TENGO QUE RENOVAR LA DEMANDA DE EMPLEO ESTANDO EN UN ERE O UN ERTE?

Si està percebent una prestació per desocupació, ha de complir una sèrie d'obligacions entre les quals es troba mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació en la forma i dates que es determinin pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o el servei d'ocupació autonòmica que correspongui.

No obstant això, en el cas de procediments de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els serveis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permetin la renovació de la demanda de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es personin en l'oficina d'ocupació.

Más información en: “Me he visto afectado por un ERE o un ERTE”.