Sede electrónica

Como podo solicitar o fraccionamento de pago dun cobro indebido?

Cando reciba a resolución de percibir un cobro indebido dunha prestación por desemprego, na que se lle comunica a contía exacta da cantidade a devolver, poderá solicitar o pago fraccionado da este contía. Débeo facer por escrito ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e dispón dun prazo de días 30 a partir da notificación.

Na solicitude de fraccionamentodeberá xustificar os importes mensuais a devolver polas súas circunstancias sociolaborais, mediante exposición da súa situación económica, circunstancias persoais e a garantía para a súa devolución.

O número de prazos non poderá exceder de sesenta mensualidades, salvo autorización da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal. Á cantidade debida aplicaráselle unha recarga equivalente ao xuro de mora que se atope vixente en cada momento, durante o período de duración do fraccionamento.

Unha vez resolta a solicitude de fraccionamento enviaráselle unha resolución na que constará:

- O importe íntegro a devolver (principal).

- O importe dos intereses.

- O importe total a aboar.

- O número de vencementos e a data do primeiro vencemento.

- A contía mensual a aboar.

- A data en que se deberán facer os pagos.

- A entidade bancaria e o número de conta onde realizar o pago.

Se non realiza o ingreso de calquera das cantidades fraccionadas ao seu vencemento, producirase o inmediato requirimento en vía de constrinximento da totalidade da contía pendente de ingreso, expedindo a correspondente certificación de descuberto.

Se realiza a solicitude de fraccionamento transcorrido o prazo voluntario, a cantidade debida incrementarase coas recargas establecidas legalmente.