresarials de la Seguretat Social, si durant el període del seu gaudi concorren les circumstàncies establertes en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es produirà la pèrdua automàtica dels beneficis regulats en la present norma, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en termini reglamentari, tret que siguin degudes a error de l'Administració, tenint-se en compte aquest període com consumit per al còmput del temps màxim de gaudi de tals beneficis. La citada pèrdua automàtica de beneficis s'aplicarà exclusivament respecte de les persones treballadores en les quals concorrin les circumstàncies descrites en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en el marc de les liquidacions de quotes practicades en el sistema de liquidació directa al qual es refereix l'article 22 de la citada llei.

A aquest efecte s'entendrà que les empreses no es troben al corrent en el compliment del requisit al qual es refereix aquesta lletra d) quan l'alta de la persona treballadora s'hagi comunicat per l'empresa davant la Tresoreria General de la Seguretat Social en moment posterior a la finalització del termini reglamentari de presentació de la corresponent liquidació de quotes o, en el seu cas, a aquell en el qual s'hagi realitzat l'última confirmació de la liquidació de quotes, dins del corresponent termini reglamentari de presentació, en la qual hauria d'haver-se inclòs per primera vegada a la persona treballadora afectada amb aplicació de les bonificacions en la cotització de què es tracti.

e) Comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seva implantació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El requisit previst en el paràgraf anterior s'entendrà compliment amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registro i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Característiques del contracte

Els contractes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, a temps complet, a temps parcial o fix discontinu.

Es formalitzarà per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Incentius

En el primer any de vigència d'aquest reial decret llei, els contractes indefinits que se celebrin amb persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació i que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, donaran dret a una bonificació en la cotització, en els termes establerts en l'article 10, de 275 euros/mes, durant tres anys.

El Govern podrà ampliar, per anys successius, la mesura prevista quan ho permetin les disponibilitats financeres del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil vigent a cada moment.

Altres característiques

En les bonificacions a la contractació laboral indefinida, inclosa la transformació de contractes en els supòsits previstos en aquesta norma, i per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, el beneficiari haurà de mantenir a la persona destinatària d'aquestes mesures en situació d'alta, o assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, almenys tres anys des de la data d'inici del contracte, transformació o incorporació bonificats. Aquesta obligació és aplicable en els supòsits i els termes d'aquest apartat quan es gaudeixi de subvencions previstes en l'article 1.2.

A l'efecte del compliment de les obligacions de manteniment de la situació d'alta, o assimilada a la d'alta, en el corresponent règim de la Seguretat Social, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats o reconeguts com a improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores, o per resolució del període de prova. Així mateix, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball causades per jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de l'empresari, per expiració del temps convingut en cas de contractes formatius o de durada determinada bonificats en aquesta norma, o per fi de la crida de persones treballadores amb contracte fix-discontinu, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades. També quedaran excloses les extincions de contractes a persones treballadores amb discapacitat de centres especials d'ocupació que passin de prestar els seus serveis en centres especials d'ocupació a l'empresa ordinària.

L'incompliment de les obligacions de manteniment de l'alta, o de la situació assimilada a l'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, previstes en aquest article, determinarà la pèrdua del dret als corresponents beneficis, amb aplicació del que s'estableix en l'article 13.

Normativa

 • Disposició addicional primera del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de la persona treballadora

La contractació indefinida o la incorporació com a persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de les persones que desenvolupin formació pràctica en les empreses per part de l'empresa on les realitzi, ja sigui a la finalització o durant el desenvolupament d'aquesta.

Requisits de l'empresa

a) No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 33.7.f) de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

b) Respecte dels beneficis en les cotitzacions de la Seguretat Social, no haver estat exclòs de l'accés a les ajudes, subvencions, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació, per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Així mateix, respecte de les subvencions públiques, no haver estat exclòs de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació de programes d'ocupació per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.

En el cas que es tracti de beneficis en les quotes de la Seguretat Social, la data en què s'haurà d'estar al corrent en el compliment d'aquestes obligacions serà aquella en la qual es comuniqui a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'alta de la persona treballadora o la variació de dades corresponent en el cas que l'inici del dret a la bonificació de quotes no es produeixi a conseqüència de l'alta.

