M'HA AFECTAT UN ERE O ERTE

 

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació, o després de la reducció de la jornada diària de treball, acordades en el corresponent procediment.

Inclou la cotització a la Seguretat Social que, en els supòsits d'acomiadament col·lectiu, es farà per jubilació, incapacitat temporal, incapacitat permanent, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors que pateixin càncer o una altra malaltia greu. En els casos de suspensió o reducció de jornada, la cotització a la Seguretat Social es farà per totes les contingències.

 

Si vostè es veu afectat per un ERE o un ERTE, per sol·licitar la protecció per desocupació, haurà de complir els següents requisits:

 • Estar en situació legal de desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció mentre estigui percebent la prestació i complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Per percebre prestació contributiva, ha d'haver treballat i cotitzat a la desocupació almenys 360 dies, dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació i no haver utilitzat les cotitzacions d'aquest període per a una prestació anterior. Si ha cotitzat un període inferior a 360 dies, podrà percebre el subsidi per desocupació si, a més de complir la resta de requisits exigits, no té rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, sense tenir en compte la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any).
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se, tret que el seu contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la seva jornada diària de treball.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.
 • En cas de suspensió del contracte, aquesta ha d'estar acordada en el corresponent procediment,  ser temporal i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, o de força major.

En cas de reducció de jornada de treball, aquesta ha d'haver disminuït temporalment entre un 10 i un 70 per cent, amb una reducció anàloga del salari, ser acordada en el corresponent procediment i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Obligacions, infraccions i sancions

La duración de la prestación contributiva por despido colectivo depende del tiempo que haya cotizado antes de la situación legal de desempleo. Si es por suspensión del contrato o por reducción de la jornada,  la duración de la prestación, además, dependerá del tiempo que dure la medida de que se trate.

L'import diari de la prestació contributiva per desocupació total depèn de la base reguladora. Aquesta es calcula tenint en compte la base per contingències professionals dels 180 últims dies cotitzats.

L'import diari de la prestació durant els 180 primers dies serà el % 70de la base reguladora; a partir del 181 dia fins al final de la prestació serà el %. 50Si l'import resultant és superior o inferior a les quanties màximes o mínimes establertes, vostè percebrà aquestes quantitats màximes o mínimes segons correspongui. Si la desocupació fos parcial, percebrà la part proporcional a les hores en què estigui aturat o aturada, i el consum de la prestació es produirà per hores i no per dies.

En los casos de suspensión o reducción de jornada, la empresa continúa obligada a ingresar el 100 % de la aportación empresarial de cotización a la Seguridad Social.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal, prèvia deducció a la persona treballadora, ingressarà a la Seguretat Social l'aportació d'aquesta pel que fa a els dies de suspensió més els que corresponguin a descansos, o pel que fa a les hores reduïdes de treball.

Per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social pot informar-se a través del telèfon 901 502 050 o a la pàgina www.seg-social.es.

Es pot aplicar, si escau, la retenció de l'IRPF. El percentatge d'aquesta retenció es pot pujar, si vostè ho sol·licita mentre estigui percebent la prestació contributiva.

Si té dret al subsidi per haver cotitzat menys de 360 dies i ha treballat a jornada completa durant l'últim contracte de treball per compte d'altri, la quantia mensual serà igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples vigent a cada moment (Quanties per aquest any).

 • Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva o de subsidio por desempleo.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figurin en la sol·licitud; bastarà amb l'exhibició d'un d'aquests documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui titular i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Familia o certificació del Registre Civil de naixement o de familia. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Certificat d'empresa dels últims 6 mesos treballats (si no s'ha enviat per l'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Si presenta la sol·licitud de la prestació per desocupació dins del termini legalment establert, el dret a la prestació naixerà l'endemà al que s'extingeixi o se suspengui el seu contracte, o l'endemà al de la reducció de la seva jornada de treball, tret que es disposi una altra data posterior o es degui a causa de força major, i sempre que abans d'aquesta data l'empresa hagi comunicat a l'autoritat  laboral la mesura corresponent.

Si las medidas de suspensión temporal o extinción de la relación laboral o de reducción de la jornada diaria, se adoptan en un procedimiento concursal, el derecho a la prestación por desempleo nacerá a partir de la fecha en que el juez dicte el auto que acuerde dichas medidas, aunque en el auto se establezcan efectos retroactivos.  

Podrà presentar la sol·licitud a través de: