SÓC PERSONA EMIGRANT QUE HA RETORNAT A ESPANYA

Si vostè és persona emigrant que ha retornat, pot accedir a alguna de les prestacions següents, sempre que reuneixi els seus requisits.

 

El Subsidi per desocupació és una prestació assistencial i té com a objecte complementar la protecció per desocupació.

Poden sol·licitar aquest subsidi els espanyols que hagin treballat a l'estranger, excepte els quals ho van fer als països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

La RAI és una ajuda extraordinària per a persones amb gran dificultat per trobar treball i en situació de necessitat econòmica; els emigrants retornats són un dels col·lectius que poden beneficiar-se d'ella.

El subsidi per desocupació també està contemplat en el cas d'aquells que hagin treballat a l'estranger i tinguin més d'anys 52 al moment de tornar a Espanya.

Les persones treballadores a les quals se'ls extingeixi la relació laboral i retornin a Espanya, podran percebre prestació per desocupació a Espanya, sempre que reuneixin els requisits que s'esmenten en aquesta prestació.

Són ajudes destinades a atendre les situacions de necessitat dels espanyols retornats, per les despeses extraordinàries derivades del fet de la tornada, quan s'acrediti insuficiència de recursos al moment de sol·licitud de l'ajuda.