A l'efecte de considerar-se complert el requisit de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries durant tota la durada dels beneficis, així com per a l'accés a nous beneficis, es considerarà que els certificats emesos per via telemàtica per l'òrgan competent tindran un termini de validesa de sis mesos des de la seva emissió, quedant acreditat el compliment del citat requisit durant la totalitat d'aquest termini, amb independència de la situació tributària en la qual es trobi l'empresa entre la data a la qual es refereix el paràgraf anterior i la del venciment del termini de validesa de sis mesos indicat anteriorment. Aquest termini de validesa s'estendrà durant altres sis mesos des que es verifiqui, dins de cadascun d'aquests terminis, la condició de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries per l'accés a nous beneficis.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l'ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, en els termes i condicions establerts en l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en el seu desenvolupament reglamentari, tret que s'estableixi legalment la inaplicació d'algun dels apartats d'aquest article.

En el supòsit de beneficis en les quotes empresarials de la Seguretat Social, si durant el període del seu gaudi concorren les circumstàncies establertes en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es produirà la pèrdua automàtica dels beneficis regulats en la present norma, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en termini reglamentari, tret que siguin degudes a error de l'Administració, tenint-se en compte aquest període com consumit per al còmput del temps màxim de gaudi de tals beneficis. La citada pèrdua automàtica de beneficis s'aplicarà exclusivament respecte de les persones treballadores en les quals concorrin les circumstàncies descrites en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en el marc de les liquidacions de quotes practicades en el sistema de liquidació directa al qual es refereix l'article 22 de la citada llei.

A aquest efecte s'entendrà que les empreses no es troben al corrent en el compliment del requisit al qual es refereix aquesta lletra d) quan l'alta de la persona treballadora s'hagi comunicat per l'empresa davant la Tresoreria General de la Seguretat Social en moment posterior a la finalització del termini reglamentari de presentació de la corresponent liquidació de quotes o, en el seu cas, a aquell en el qual s'hagi realitzat l'última confirmació de la liquidació de quotes, dins del corresponent termini reglamentari de presentació, en la qual hauria d'haver-se inclòs per primera vegada a la persona treballadora afectada amb aplicació de les bonificacions en la cotització de què es tracti.

e) Comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seva implantació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El requisit previst en el paràgraf anterior s'entendrà compliment amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registro i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Característiques del contracte

Els contractes podran realitzar-se amb caràcter indefinit, a temps complet, a temps parcial o fix discontinu.

Es formalitzarà per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Incentius

La contractació indefinida per part de l'empresa on està desenvolupant la formació pràctica donarà dret a una bonificació de 138 €/mes durant 3 anys o tota la vigència del contracte en cas de contractar una persona amb discapacitat (Art. 25 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener).

La contractació indefinida o la incorporació com a persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de les persones que desenvolupin formació pràctica en les empreses per part de l'empresa on les realitzi, ja sigui a la finalització o durant el desenvolupament d'aquesta.

Per al cas d'incorporació com a persona sòcia en la cooperativa, la citada bonificació només serà aplicable quan aquesta entitat hagi optat per un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d'altri.

Altres característiques

En les bonificacions a la contractació laboral indefinida, inclosa la transformació de contractes en els supòsits previstos en aquesta norma, i per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, el beneficiari haurà de mantenir a la persona destinatària d'aquestes mesures en situació d'alta, o assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, almenys tres anys des de la data d'inici del contracte, transformació o incorporació bonificats. Aquesta obligació és aplicable en els supòsits i els termes d'aquest apartat quan es gaudeixi de subvencions previstes en l'article 1.2.

A l'efecte del compliment de les obligacions de manteniment de la situació d'alta, o assimilada a la d'alta, en el corresponent règim de la Seguretat Social, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats o reconeguts com a improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores, o per resolució del període de prova. Així mateix, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball causades per jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de l'empresari, per expiració del temps convingut en cas de contractes formatius o de durada determinada bonificats en aquesta norma, o per fi de la crida de persones treballadores amb contracte fix-discontinu, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades. També quedaran excloses les extincions de contractes a persones treballadores amb discapacitat de centres especials d'ocupació que passin de prestar els seus serveis en centres especials d'ocupació a l'empresa ordinària.

