?C?MO �� O MEU COTIZACI?N SE COBRO UN SUBSIDIO POR DESEMPREGO?

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) manterá a cotización por xubilación se vostede  atópase nalgún dos seguintes supostos:

  • Está a percibir un subsidio para persoas traballadoras maiores de anos.. 52
  • Está a percibir o subsidio para persoas traballadoras fixas descontinuas sendo maior de anos.. 52

A base de cotización por xubilación nos dous casos anteriores, é o 125 por cento do tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

  • Si usted  es una persona fija discontinua menor de 52 años y acredita 180 días o más de cotización, los primeros 60 días de cobro del subsidio cotizan para la jubilación. La base de cotización por jubilación en este caso, es el tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento.