Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Traballei máis dun ano

A prestación contributiva protexe a situación de desemprego de quen podendo e querendo traballar, perdan o seu emprego de forma temporal ou definitiva ou vexan reducida temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo entre un mínimo dun 10 % e un 70 %, polo procedemento de o artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores ou en virtude de resolución xudicial adoptada no seo dun procedemento concursal.

Para o acceso á mesma requírese, ademais de cumprir os requisitos que máis adiante se indican, a cotización previa por desemprego da persoa traballadora á Seguridade Social.

O Servizo Público de Emprego Estatal é o Organismo Autónomo encargado da xestión e control das prestacións por desemprego. O Instituto Social da Mariña realiza a xestión das prestacións por desemprego correspondentes ás persoas traballadoras incluídas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

A prestación contributiva Inclúe a cotización á Seguridade Social por xubilación, incapacidade temporal, invalidez, morte e supervivencia, asistencia sanitaria, maternidade, paternidade e coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse desta prestación por desemprego, sempre que se atopen nalgunha das situacións legais de desemprego establecidas, teñan o período mínimo de cotización esixido e non se atopen nalgunha das situacións de incompatibilidade, os colectivos que a seguir se indican:

 • As persoas traballadoras por conta allea incluídas no Réxime Xeral da Seguridade Social, que coticen pola continxencia de desemprego.
 • As persoas traballadoras por conta allea incluídas nos Réximes Especiais da Seguridade Social que protexen esta continxencia de desemprego (Minaría do Carbón, Réxime Especial dos Traballadores do Mar), as persoas traballadoras fixas por conta allea do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, as persoas traballadoras eventuais por conta allea do mesmo Sistema e as persoas traballadoras do Sistema Especial para Empregados de Fogar.
 • Os socios e socias de cooperativas de traballo asociado e de cooperativas de explotación comunitaria da terra, así como os socios e socias de traballo doutras cooperativas, que se inclúan nun Réxime da Seguridade Social que protexa esta continxencia.
 • As persoas penadas que fosen liberadas de prisión por cumprimento de condena ou liberdade condicional.
 • As persoas traballadoras emigrantes retornadas.
 • As persoas traballadoras estranxeiras en España, nacionais de países que pertencen á Unión Europea ou ao Espazo Económico Europeo ou que non pertencen á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo que residen legalmente no noso país e que cumpren os requisitos legalmente esixidos, terán dereito ás prestacións por desemprego de nivel contributivo sempre que estean rexistradas como demandantes de emprego.
 • Os funcionarios e funcionarias de emprego e persoal contratado de colaboración temporal en réxime de dereito administrativo ao servizo das Administracións Públicas.
 • Militares de Complemento e militares profesionais de Tropa e Mariñeiría.
 • Membros de corporacións locais e de Xuntas Xerais dos Territorios Históricos Forais, Cabidos Insulares Canarios e Consellos Insulares de , Baleares que desempeñen este cargos con dedicación exclusiva ou parcial e perciban unha retribución polo desempeño do cargo.
 • Cargos representativos dos sindicatos constituídos ao abeiro da Lei Orgánica 11/1985, de Liberdade Sindical, que exerzan funcións sindicais de dirección con dedicación exclusiva ou parcial, sempre que perciban unha retribución.
 • Altos cargos das Administracións Públicas que teñan dedicación exclusiva, estean retribuídos e non sexan persoal funcionario público nin teñan dereito a percibir calquera tipo de prestación compensatoria como consecuencia do seu cesamento.

Suspensión, continuación, extinción.

Dereito de opción

Incompatibilidade/Compatibilidade das prestacións

Obrigas, infraccións e sancións