L'incompliment de les obligacions de manteniment de l'alta, o de la situació assimilada a l'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, previstes en aquest article, determinarà la pèrdua del dret als corresponents beneficis, amb aplicació del que s'estableix en l'article 13.

Normativa

 • Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.
 • Article 25 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de la persona treballadora

Persona treballadora que hagi estat contractada per una empresa de treball temporal amb un contracte formatiu (formació en alternança o formatiu per a l'obtenció de pràctica professional) prestant serveis en l'empresa i sense solució de continuïtat se celebri aquest contracte.

Requisits de l'empresa

a) No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 33.7.f) de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

b) Respecte dels beneficis en les cotitzacions de la Seguretat Social, no haver estat exclòs de l'accés a les ajudes, subvencions, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació, per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Així mateix, respecte de les subvencions públiques, no haver estat exclòs de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació de programes d'ocupació per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites, de conformitat amb el que es preveu en els articles 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.

En el cas que es tracti de beneficis en les quotes de la Seguretat Social, la data en què s'haurà d'estar al corrent en el compliment d'aquestes obligacions serà aquella en la qual es comuniqui a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'alta de la persona treballadora o la variació de dades corresponent en el cas que l'inici del dret a la bonificació de quotes no es produeixi a conseqüència de l'alta.

A l'efecte de considerar-se complert el requisit de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries durant tota la durada dels beneficis, així com per a l'accés a nous beneficis, es considerarà que els certificats emesos per via telemàtica per l'òrgan competent tindran un termini de validesa de sis mesos des de la seva emissió, quedant acreditat el compliment del citat requisit durant la totalitat d'aquest termini, amb independència de la situació tributària en la qual es trobi l'empresa entre la data a la qual es refereix el paràgraf anterior i la del venciment del termini de validesa de sis mesos indicat anteriorment. Aquest termini de validesa s'estendrà durant altres sis mesos des que es verifiqui, dins de cadascun d'aquests terminis, la condició de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries per l'accés a nous beneficis.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l'ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, en els termes i condicions establerts en l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en el seu desenvolupament reglamentari, tret que s'estableixi legalment la inaplicació d'algun dels apartats d'aquest article.

En el supòsit de beneficis en les quotes empresarials de la Seguretat Social, si durant el període del seu gaudi concorren les circumstàncies establertes en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es produirà la pèrdua automàtica dels beneficis regulats en la present norma, respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en termini reglamentari, tret que siguin degudes a error de l'Administració, tenint-se en compte aquest període com consumit per al còmput del temps màxim de gaudi de tals beneficis. La citada pèrdua automàtica de beneficis s'aplicarà exclusivament respecte de les persones treballadores en les quals concorrin les circumstàncies descrites en l'article 20.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en el marc de les liquidacions de quotes practicades en el sistema de liquidació directa al qual es refereix l'article 22 de la citada llei.

A aquest efecte s'entendrà que les empreses no es troben al corrent en el compliment del requisit al qual es refereix aquesta lletra d) quan l'alta de la persona treballadora s'hagi comunicat per l'empresa davant la Tresoreria General de la Seguretat Social en moment posterior a la finalització del termini reglamentari de presentació de la corresponent liquidació de quotes o, en el seu cas, a aquell en el qual s'hagi realitzat l'última confirmació de la liquidació de quotes, dins del corresponent termini reglamentari de presentació, en la qual hauria d'haver-se inclòs per primera vegada a la persona treballadora afectada amb aplicació de les bonificacions en la cotització de què es tracti.

e) Comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seva implantació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El requisit previst en el paràgraf anterior s'entendrà compliment amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registro i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Característiques del contracte

El contracte es realitzarà a temps complet i de manera indefinida.

Es formalitzarà per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Incentius

En el cas que la persona treballadora hagi estat contractada per una empresa de treball temporal amb un contracte formatiu (formació en alternança o formatiu per a l'obtenció de pràctica professional) prestant serveis en l'empresa i sense solució de continuïtat se celebri aquest contracte, l'empresa tindrà dret a la bonificació en la cotització establerta en l'Art. 24 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, amb les següents quanties:

Homes: 128 euros/mes.

Dones: 147 euros/mes.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: Indefinida.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Definició

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar a la qual concerten el titular d'aquest, com a persona ocupadora i persona ocupada que depenentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

Característiques del contracte

Els ocupadors podran contractar les persones treballadores directament o a través dels Serveis Públics d'Ocupació o de les Agències de Col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.

