Seu electrónica

Després d'un treball a temps parcial cobro l'atur. Si em col·loco a temps parcial, puc seguir cobrant? Què haig de fer?

Podrà compatibilitzar la prestació amb el contracte a temps parcial sempre que ho sol·liciti en la seva oficina de prestacions en el termini dels 15 dies següents a la seva col·locació. La compatibilitat s'iniciarà des de la data d'aquesta col·locació, tret que la sol·liciti fos de termini, en aquest cas començarà des de la data de sol·licitud, però no se li descomptaran dies consumits.

Per a això, haurà d'emplenar l'imprès denominat "Sol·licitud simplificada de prestacions", en www.sepe.es. Marqui la casella de “Compatibilitat amb el treball a temps parcial" i si està percebent el subsidi, empleni l'apartat de “import brut mensual derivat del treball a temps parcial”, perquè el Servei Públic d'Ocupació Estatal pugui verificar que manté el requisit de mancar de rendes.

La quantia de la seva prestació es veurà reduïda en proporció al temps treballat en el contracte a temps parcial, però la durada de la seva prestació no es veurà afectada.

Si es produeixen variacions en la jornada realitzada durant el temps que compatibilitza la prestació amb el contracte a temps parcial, ha de comunicar-les al Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb la finalitat de que es realitzin les modificacions necessàries en el percentatge de prestació que hagi de percebre.

Si vostè és una persona treballadora fixa discontínua a temps parcial no té l'opció de compatibilitat amb la prestació quan es produeix l'inici de la campanya.