Sede electrónica

Son persoa traballadora ao servizo do fogar

OReal Decreto–lei 16 / 2022 , de de 6 setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar ten como obxectivo equiparar as condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras do fogar familiar ás do resto de persoas traballadoras por conta allea.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trabajadoras domésticas son mujeres, la aprobación de esta norma supone un paso efectivo e imprescindible hacia la realización de la igualdad de género en el mundo del trabajo y en el ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y de protección de la mujer ante la ley.

É coherente co principio de igualdade de trato e de oportunidades no acceso ao emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo.

Obriga de cotizar a desemprego

OReal Decreto–lei 16 / 2022 , de de 6 setembrodetermina que a prestación por desemprego formará parte da acción protectora do sistema especial de persoas empregadas do fogar.

A cotización por desemprego será obrigatoria para as persoas traballadoras empregadas de fogar a partir do 1 de outubro de .. 2022

Las bases de cotización para desempleo serán las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

El tipo de cotización aplicable entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 , será del 6 , 05 por ciento, del que el 5 por ciento será a cargo de la persona empleadora y el 1 , 05 por ciento a cargo de la persona empleada.

A partir de enero de 2023 la cotización se realizará de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Situación legal de desemprego

Se encontrará en situación legal de desempleo la persona trabajadora empleada del hogar a la que se le extinga el contrato de trabajo mediante comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco:

A vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e

A causa pola que se extingue a relación laboral.

A relación laboral poderá extinguirse, ademais de por as causas previstas para os demais colectivos de persoas traballadoras, por algunha das seguintes causas, sempre que estean xustificadas:

a) Diminución dos ingresos da unidade familiar ou aumento dos seus gastos. Por causa sobrevinda.
b) Modificación substancial das necesidades da unidade familiar que xustifican poder prescindir da persoa traballadora do fogar.
c) Pérdida de confianza de la persona empleadora, fundamentada de manera razonable y proporcionada, en el comportamiento de la persona trabajadora.

Indemnización

Simultaneamente á comunicación da extinción, a persoa empregadora deberá pór a disposición da persoa traballadora unha indemnización cuxa  contía debe ser equivalente ao salario correspondente a doce días por ano de servizo, co límite de seis mensualidades.

Aviso previo

Se a prestación de servizos durase máis dun ano, a persoa empregadora deberá conceder un prazo de aviso previo como mínimo, de vinte días  desde que se comunique á persoa traballadora a decisión de extinción. Nos demais supostos o aviso previo será de sete días.

Durante o período de aviso previo, a persoa que preste servizos a xornada completa terá dereito, sen perder a súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin de buscar novo emprego.

A persoa empregadora poderá substituír o aviso previo por unha indemnización equivalente aos salarios correspondentes ao período de aviso previo.