La forma del contracte de treball s'ajustarà al previst en l'Estatut dels Treballadors.

El contracte es podrà celebrar

 • De paraula
 • Per escrit

Excepte prova en contrari, a falta de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i a jornada completa.

Qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit, fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

La persona treballadora haurà de rebre informació sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral si els mateixos no figuren en el contracte formalitzat per escrit, d'acord amb l'establert en el Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa l'article 8, apartat 5, de la Llei de l'Estatut dels Treballadors en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball.

A més dels extrems al fet que es refereix l'article 2.2 del Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, aquesta informació haurà de comprendre:

a) Les prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.

b) La durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació dels mateixos.

c) El règim de les pernoctes de la persona emprada de llar al domicili familiar, si escau.

D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les persones ocupadores models de contractes de treball, així com la informació necessària per al compliment de l'establert en aquest article.

Extinció del contracte

1. La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingir-se per les causes establertes en l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, aplicant-se la normativa laboral comuna excepte en el que resulti incompatible amb les peculiaritats derivades del caràcter especial d'aquesta relació.

2. Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.

3. Sense perjudici de l'anterior, aquesta relació laboral de caràcter especial podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

L'extinció per aquestes causes es produirà conformement al que es disposa en aquest apartat.

La decisió d'extingir el contracte haurà de comunicar-se per escrit a la persona emprada de la llar, havent de constar de manera clara i inequívoc la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

En el cas que la prestació de serveis hagués superat la durada d'un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís la durada del qual, computada des que es comuniqui a la persona treballadora la decisió d'extinció, haurà de ser, com a mínim, de vint dies. En els altres suposats el preavís serà de set dies.

Durant el període de preavís, la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de cercar nova ocupació.

La persona ocupadora podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període.

4. D'incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d'extinció o la posada a la disposició de la indemnització als quals es refereix l'apartat anterior, es presumirà que la persona ocupadora ha optat per l'aplicació del règim extintiu de l'acomiadament regulat en l'Estatut dels Treballadors.

Aquesta presumpció no resultarà aplicable per la no concessió del preavís o l'error *excusable en el càlcul de la indemnització, sense perjudici de l'obligació de la persona ocupadora d'abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta.

5. La decisió extintiva no podrà dur-se a terme respecte de l'empleada o empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l'endemà, tret que l'extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

6. D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les ocupadores models i informació per a la deguda notificació de l'extinció del contracte de treball a les persones treballadores.

Incentius

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i li donin de alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en aquest règim.

Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80 per cent en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

Les persones ocupadores que donessin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, podran aplicar, durant tota la situació d'alta en aquest règim, a una bonificació del 45 per 100 o del 30 per 100 en l'aportació empresarial a la cotització al sistema especial, sempre que es compleixin uns certs requisits de patrimoni i/o renda. Aquesta bonificació entrarà en vigor quan es desenvolupi Reglamentàriament.

La reducció del 20% s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que els ascendents o l'ascendent, en el cas de família monoparental, exerceixin una activitat professional per compte d'altri o pròpia fos de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

Aquestes bonificacions solament seran aplicables respecte d'una única persona emprada de llar en alta en el Règim General de la Seguretat Social per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d'una persona emprada de llar en alta en aquest Règim per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament respecte d'aquella que figuri en alta en primer lloc.

Normativa

 • Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.
 • Reial decret Llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.
 • Disposició final onzena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de trasposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.

Requisits de les persones treballadores

Ser una persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

La persona treballadora haurà de tenir subscrit i en vigor un contracte temporal per a foment de l'ocupació o un contracte formatiu (de pràctiques o per a la formació i l'aprenentatge). Els contractes temporals de foment d'ocupació es poden transformar en indefinit amb bonificació en qualsevol moment de la vigència d'aquest. Els contractes formatius per a tenir dret a l'incentiu, es transformaran en indefinit a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

En el cas de la transformació del contracte temporal de foment d'ocupació per a persones amb discapacitat: subvenció segons el que s'estableix en el Reial decret 818/2021, de 28 de setembre.

