Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Traballei menos dun ano

 

Se traballaches menos dun ano, podes ter dereito a un subsidio por desemprego. A súa duración dependerá do número de meses cotizados e de se tes ou non responsabilidades familiares.

As cotizacións que che sirvan para recoñecer este subsidio non poderán ser tidas en conta para acceder a unha futura prestación contributiva.

 

 

Requisitos

  • Estar desempregado ou desempregada e en situación legal de desemprego.
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego e manter dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o acordo de actividade.
  • Cotizar por desemprego polo menos 3 meses, se tes responsabilidades familiares, ou polo menos 6 meses se non as tes, e non chegar a días. 360 No caso de ter os 360 días cotizados, terías dereito á prestación contributiva.
  • Non percibir rendas de calquera tipo superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, sen contar a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). Teranse en conta as rendas íntegras ou brutas. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, é o resultado da diferenza entre os ingresos e gastos que fosen necesarios para conseguir estes ingresos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Deberás reunir os requisitos no momento do feito causante e, ademais, no momento en que presentes a solicitude do subsidio, das súas prórrogas ou continuacións e mentres percibas o subsidio.

Considérase data do feito causante aquela en a que se produza a situación legal de desemprego, ou na que se esgote o dereito semestral ou na que termine a causa de suspensión.

Se non reúnes os requisitos de carencia de rendas ou, no seu caso, de responsabilidades familiares, poderás obter o subsidio se xustificas que cumpres estes requisitos dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante. En tal caso, poderás obter o subsidio a partir do día seguinte á súa solicitude, sen que a súa duración diminúa.

Se es maior de 52 anos, tes dereito a percibir o subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de 52 anos.

Terás que ter en conta que:

Se interrumpistes o cobro dunha prestación contributiva para traballar este último período de menos de días, 360 debes solicitar a continuación da este prestación.

Se interrompiches un subsidio por desemprego para traballar menos de meses, 12 terás que renovalo. No entanto, se non é a primeira vez que o suspendes, tes varios períodos traballados e entre todos suman 360 días ou máis, debes solicitar unha nova prestación contributiva por desemprego.

Obrigas, infraccións e sancións