Sede electrónica

Traballei menos dun ano

Se vostede traballou menos dun ano, pode acceder a un subsidio por desemprego, pero hai que ter en conta que a duración depende do número de meses cotizados e de se ten ou non responsabilidades familiares.

 

Requisitos

  • Estar desempregado ou desempregada e en situación legal de desemprego.
  • Estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego e manter dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o compromiso de actividade.
  • Cotizar por desemprego polo menos 3 meses, se vostede ten responsabilidades familiares, ou polo menos 6 meses se non as ten, e non chegar a días. 360 No caso de ter os 360 días cotizados, tería dereito á prestación contributiva.
  • Non percibir rendas de calquera tipo superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, sen contar a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). Teranse en conta as rendas íntegras ou brutas. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, é o resultado da diferenza entre os ingresos e gastos que fosen necesarios para conseguir estes ingresos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Deberá reunir os requisitos no momento do feito causante e, ademais, no momento en que presente a solicitude do subsidio, das súas prórrogas ou continuacións e mentres perciba o subsidio.

Se considera fecha del hecho causante aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, o en la que se agote el derecho semestral o en la que termine la causa de suspensión.

Se non reúne os requisitos de carencia de rendas ou, no seu caso, de responsabilidades familiares, poderá obter o subsidio se vostede xustifica que cumpre estes requisitos dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante. En tal caso, poderá obter o subsidio a partir do día seguinte á súa solicitude, sen que a súa duración diminúa.

Se vostede é maior de anos, 52 ten dereito a percibir o subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos.. 52

Terá que ter en conta que:

Si usted interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar este último período de menos de 360 días, debe solicitar la reanudación de dicha prestación.

Se interrompeu un subsidio por desemprego para traballar menos de meses, 12 terá que renovalo. No entanto, se non é a primeira vez que o suspende, ten varios períodos traballados e entre todos suman 360 días ou máis, debe solicitar unha nova prestación contributiva por desemprego.

Obrigacións, infraccións e sancións