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Treballadors sense discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4.500 €/any 5.350 €/any
Majors d'anys. 45 5.700 €/any 5.700 €/any
Treballadors amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 5.100 €/any 5.950 €/any
Majors d'anys. 45 6.300 €/any 6.300 €/any

Si la contractació es realitza a temps parcial, la quantia de la bonificació correspondrà al que s'estableix en l'article 10 del RD Llei 1/2023, de 10 de gener.

Subvenció per adaptació de llocs de treball, incloses les mesures d'accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació i les mesures adequades en funció de les necessitats de cada situació concreta, tret que aquestes mesures suposin una càrrega excessiva per a l'entitat, així com la dotació de mitjans de protecció personal i eliminació de barreres arquitectòniques, tindrà una quantia màxima de 1.800 euros per persona treballadora amb discapacitat contractada durant el període mínim que estableixi cada servei públic d'ocupació, sense que en cap cas depassi el cost real que, a aquest efecte, es justifiqui per la referida adaptació, dotació o eliminació.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Normativa

 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació.

Requisits de la persona treballadora

La persona treballadora haurà de tenir subscrit i en vigor un contracte formatiu (formació en alternança i formatiu per a obtenció de pràctica professional), de relleu o la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries

Els contractes formatius a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, es poden transformar en indefinits amb bonificació; els de relleu, qualsevol que sigui la data de celebració, es poden transformar en indefinits amb bonificació en qualsevol moment durant la seva vigència.

La persona treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i transformi el contracte quan es tracti d'un sol familiar menor de quaranta-cinc anys que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec, o en el supòsit dels fills del treballador autònom menors de 30 anys que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

Requisits de l'empresa

Podran ser beneficiaris de les bonificacions que s'indiquen en l'apartat següent, les empreses, inclosos els autònoms i societats laborals o cooperatives, sempre que aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi dels treballadors per compte d'altri.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el que es preveu en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE de 8 d'agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Incentius

La transformació en indefinits de contractes formatius (Contracte per a la Formació en Alternança i Contracte Formatiu per a l'Obtenció de la Pràctica Professional) a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització.

Quantia:

 • Homes: 128 euros/mes.
 • Dones: 147 euros/mes.
 • Durada: 3 anys.
 • Vigència de la mesura: Indefinida.

La transformació en indefinits de contractes de relleu, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització.

Quantia:

 • Homes: 55 Euros/mes.
 • Dones: 73 euros/mes.
 • Durada: 3 anys.
 • Vigència de la mesura: Indefinida.

La transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries.

 • La transformació de contractes temporals en el contracte per temps indefinit fix-discontinu regulat en l'article 16 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, donarà dret, a una bonificació en la cotització, quan la citada transformació correspongui a contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris.

L'aplicació de les bonificacions es limitarà a les transformacions de contractes temporals en el contracte per temps indefinit fix-discontinu que es realitzin durant els dos primers anys posteriors a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Normativa

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Definició

Celebrat amb un grup persones treballadores considerat íntegrament.

Caracteristicas del contracte

L'empresari no tindrà enfront de cadascun dels seus membres els drets i deures que com tal li competeixen.

El cap de grup ostentés la representació dels quals ho integren, responent de les obligacions inherents a aquesta representació.

El contracte podrà ser verbal o escrit.

La seva durada podrà ser indefinida.

Normativa

Definició

Es considera personal d'Alta Direcció a persones treballadores que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i els relatius als objectius generals de la mateixa amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'Entitat que respectivament ocupi aquella titularitat.

Caracteristicas del contracte

Es formalitzarà per escrit, en exemplar duplicat, un per a cada part contractant. En absència de pacte escrit, s'entendrà que la persona ocupada és personal d'alta direcció quan es donin els supòsits de l'article 8.1. de l'Estatut dels Treballadors i la prestació professional es correspongui amb la que defineix l'article 1.2. del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

Podrà concertar-se un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador en l'Empresa.

El contracte de treball tindrà la durada que les parts acordin.

La jornada, horaris, festes i permisos, així com per a vacances, serà el fixat en les clàusules del contracte, quan no configurin prestacions a càrrec de l'empleat que excedeixin notòriament de les quals siguin usuals en l'àmbit professional corresponent.

Normativa

 • Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-009-2

Actualitzat a setembre de 2023