Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Son persoa traballadora ao servizo do fogar

Real Decreto–lei 16 / 2022 , de 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar ten como obxectivo equiparar as condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras do fogar familiar ás do resto de persoas traballadoras por conta allea.

Tendo en conta que a maioría das persoas traballadoras domésticas son mulleres, a aprobación desta norma supón un paso efectivo e imprescindible cara á realización da igualdade de xénero no mundo do traballo e no exercicio efectivo da igualdade de dereitos e de protección da muller ante a lei.

É coherente co principio de igualdade de trato e de oportunidades no acceso ao emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo.

Obriga de cotizar a desemprego

Real Decreto–lei 16 / 2022, de 6 de setembro determina que a prestación por desemprego formará parte da acción protectora do sistema especial de persoas empregadas do fogar.

A cotización por desemprego será obrigatoria para as persoas traballadoras empregadas de fogar a partir do 1 de outubro de 2022.

As bases de cotización para desemprego serán as correspondentes ás continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais

O tipo de cotización aplicable entre o 1 de setembro e o 31 de decembro de 2022 será do 6,05 por cento, do que o 5 por cento será a cargo da persoa empregadora e o 1,05 por cento a cargo da persoa empregada.

A partir de xaneiro da 2023 cotización realizarase de acordo con o establecido na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Situación legal de desemprego

Atoparase en situación legal de desemprego a persoa traballadora empregada do fogar á que se lle extinga o contrato de traballo mediante comunicación escrita da persoa empregadora, debendo constar de modo claro e inequívoco:

A vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e

A causa pola que se extingue a relación laboral.

A relación laboral poderá extinguirse, ademais de por as causas previstas para os demais colectivos de persoas traballadoras, por algunha das seguintes causas, sempre que estean xustificadas:

a) Diminución dos ingresos da unidade familiar ou aumento dos seus gastos. Por causa sobrevinda.

b) Modificación substancial das necesidades da unidade familiar que xustifican poder prescindir da persoa traballadora do fogar.

c) Perda de confianza da persoa empregadora, fundamentada de maneira razoable e proporcionada, no comportamento da persoa traballadora

Indemnización

Simultaneamente á comunicación da extinción, a persoa empregadora deberá pór a disposición da persoa traballadora unha indemnización cuxa  contía debe ser equivalente ao salario correspondente a doce días por ano de servizo, co límite de seis mensualidades.

Aviso previo

Se a prestación de servizos durase máis dun ano, a persoa empregadora deberá conceder un prazo de aviso previo como mínimo, de vinte días  desde que se comunique á persoa traballadora a decisión de extinción. Nos demais supostos o aviso previo será de sete días.

Durante o período de aviso previo, a persoa que preste servizos a xornada completa terá dereito, sen perder a súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin de buscar novo emprego.

A persoa empregadora poderá substituír o aviso previo por unha indemnización equivalente aos salarios correspondentes ao período de aviso previo.