Sede electrónica

Son emigrante que retornou a Espa?a

Se vostede é persoa española emigrante que retornou a España, pode acceder a algunha das prestacións seguintes, sempre que reúna os requisitos das mesmas.

 

O Subsidio por desemprego é unha prestación asistencial e ten como obxecto complementar a protección por desemprego.

Poden solicitar este subsidio os españois e as españolas que traballasen no estranxeiro, excepto quen traballasen nos países pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou Suíza.

 

 

A RAI é unha axuda extraordinaria para persoas con gran dificultade para atopar traballo e en situación de necesidade económica; o colectivo de emigrantes retornados pode beneficiarse dela.

 

 

O subsidio por desemprego tamén está contemplado no caso das persoas que traballasen no estranxeiro e teñan máis de anos 52 no momento de volver a España.

 

 

As persoas traballadoras ás que se lles extinga a relación laboral e retornen a España, poderán percibir prestación por desemprego en España, sempre que reúnan os requisitos que se mencionan nesta prestación.

Son axudas destinadas a atender as situacións de necesidade das persoas españolas retornadas, polos gastos extraordinarios derivados do feito do retorno, cando se acredite insuficiencia de recursos no momento de solicitude da axuda.