SON PERSOA EMIGRANTE QUE RETORNOU A ESPAÑA

Se vostede é persoa emigrante que retornou, pode acceder a algunha das prestacións seguintes, sempre que reúna os seus requisitos.

 

O Subsidio por desemprego é unha prestación asistencial e ten como obxecto complementar a protección por desemprego.

Poden solicitar este subsidio os españois que traballasen no estranxeiro, excepto os que o fixeron nos países pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou Suíza.

A RAI é unha axuda extraordinaria para persoas con gran dificultade para atopar traballo e en situación de necesidade económica; os emigrantes retornados son un dos colectivos que poden beneficiarse dela.

O subsidio por desemprego tamén está contemplado no caso daqueles que traballasen no estranxeiro e teñan máis de anos 52 no momento de volver a España.

As persoas traballadoras ás que se lles extinga a relación laboral e retornen a España, poderán percibir prestación por desemprego en España, sempre que reúnan os requisitos que se mencionan nesta prestación.

Son axudas destinadas a atender as situacións de necesidade dos españois retornados, polos gastos extraordinarios derivados do feito do retorno, cando se acredite insuficiencia de recursos no momento de solicitude da axuda.